СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС

Ключові слова: зовнішня міграція, трудова міграція, чинники міграції, модель міграції, Польща, ЄС

Анотація

Стаття присвячена розробці статистичної моделі зовнішньої трудової міграції з України до країн ЄС на основі даних Держстату, Євростату, та Світового банку за період з 2008 по 2021 рік. При розробці моделі використаний підхід максимізації індивідуальної корисності від отримання вищої зарплати за кордоном. Для оцінювання параметрів був використаний метод логістичної регресії з фіксованим ефектом. Модель має три пояснювальні змінні: співвідношення між ВВП на 1 особу в країні призначення мігранта та в Україні, рівень зайнятості в країні призначення та кількість трудових мігрантів, які перебували в цій країні станом на кінець попереднього року. Значення параметрів моделі підтверджують теоретичні очікування, що обсяги трудової міграції зростають із зменшенням ВВП в Україні, зменшенням безробіття у країні призначення та із зростанням числа трудових мігрантів у країні призначення.

Посилання

Грошові перекази 2021 рік. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (дата звернення: 15.05.2023)

Лапшина І.А. (2002). Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України). (Автореф. дис. канд. екон. наук). Тернопіль.

Пелех О.Б. (2007). Міжнародна трудова міграція (порівняльний аналіз Чеської республіки та України). (Автореф. дис. канд. екон. наук). Київ.

Ваврищук Н.Г. (2007). Міжнародна міграція робочої сили в контексті розширення Європейського Союзу. (Автореф. дис. канд. екон. наук). Київ.

Курунова Ю.О. (2015). Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною). (Автореф. дис. канд. екон. наук). Львів.

Мульска О.П, Бараняк І.Є., Іванюк У.В., Колосінська, М. І. Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси карпатського регіону. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/68.pdf

Ryndzak, O., & Risny, O. (2020). Potential Migration Investigation in the Mechanism of Labor Market Regulation. Research in World Economy, 11(3), 80-91. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v11n3p80

Держкомстат (2009). Зовнішня трудова міграція населення України. Київ : Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/ztm.zip

МОП (2013). Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні. Київ : МОП; Державна служба статистики України; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/dop/12_13/zvit.zip

Держстат (2017). Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Стат. бюлетень. Київ : Держстат. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017.zip

Hatton, T. (1995). A Model of U.K. Emigration, 1870-1913. The Review of Economics and Statistics, 77(3), 407-415. URL: https://www.jstor.org/stable/2109903

Statology (2023). Introduction to Logistic Regression. URL: https://www.statology.org/logistic-regression/

Eurostat (2013). Data Browser. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFAS__custom_3332249/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=864af24d-7693-456b-9adc-97c5f8dfc647

World Bank (2022). World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators

Держстат (2023). Середньорічна чисельність постійного населення за статтю та віком по регіонах. URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

Groshovi perekazy 2021 rik [Remittances in 2021]. Retrieved May 15, 2023. Available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 [in Ukrainian]

Lapshyna I. (2002). Mizhnarodna migracia robochoi syly: ukrainsky aspect (za materialamy zakhidnykh oblastey Ukrainy) [International migration of labor force: Ukrainian aspect (based on data from western regions of Ukraine). Candidate’s thesis. Ternopil. [in Ukrainian]

Pelekh O. (2007) Mizhnarodna trudova migraciya (porivnyalnyi analiz Cheskoi respubliky ta Ukrainy) [International labor migration (comparative analysis of Czech Republic and Ukraine)]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Vavryschuk N. (2007) Mizhnarodna migraciya robochoi syly v konteksti rozshyrennya Evropeyskogo Soyuzu [International labor force migration in the context of European Union enlargement]. Candidate’s thesis. Kyiv.

Kyrunova Yu. (2015) Mizhnarodna migraciya robochoiu syly yak chynnyk ekonomichnogo rozvytku krayin (na prykladi mihraciynykh potokiv mizh ES ta Ukrajinoy) [International labor force migration as a driver of countries development (based on migration flows between the EU and Ukraine)]. Candidate’s thesis. Lviv. [in Ukrainian]

Mulska, O., Baranyak, I., Inanyuk, U., & Kolosinska, M. (2019). Sotsialno-demografichni chynnyky ta migratsiyni procesy karpatskogo regionu [Social-demographic drivers and migration processes in Carpathian region]. Efektyvna Economika – Efficient Economy, 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/68.pdf [in Ukrainian]

Ryndzak, O., & Risny, O. (2020). Potential Migration Investigation in the Mechanism of Labor Market Regulation. Research in World Economy, 11(3), 80-91. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v11n3p80

Derzhkomstat [State Statistics Committee] (2009). Zovnishnyua trudova migraciya naselennya Ukrainy [External labor migration of Ukrainian population]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/ztm.zip [in Ukrainian]

MOP [International Labor Organization] (2013). Zvit schodo metodologii, organizacii provedennya ta rezultativ modulnogo vybirkovogo obstezhennya z pytan trudovoi migracii v Ukraini [The report on methodology, organization, and results of modular sample survey on labor migration in Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/dop/12_13/zvit.zip [in Ukrainian]

Derzhststat [State Statistics Office] (2017). Zovnishnya trudova migraciya naselennya (za rezultatamy modulnogo vybirkovogo obstezhennya) [External labor migration of population (based on results of modular sample survey)]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017.zip

Hatton, T. (1995). A Model of U.K. Emigration, 1870-1913. The Review of Economics and Statistics, 77(3), 407-415. Available at: https://www.jstor.org/stable/2109903

Statology (2023). Introduction to Logistic Regression. Available at: https://www.statology.org/logistic-regression/

Eurostat (2013). Data Browser. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFAS__custom_3332249/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=864af24d-7693-456b-9adc-97c5f8dfc647

World Bank (2022). World Development Indicators. Available at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators

Derzhstat [State Statistics Office] (2023). Serednyorichna chyselnist postiynogo naselennya Ukrainy za stattyu ta vikom po regionah [Mid-year population of Ukraine by gender, age, and regions]. Available at: http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp [in Ukrainian]

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Жук, Р. (2023). СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-84
Розділ
ЕКОНОМІКА