ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Інна Гнидюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6724-7740
  • Марина Складанюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-7082-373X
Ключові слова: фінанси публічного сектору, державні фінанси, публічні фінанси, бюджетні кошти, євроінтеграція

Анотація

У статті визначено сутність та структура публічних фінансів та механізм їх дії в бюджеті країни. Розглянуто особливості та сучасні тенденції публічних фінансів України, окреслено їх значний вплив на здатність держави вдало та результативно виконувати свої функції, сприяти економічному розвитку та забезпеченню цілей суспільного добробуту. У статті обґрунтовано актуальність дослідження питань щодо підвищення ефективності методів акумуляції та напрямків використання публічних коштів в Україні. Узагальнено найважливіші аспекти, в яких держава працює з системою публічних фінансів. Визначено основні недоліки та проблеми функціонування системи публічних фінансів. Досліджено основні перешкоди для успішної євроінтеграції. З’ясовано шляхи подолання даних проблем та окреслено основні можливості для подальшої інтеграції з країнами Європи.

Посилання

Гончаренко М.В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 2. С. 1–6.

Куценко Т.Ф. Публічні фінанси в Україні в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Економiка та держава. 2016. № 6. С. 62–66.

Прутська О.О. Зміст та структура публічних фінансів: теоретичний аспект. Приазовський економічний вісник. 2021. № 3 (26). С. 131–135.

Коляда Т.А. Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір. Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. 2015. № 11 (231). С. 75–89.

Опарін В.М., Федосов В.М., Юхименко П.І. Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація. Фінанси України. 2017. № 2. С. 125–134.

Honcharenko M.V. (2016) Yevropeiski standarty antykryzovoho upravlinnia publichnymy finansamy [European standards of crisis management of public finances]. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 1–6.

Kutsenko T.F. (2016) Publichni finansy v Ukraini v Ukraini: zmist ta struktura z urakhuvanniam suchasnykh tendentsii rozvytku [Public finances in Ukraine in Ukraine: content and structure taking into account current development trends]. Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 62–66.

Prutska O.O. (2021) Zmist ta struktura publichnykh finansiv: teoretychnyi aspekt [Content and structure of public finance: theoretical aspect]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 3 (26), pp. 131–135.

Koliada T.A. (2015) Vplyv suspilnykh finansiv na rehionalnyi rozvytok: teoretychnyi vymir [The impact of public finance on regional development: a theoretical dimension]. Naukovyi visnyk. Odeskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet, vol. 11 (231), pp. 75–89.

Oparin V.M., Fedosov V.M., Yukhymenko P.I. (2017) Publichni finansy: geneza, teoretychni kolizii ta praktychna kontseptualizatsiia [Public finance: genesis, theoretical conflicts and practical conceptualization]. Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 125–134.

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Гнидюк, І., & Складанюк, М. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-25
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ