ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: транспортний комплекс, модернізація, національна економіка, інфраструктура, воєнний стан

Анотація

На підставі проведеного статистичного аналізу встановлено, що протягом 2013-2020 років залишкова вартість основних засобів транспортних підприємств України зросла більше, ніж втричі, переважно за рахунок великих підприємств. Доведено, що протягом восьмирічного періоду відбулося суттєве покращення матеріально-технічної бази транспорту через значний обсяг коштів, виділених суб’єктами господарювання та державою на оновлення транспортних засобів та транспортної інфраструктури. Показано, шо незважаючи на певні позитивні структурні зрушення, існуюча структура управління транспортним комплексом, рівень технологічних укладів, організації перевезень пасажирів і вантажів за багатьма параметрами не відповідають провідному світовому досвіду, зростаючим вимогам суспільства, міжнародним та європейським стандартам якості, критеріям інтеграції України до Транс’європейської транспортної мережі. Модернізація підприємств транспортного комплексу України має стати масовим і системним явищем, яке має підкріплюватися цілеспрямованою державною і корпоративною політикою. Метою модернізації транспортного комплексу України є надання суб’єктам господарювання й населенню високоякісних транспортних послуг, удосконалення транспортної інфраструктури та тарифної політики, пришвидшення лібералізації митних процедур при транзиті вантажів та пасажирів, Механізмами модернізації і відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури на територіях, підконтрольних українському уряду і звільнених у майбутньому від окупації є, реалізація проектів державно-приватного партнерства, концесійних угод, залучення коштів міжнародної допомоги, грантів на відбудову національної економіки та інтеграцію у європейську та світову транспортні системи.

Посилання

Дмитрієва О. І., Аділов Е. К. Формування комплексу інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку транспортної інфраструктури на засадах цифровізації. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2021. № 1. С. 45–55.

Баранов О. П. Комплексне дослідження впливу інновацій на ефективність функціонування суб'єктів державної спеціальної служби транспорту в системі національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 128–132.

Михайличенко К. М. Інновації як чинник модернізації транспортно-дорожнього комплексу України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 44. С. 64–70.

Собкевич О. В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 179–181.

Садловська І. Пріоритети реформування та модернізації транспортної інфраструктури і дорожнього комплексу в Україні. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2014. Вип. 30. С. 21–31.

Ковальов В. В. Організація модернізації транспортно-дорожньої інфраструктури при комплексній реконструкції міської забудови. Науковий вісник будівництва. 2018. Т. 92, № 2. С. 167–172.

Палант О. Ю. Реструктуризація та модернізація транспортного комплексу України з переведенням його на беззбиткову роботу. ScienceRise. 2015. № 4(3). С. 29–35.

Чобаль Л. Ю. Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.7. С. 139–150.

Сидоренко І. В. Концептуальні підходи до визначення інтегрального показника рівня інвестування інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С. 82–87.

Козак Л. С., Федорук О. В. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 53–60.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD#w1_2

Dmytriieva O. I., Adilov E. K. (2021), “Formation of a complex of infrastructural support of innovative development of transport infrastructure on the basis of digitalization”, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 1, pp. 45–55.

Baranov O. P. (2013), “Comprehensive study of the impact of innovations on the efficiency of the subjects of the state special transport service in the national security system of Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 128–132.

Mykhailychenko K. M. (2013), “Innovations as a factor in the modernization of the transport and road complex of Ukraine”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 44, pp. 64–70.

Sobkevych O. V. (2014), “Modernization priorities of transport and road complex reform in Ukraine”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 179–181.

Sadlovska I. (2014), “Priorities of reforming and modernizing the transport infrastructure and road complex in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ser. : Ekonomika i upravlinnia, vol. 30, pp. 21–31.

Kovalov V. V. (2018), “Organization of modernization of transport and road infrastructure during the complex reconstruction of urban development”, Naukovyi visnyk budivnytstva, vol. 92, No. 2, pp. 167–172.

Palant O. Yu. (2015), “Restructuring and modernization of the transport complex of Ukraine with its transfer to break-even operation”, ScienceRise, vol. 4(3), pp. 29–35.

Chobal L. Yu. (2015), “Transport complex of Ukraine: structural changes and development trends”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25.7, pp. 139–150.

Sydorenko I. V. (2013), “Conceptual approaches to determining the integrated indicator of the level of investment in innovative development of the transport and road complex of the region”, Biznes Inform, vol. 3, pp. 82–87.

Kozak L. S., Fedoruk O. V. (2020), “Features of formation of an effective model of innovative development of the transport and road complex of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 53–60.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order “On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD#w1_2

Переглядів статті: 315
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Смерічевський, С., Райчева, Л., & Михальченко, О. (2022). ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-76
Розділ
ЕКОНОМІКА