СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Наталія Тімошенко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-2677-9783
Ключові слова: фондовий ринок, фінансова система, ок державних цінних паперів, цінні папери, страхування вкладів в цінні папери

Анотація

Стаття присвячена розгляду стратегічних напрямів розвитку фондового ринку України, як складової Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Розглянуто основні цілі та завдання, що визначають напрями розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. Проведено дослідження стану виконання основних завдань на вітчизняному ринку цінних паперів: запровадження компенсаційних схем захисту інвесторів на фондовому ринку відповідно до норм Європейського Союзу, запровадження оверсайта інфраструктури фондового ринку, запровадження платежів нагляду на фондовому ринку, інтеграція інфраструктури фондового ринку України до європейської системи T2S. Є позитивні зрушення з оверсайту інфраструктури фондового ринку та унормування питань грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. Не вирішеним залишається питання компенсаційних схем при залученні коштів інвесторів.

Посилання

Третякова О., Харабара В., Грешко Р. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 103–107. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Глібко С., Шовкопляс Г. Компенсаційні схеми захисту прав інвесторів у ЄС та їх впровадження в Україні. Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах : за матеріалами «Круглого столу», м. Харків, 26 трав. 2015 р. С. 138–146. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/26.05.15/Conf_26.05.15_23.pdf

Тімошенко Н. Стратегічні напрями розвитку ринку державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 45–50.

Національний банк України. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/

Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку 2022 рік. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Report_oversight_2022.pdf?v=4

Дослідження механізму розрахунків «поставка проти оплати» в Україні. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/ukraine_dvp_study_ukr_1-1.pdf

Про затвердження Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»: Постанова Нац. банку України від 02.12.2021 р. № 130 : станом на 24 трав. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130500-21#Text

Tretiakova, O., Kharabara, V., & Hreshko, R. (2020). Fondovyi rynok ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia v suchasnykh umovakh. Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 103–107. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4 [in Ukrainian]

Hlibko S., Shovkoplias H. (2015). Kompensatsiini skhemy zakhystu prav investoriv u YeS ta yikh vprovadzhennia v Ukraini. Adaptatsiia do prava YeS rehuliuvannia ekonomiky Ukrainy v suchasnykh umovakh : za materialamy «Kruhloho stolu», m. Kharkiv, 26 trav. 2015 r. S. 138–146. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/26.05.15/Conf_26.05.15_23.pdf [in Ukrainian]

Timoshenko N. (2019) Stratehichni napriamy rozvytku rynku derzhavnykh tsinnykh paperiv u systemi upravlinnia defitsytom biudzhetu. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 45–50. [in Ukrainian]

Natsionalnyi bank Ukrainy. Natsionalnyi bank Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ [in Ukrainian]

Zvit z oversaitu infrastruktury finansovoho rynku 2022 rik. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Report_oversight_2022.pdf?v=4

Doslidzhennia mekhanizmu rozrakhunkiv «postavka proty oplaty» v Ukraini. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/ukraine_dvp_study_ukr_1-1.pdf [in Ukrainian]

Natsionalnyi bank Ukrainy (2021) Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok provedennia hroshovykh rozrakhunkiv za pravochynamy shchodo tsinnykh paperiv ta inshykh finansovykh instrumentiv, ukladenymy na orhanizovanykh rynkakh kapitalu ta poza orhanizovanymy rynkamy kapitalu, z dotrymanniam pryntsypu “postavka tsinnykh paperiv proty oplaty” : Postanova Nats. banku Ukrainy vid 02.12.2021 r. № 130 : stanom na 24 trav. 2023 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130500-21#Tex [in Ukrainian]

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Тімошенко, Н. (2023). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-11
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ