УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Алла Осокіна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-5321-1053
  • Анастасія Риловнікова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0009-0002-9832-6123
Ключові слова: Маркетингові комунікації, комунікаційна політика, коммунікаційна стратегія, цільова аудиторія, споживачі.

Анотація

У статті розглянуто питання удосконалення маркетингових комунікацій у сучасних бізнес-організаціях. В дослідженні висвітлитлено важливість стратегічного підходу до комунікаційних процесів, а також надано рекомендації щодо вдосконалення комунікаційної стратегії організацій. Актуальність досліджуваної теми обумовлена необхідністю підприємств адаптуватися до змін у споживчих підходах, а також відповідати новим викликам і можливостям, які надає сучасний ринок. Успішна бізнес-організація повинна бути відкритою для інноваційних підходів у сфері маркетингових комунікацій, оскільки саме вони допомагають визначити бренд, залучити та утримати клієнтів. У цьому контексті, у статті було досліджено ключові аспекти маркетингових комунікацій, а також надано приклади інноваційних підходів, які сприяють вдосконаленню цих стратегій у бізнес-організаціях. Cтаття спрямована на підвищення рівня ефективності маркетингових комунікацій, що, в свою чергу, може сприяти успіху та конкурентоспроможності бізнесу.

Посилання

Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: навч. пос. / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. К.: Центр учбової літератури, 2012. 612 с.

Войнаренко С.М. Комунікативна політика підприємств у сучасних умовах. Вісник Хмельницького Національного Університету. 2011. №6. Т.2. С.51-54.

Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. пос. К.: КНЕУ, 2010. 524 с.

Міронова Ю.В., Кагляк О.О., Пітик О.В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві. Вісник Хмельницького Національного Університету. Економічні науки. 2016. №1. С.207-214.

Новикова Н.В., Черненко С.В. Організація інтегрованих маркетингових комунікацій. Економіка. Менеджмент. Бізнес: збірник наукових праць. 2014. №1(9). С. 130.

Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки. К.: Знання, 2011. 265 с.

Пономарьова Н.М. Новітні підходи до сучасних маркетингових комунікацій. ХНАДУ. 2011. № 3 С. 75-86.

Пілько А.Д. Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Випуск VІІ, Т.2. С. 253-260.

Павленко І.Г. Комунікаційна політика як елемент системи маркетингу підприємства у процесах сучасного комунікаційного суспільства. Академічний огляд. 2013. № 1 (38). С. 109-113.

Цуканова І.В. Зозульов О.В. Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку консалтингових послуг. Актуальні проблеми економіки та управління: Зб. Наук. Праць. Київ: НТУУ „КПІ”. Вип. 7. 2013. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-2.pdf (дата звернення: 18.10.2023).

Balabanova L.V., Kholod V.V., Balabanova I.V. (2012) Marketynh pidpryyemstva [Enterprise marketing]. navchal єnyy posibnyk [tutorial]. Kyiv: Vydavnytstvo "Tsentr uchbovoyi literatury", 612 p. (in Ukrainian)

Voynarenko S.M. (2011) Komunikatyvna polityka pidpryyemstv u suchasnykh umovakh [Communicative policy of enterprises in modern conditions]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 6(2), pp. 51-54.

Lukyanets T.I. (2010) Marketynhova polityka komunikatsiy [Marketing policy of communications]. navchal єnyy posibnyk [tutorial]. Kyiv: KNEU, 524 p. (in Ukrainian)

Yu.V. Mironova, O.O. Kaglyak, O.V. Pityk (2016) Naukovo-teoretychni osnovy doslidzhennya marketynhovykh komunikatsiynykh protsesiv na pidpryyemstvi [Scientific and theoretical bases of research of marketing communication processes at the enterprise]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, no. 1, pp. 207-214.

Novikova N.V., Chernenko S.V. (2014) Orhanizatsiya intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiy [Organization of integrated marketing communications]. Economy. Management. Business: a collection of scientific papers, no. 1(9), p. 130.

Aucklander M.A. (2011) Marketynhovi komunikatsiyi promyslovykh pidpryyemstv v umovakh informatsiynoyi ekonomiky [Marketing communications of industrial enterprises in the conditions of the information economy]. Kyiv: Vydavnytstvo "Znannya", p. 265. (in Ukrainian)

Ponomaryova N.M. (2011) Novitni pidkhody do suchasnykh marketynhovykh komunikatsiy [The latest approaches to modern marketing communications]. Kharkiv: KHNADU, no. 3, pp. 75-86. (in Ukrainian)

Pilko A.D. (2011) Suchasni tendentsiyi rozvytku modeley marketynhovykh komunikatsiy [Modern trends in the development of marketing communication models]. Actual problems of the development of the economy of the region, issue VII, vol. 2. pp. 253-260.

Pavlenko I.H. (2013) Komunikatsiyna polityka yak element systemy marketynhu pidpryyemstva u protsesakh suchasnoho komunikatsiynoho suspil єstva [Communication policy as an element of the enterprise's marketing system in the processes of modern communication society]. Academic review, no. 1 (38), pp. 109-113.

Tsukanova I.V., Zozulyov O.V. (2013) Osoblyvosti formuvannya intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiy na rynku konsaltynhovykh posluh [Features of the formation of integrated marketing communications in the market of consulting services]. Actual problems of economy and management: Collection of Science Works. Kyiv: NTUU "KPI". vol. 7. Available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-2.pdf (accessed October 18, 2023).

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Осокіна, А., & Риловнікова, А. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-103
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ