МАСШТАБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Ключові слова: трудова міграція, грошові перекази, економічне зростання, ВВП на душу населення, статистична модель

Анотація

У даній статті зроблений аналіз масштабів переказів трудових мігрантів з України у глобальному контексті, оцінка їхніх наслідків для економіки та розрахунок параметрів статистичної моделі впливу грошових переказів на ВВП. За обсягом переказів трудових мігрантів у 2021 році Україна вийшла на 11-12 місці у світі, отримавши майже таку суму переказів як В’єтнам. Серед країн-сусідів ЄС Україна за цим показником займає друге місце після Єгипту. Частка переказів від ВВП досягла 9%, а співвідношення переказів до товарного експорту досягло 22,2% та майже зрівнялось з часткою експорту продукції металургійної галузі. Експорт праці набуває все більшого значення, а це посилює залежність від економічної ситуації в інших країнах та підвищує ризики для економіки України. Розраховані величини параметрів статистичної моделі вказують на дуже слабкий позитивний вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні.

Посилання

Національний банк України. Грошові перекази 2021 рік. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (дата звернення 01.07.2023)

Лібанова Е., & Фтомова О. (2019). Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 37(3), 11¬29. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.03.011

Chami, R., Barajas, A., Cosimano, T., Fullenkamp, C., Gapen, M., & Montiel, P. (2008). Macroeconomic Consequences of Remittances. Washington, DC : International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/259/op259.pdf

Meyer, D., & Shera, A. (2016). The impact of remittances on economic growth: An econometric model. EconomiA, 82, 1¬9. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001

Стаканов Р.Д. (2010). Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України. (Автореф. дис. канд. екон. наук). Київ.

The World Bank. Data: Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all (дата звернення 01.07.2023)

Держкомстат (2009). Зовнішня трудова міграція населення України. К.: Державний комітет статистики України, Український центр соціальних реформ. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/ztm.zip

МОП (2013). Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні. К.: МОП; Державна служба статистики України; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/dop/12_13/zvit.zip

Держстат (2017). Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Стат. бюлетень. К.: Держстат. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017.zip

Держстат. Статистична інформація. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.07.2023)

Ramamurthy, B. (2003). International Labour Migrants: Unsung heroes of Globalisation. Stockholm : Sida. URL: https://www.sida.se/en/publications/international-labour-migrants-unsung-heroes-of-globalisation

Bertram, I., & Watters, R. (1985) The MIRAB economy in South Pacific microstates. Pacific Viewpoint, 26(3), 497¬519. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apv.263002

Natsionalnyi bank Ukrainy. Groshovi perekazy 2021 rik [National bank of Ukraine. Remittances in 2021]. Retrieved July 1, 2023. Retrieved from: https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 [in Ukrainian]

Libanova, Е., & Ftomova, О. (2019). Osobysti perekazy migrantiv: otsinka mashtabiv i naslidkiv [Personal remittances of migrants: evaluation of scale and consequenses]. Demografia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 37(3), 11-29. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019.03.011 [in Ukrainian]

Chami, R., Barajas, A., Cosimano, T., Fullenkamp, C., Gapen, M., & Montiel, P. (2008). Macroeconomic Consequences of Remittances. Washington, DC : International Monetary Fund. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/259/op259.pdf

Meyer, D., & Shera, A. (2016). The impact of remittances on economic growth: An econometric model. EconomiA, 82, 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001

Stakanov, R. (2010). Vplyv trudovoi emigratsii na makroekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Effects of labor emigration on the macroeconomic development of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

The World Bank. Data: Indicators. Retrieved July 1, 2023. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all

Derzhkomstat [State Statistics Committee] (2009). Zovnishnyua trudova migraciya naselennya Ukrainy [External labor migration of Ukrainian population]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/ztm.zip [in Ukrainian]

MOP [International Labor Organization] (2013). Zvit schodo metodologii, organizacii provedennya ta rezultativ modulnogo vybirkovogo obstezhennya z pytan trudovoi migracii v Ukraini [The report on methodology, organization, and results of modular sample survey on labor migration in Ukraine]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/dop/12_13/zvit.zip [in Ukrainian]

Derzhststat [State Statistics Office] (2017). Zovnishnya trudova migraciya naselennya (za rezultatamy modulnogo vybirkovogo obstezhennya) [External labor migration of population (based on results of modular sample survey)]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017.zip

Derzhstat. Statystychna informatsiya [State Statistics Office. Statistic information]. https://www.ukrstat.gov.ua/ Retrieved from: [in Ukrainian]

Ramamurthy, B. (2003). International Labour Migrants: Unsung heroes of Globalisation. Stockholm : Sida. Retrieved from: https://www.sida.se/en/publications/international-labour-migrants-unsung-heroes-of-globalisation

Bertram, I., & Watters, R. (1985). The MIRAB economy in South Pacific microstates. Pacific Viewpoint, 26(3), 497-519. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apv.263002

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Жук, Р. (2023). МАСШТАБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-72
Розділ
ЕКОНОМІКА