ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: система управління якістю продукції, ефективність системи управління якістю, методика комплексного оцінювання, виробник будівельних виробів, «шкала бажаності» Харрінгтона

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення рівня ефективності системи управління якістю продукції на виробничих підприємствах. Проаналізовано сучасні підходи, які використовуються для оцінки ефективності функціонування систем управління якістю на підприємствах. Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу для оцінки ефективності функціонування системи управління якістю продукції. Окреслено групові та одиничні показники, що свідчать про ефективність системи управління якістю підприємств-виробників будівельних виробів. Описано особливості застосування методики комплексного оцінювання та наведено приклади розрахунку комплексного показника ефективності системи управління якістю. Акцентовано увагу на можливості використання «шкали бажаності» Харрінгтона для визначення рівня ефективності системи управління якістю продукції виробничих підприємств.

Посилання

Бєлко І.А. Управління якістю продукції в системі стратегічного управління підприємством. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 2. С. 69–73. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2016_21_2_16.pdf (дата звернення: 10.09.2023).

Валявський С.М. Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС. Ефективна економіка. 2015. № 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4617 (дата звернення: 12.09.2023)

Войнаренко М.П., Богатчик Л.А., Скоробогата Л.В., Цимбалюк Г.С. Стратегізація адаптивної системи управління якістю продукції в механізмі забезпечення національної безпеки кластерних систем: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2020. 262 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/12282/1/index11.pdf (дата звернення: 03.09.2023).

Коба О.В. Ризики і загрози економічної безпеки будівельної галузі України в умовах воєнного стану. The 4 th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions”, May 8-10, 2022. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. С. 367–371. URL: http://surl.li/jurdx (дата звернення: 01.09.2023)

Петрова О.І., Трибрат Р.О., Каницька І.В. Управління якістю та безпечністю продукції. Курс лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми здобуття вищої освіти. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет. 2023. 83 с. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13849/1/upravlinnya-yakistyu-ta-bezpechnistyu-produkciyi-lekciyi-181.pdf (дата звернення: 10.09.2023).

Фамілярський О.О. Система управління якістю продукції на підприємстві в умовах динамічного бізнес-середовища. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Поліський національний університет. Житомир, 2022. 35 с. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/13562/1/Familyarsky_OO_KR_076_2022.pdf (дата звернення: 03.08.2023).

Ширяєва Н.Ю. Менеджмент якості виробничо-господарської діяльності підприємств будівельної галузі. Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії, 21 – 22 травня 2020 року. Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури. URL: http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8710/1 (дата звернення: 03.09.2023)

Шутяк Ю.В. Використання функції бажаності для оцінки економічної безпеки підприємства. Наукові студії. 2010. Випуск 7. С. 147–154. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/3475/1/Shutyak_2010.pdf (дата звернення: 10.09.2023).

Bielko, I.A. (2016). Upravlinnia yakistiu produktsii v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Product quality management in the strategic management system of an enterprise]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 21 (2), 69–73. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2016_21_2_16.pdf [in Ukrainian].

Valiavskyi, S.M. (2015). Upravlinnia yakistiu produktsii na pidpryiemstvi v umovakh vkhodzhennia Ukrainy v EU [Product quality management at an enterprise in the context of Ukraine's accession to the EU]. Efektyvna ekonomika, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4617 [in Ukrainian].

Voinarenko, M.P., Bohatchyk, L.A., Skorobohata, L.V. & Tsymbaliuk H.S. (2020). Stratehizatsiia adaptyvnoi systemy upravlinnia yakistiu produktsii v mekhanizmi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky klasternykh system: monohrafiia [Strategizing an adaptive product quality management system in the mechanism of ensuring national security of cluster systems: a monograph]. Khmelnytskyi: KhNU, 262. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/12282/1/index11.pdf [in Ukrainian].

Koba, O.V. (2022). Ryzyky i zahrozy ekonomichnoi bezpeky budivelnoi haluzi Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Risks and threats to the economic security of the construction industry in Ukraine under martial law]. The 4 th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions”, May 8-10, 2022. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 367–371. URL: http://surl.li/jurdx [in Ukrainian].

Petrova, O.I., Trybrat, R.O. & Kanytska, I.V. (2023). Upravlinnia yakistiu ta bezpechnistiu produktsii [Product quality and safety management]. Kurs lektsii dlia zdobuvachiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity OPP «Kharchovi tekhnolohii» spetsialnosti 181 «Kharchovi tekhnolohii» dennoi formy zdobuttia vyshchoi osvity. Mykolaiv: Mykolaivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 83. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13849/1/upravlinnya-yakistyu-ta-bezpechnistyu-produkciyi-lekciyi-181.pdf [in Ukrainian].

Familiarskyi, O.O. (2022). Systema upravlinnia yakistiu produktsii na pidpryiemstvi v umovakh dynamichnoho biznes-seredovyshcha [Product quality management system at an enterprise in a dynamic business environment]. Kvalifikatsiina robota na zdobuttia osvitnoho stupenia mahistr za spetsialnistiu 076 «Pidpryiemnytstvo, torhivlia ta birzhova diialnist». Poliskyi natsionalnyi universytet. Zhytomyr, 35. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/13562/1/Familyarsky_OO_KR_076_2022.pdf [in Ukrainian].

Shyriaieva, N.Iu. (2020). Menedzhment yakosti vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Quality management of production and economic activities of construction industry enterprises]. Tezy dopovidei 76-yi naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu akademii, 21 – 22 travnia 2020 roku. Odesa: Odeska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury. URL: http://mx.ogasa.org.ua/bitstream/123456789/8710/1 [in Ukrainian].

Shutiak Yu.V. (2010). Vykorystannia funktsii bazhanosti dlia otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Naukovi studii, 7, 147–154. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/3475/1/Shutyak_2010.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Машта, Н., Поліщук, О., & Василенко, В. (2023). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ