МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНДЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ ОБЛІГАЦІЙ (UB)

  • Інна Гнидюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6724-7740
  • Наталія Тімошенко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-2677-9783
Ключові слова: ринок боргових зобов’язань, індекс українських облігацій, цінні папери, ряди динаміки, індекс сезонності

Анотація

Стаття присвячена моделюванню тенденцій розвитку показників індексу українських облігацій UB, що характеризує ринок боргових зобов’язань України. У зв’язку з тим, що на ринку облігацій частка державних боргових інструментів становить 98%, то аналіз індексу UB розкриває стан ринку державних цінних паперів. Період, який аналізується охоплює 2019-2023 роки. Досліджуваний часовий відрізок характеризується різними коливаннями ринку. Притаманні перегріви ринку та компенсаційні періоди глибокого падіння. В дослідженні моделювання проведено на основі вивчення закономірностей за допомогою рядів динаміки. Визначено основні індикатори впливу на ринок: сезонні коливання, політичні зміни та економічна ситуація. Виокремлено вплив воєнного стану в Україні на ринок. На основі цього дослідження змодельована тенденція індексу українських облігацій під впливом виокремлених факторів.

Посилання

Вдовин М. Методи статистичного моделювання економічних процесів: критичний огляд. Східна європа: економіка, бізнес та управління. 2023. № 1. С. 79–84.

Гатаулліна Е. Проблематика розвитку фінансового ринку України. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2380/2301 (дата звернення: 16.10.2023).

Лагутін В. Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №3. (119). С. 37–49.

Фондова біржа «Перспектива». URL: http://fbp.com.ua/ (дата звернення: 18.10.2023). (дата звернення: 17.10.2023).

Офіційний сайт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення: 17.10.2023)/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ (дата звернення: 10.10.2023)

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2023).

Тімошенко Н. Стратегічні напрями розвитку фондового ринку України. Економіка та суспільство. 2023. № 53. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2617/2535 (дата звернення: 10.10.2023).

Vdovyn M. (2023) Metody statystychnoho modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv: krytychnyi ohliad [Methods of statistical modeling of economic processes: a critical review]. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. vol.1. рр. 79–84. [in Ukrainian]

Hataullina E. (2023) Problematyka rozvytku finansovoho rynku ukrainy [Problems of the development of the financial market of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 50. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2380/2301 (accessed: 16.10.2023). [in Ukrainian]

Lahutin V. (2018) Mozhlyvosti instytutsiinoho analizu suspilnoi stabilnosti ta rozvytku [Possibilities of institutional analysis of social stability and development]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. vol. (119). рр. 37–49. [in Ukrainian]

Fondova birzha «Perspektyva».[ Stock Exchange "Perspektiva"] Available at: http://fbp.com.ua/ (accessed: 18.10.2023). [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait NKTsPFR [The official website of the NCCPFR]. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (accessed: 17.10.2023). [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine.] Available at: https://minfin.com.ua/ (accessed: 10.10.2023). [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait NBU. [The official website of the NBU] Available at: https://bank.gov.ua/ (accessed: 15.10.2023). [in Ukrainian]

Timoshenko N. (2023) Stratehichni napriamy rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [Strategic directions of development of the stock market of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 53. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2617/2535 (accessed: 10.10.2023).

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гнидюк, І., & Тімошенко, Н. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНДЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ ОБЛІГАЦІЙ (UB). Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-30
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ