ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА УПРАВЛІННЯ

  • Лариса Райчева Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса
Ключові слова: економічний потенціал, стан, трубопровідний транспорт, Україна, перспективи, зростання, модернізація, активи, управління

Анотація

У статті встановлено, що протягом 2005-2021 років обсяг вантажообороту трубопровідним транспортом скоротився більше, ніж втричі. Показано, що у структурі вантажообороту за видами транспорту трубопровідний займає друге місце після залізничного. Статистично показано, що динаміка капітальних інвестицій за трубопровідним транспортом є сприятливою і описується параболою з гілками догори, а його діяльність носить чітко виражений експорто-орієнтований характер. Надано характеристику суб’єктам діяльності у сфері трубопровідного транспорту – дочірнім структурам НАК «Нафтогаз України»: АТ «Укртрансгаз», АТ «Укртранснафта», ТОВ «Оператор ГТС України». Проаналізовано їх майновий, інноваційно-інвестиційний потенціал та технічний стан основних засобів. Обґрунтовано напрямки зростання економічного потенціалу трубопровідного транспорту: співпраця НАК «Нафтогаз Україна» з міжнародними фінансовими організаціями в рамках реалізації інвестиційних проектів; подальше впровадження міжнародних стандартів ISO; модернізація операційних об’єктів основних засобів на принципах екологічності, енергоефективності та енергозбереження.

Посилання

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Особливості транспортування різносортних нафт магістральними трубопроводами з пересіченим профілем траси. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 9(1). С. 91–93.

Мельниченко Ю. Г., Мельниченко Г. Г., Додик Т. Я. Сучасний стан та проблеми технологій локалізації ділянок трубопроводів для ремонту із зупинкою транспортування продукту. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. № 2. С. 170–178.

Богатов О. І., Супонєв В. М., Рагулін В. М., Ярижко О. В., Мусійко В. Д. Сучасний технічний стан магістральних трубопроводів та аналіз екологічної безпеки під час транспортування ними енергетичних носіїв. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2022. Вип. 99. С. 151–158.

Вантажообіг за видами транспорту України (2000-2020). Дія. URL: http://surl.li/izyis (дата звернення: 02.07.2023)

Транспорт України – 2021. Статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2022. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.07.2023)

Група Нафтогаз України. URL: https://www.naftogaz.com/ (дата звернення: 03.07.2023)

АТ «Укртрансгаз». URL: https://utg.ua/ (дата звернення: 03.07.2023)

АТ «Укртранснафта». URL: http://surl.li/izyim (дата звернення: 04.07.2023)

ТОВ «Оператор ГТС України». URL: https://tsoua.com/ (дата звернення: 05.07.2023)

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення: 06.07.2023)

Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів: Закон України від 12.12.2019 № 377-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text (дата звернення: 07.07.2023)

Yakymiv Y. V., Bortniak O. M. (2018) Osoblyvosti transportuvannia riznosortnykh naft mahistralnymy truboprovodamy z peresichenym profilem trasy [Peculiarities of transportation of various types of oil through main pipelines with a crossed profile of the route]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», 9(1), 91–93. [in Ukrainian]

Melnychenko Yu. H., Melnychenko H. H., Dodyk T. Ya. (2018) Suchasnyi stan ta problemy tekhnolohii lokalizatsii dilianok truboprovodiv dlia remontu iz zupynkoiu transportuvannia produktu [The current state and problems of localization technologies of pipeline sections for repair with stoppage of product transportation]. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Chyslo, 2, 170–178. [in Ukrainian]

Bohatov O. I., Suponiev V. M., Rahulin V. M., Yaryzhko O. V., Musiiko V. D. (2022) Suchasnyi tekhnichnyi stan mahistralnykh truboprovodiv ta analiz ekolohichnoi bezpeky pid chas transportuvannia nymy enerhetychnykh nosiiv [Modern technical condition of main pipelines and analysis of environmental safety during their transportation of energy carriers]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu, 99, 151–158. [in Ukrainian]

Freight turnover by types of transport in Ukraine (2000-2020). Action, available at: http://surl.li/izyis [in Ukrainian] (accessed 02 July 2023).

State Statistics Service of Ukraine (2022). Transport of Ukraine – 2021. Statistical collection, available at: ukrstat.gov.ua [in Ukrainian] (accessed 02 July 2023).

Naftogaz Group of Ukraine, available at: https://www.naftogaz.com/ [in Ukrainian] (accessed 03 July 2023).

JSC «Ukrtransgaz», available at: https://utg.ua/ [in Ukrainian] (accessed 03 July 2023).

JSC «Ukrtransnafta», available at: http://surl.li/izyim [in Ukrainian] (accessed 04 July 2023).

«Operator of GTS of Ukraine» LLC», available at: https://tsoua.com/ [in Ukrainian] (accessed 05 July 2023).

Verkhovna Rada of Ukraine (2004). On international treaties of Ukraine», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text [in Ukrainian] (accessed 06 July 2023).

Verkhovna Rada of Ukraine (2019). On the principles of monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions: Law of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text [in Ukrainian] (accessed 07 July 2023).

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Райчева, Л. (2023). ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-95
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають