РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: криптовалюта, державне регулювання, біткоїн, ринок криптовалют, віртуальні активи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання регулювання ринку криптовалют в Україні та огляду зарубіжного досвіду з даного питання. Актуальність теми статті визначається розглядом шляхів регулювання ринку криптовалют із аналізом прийнятого спеціалізованого законодавства в Україні, а також дослідження шляхів перспектив розвитку національної криптоіндустрії в умовах воєнного стану із наявним зарубіжним досвідом. Метою дослідження було проаналізувати зарубіжний досвід регулювання ринку криптовалют та розкрити питання регулювання ринку криптовалют в Україні. Встановлено, що регулювання вітчизняного ринку криптовалют має позитивну перспективу в умовах воєнного стану прийняв спеціальний закон, однак головною проблемою є не внесення змін до Податкового кодексу України. Систематизовано зарубіжний досвід регулювання ринку криптовалют. Проаналізовано напрями покращення регулювання ринку криптовалют в Україні.

Посилання

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 року № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Правовий режим криптовалют в Україні (Вікіпедія). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

Про віртуальні активи: Закон України від 17 лют. 2022 р. № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20/ed20220217#Text

Скарбик П. Легалізація та правове регулювання криптовалюти в Україні. URL: https://itechua.com/other/208929

Fomina O., Moshkovska O., Avhustova O., Romashko O., Holovina D (2019) Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine. Banks and Bank Systems, № 14 Issue № 2. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.18

Зашифровані мільярди, або Як держава перестала хвилюватись і полюбила криптовалюти – розслідування DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/crypto-in-ukraine/

Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ. URL: https://news.finance.ua/ua/yak-bude-rehulyuvatysya-rynok-kryptovalyut-v-ukraini-vidpovid-nbu

Борщ В.Ф. Правове регулювання обігу криптовалют: зарубіжний та вітчизняний досвід. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87499/1/Borshch_kryptovaliuta.pdf

Поліщук Н.Ю. Перспективи застосування криптовалют в електроенергетиці України: зарубіжний досвід і вітчизняні здобутки. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2019.02.064

Серюга М. Криптовалюти та податки: як це влаштовано у світі та чого варто повчитися Україні. URL: https://finance.ua/ua/goodtoknow/kryptovaluty-ta-podatky

Лук’янчук Р.В. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного криптосектору в умовах правового режиму воєнного стану. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282329

Архірейська Н.В. Державне регулювання ринку криптовалют в Україні. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/142.pdf

Блінов А.В. Глобальні тренди формування та регулювання ринку криптовалют. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-1

Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_1_10

Федоров С. Державний контроль у сфері трейдингових операцій із криптовалютами: фінансово-правовий аспект. URL: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/35.pdf

Гудіма Т., Устименко В., Джабраілов Р., Черних О. Особливості правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні: де-факто vs де-юре. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844

Нагнибіда В.І. Нормативно-правове регулювання відносин з цифровими активами та перспективи його удосконалення. URL: http://surl.li/kokhr

Некіт К.Г. Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні. URL: https://hdl.handle.net/11300/17865

Новицький В., Фица В. Становлення та розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249302

Verkhovna Rada of Ukraine (2014, March 21) Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand (№ 984_011). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Legal regime of cryptocurrencies in Ukraine (Wikipedia). Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

Verkhovna Rada of Ukraine (2022, February 17) On virtual assets: Law of Ukraine (№ 2074-IX). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20/ed20220217#Text

Skarbyk P. (2022) Legalization and legal regulation of cryptocurrency in Ukraine. Available at: https://itechua.com/other/208929

Fomina O., Moshkovska O., Avhustova O., Romashko O., Holovina D (2019) Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine. Banks and Bank Systems, № 14 Issue № 2. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.18

Encrypted billions, or How the state stopped worrying and fell in love with cryptocurrencies – DOU investigation. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/crypto-in-ukraine/

How will the cryptocurrency market in Ukraine be regulated: the NBU's answer. Available at: https://news.finance.ua/ua/yak-bude-rehulyuvatysya-rynok-kryptovalyut-v-ukraini-vidpovid-nbu

Borshch V.F. (2022) Legal regulation of circulation of cryptocurrencies: foreign and domestic experience. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/87499/1/Borshch_kryptovaliuta.pdf

Polishchuk N.Yu. (2019) Prospects for the use of cryptocurrencies in Ukraine's electricity sector: foreign experience and domestic achievements. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2019.02.064

Seryuga M. (2023) Cryptocurrencies and taxes: how it works in the world and what Ukraine should learn. Available at: https://finance.ua/ua/goodtoknow/kryptovaluty-ta-podatky

Lukyanchuk R.V. (2023) Modern trends in the development of the domestic crypto sector under the conditions of the legal regime of martial law. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.2(45).282329

Archireyska N.V. (2018) State regulation of the cryptocurrency market in Ukraine. Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/142.pdf

Blinov A.V. (2020) Global trends in the formation and regulation of the cryptocurrency market. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-1

Volosovych S. (2018) State regulation of the cryptocurrency market: foreign experience. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_1_10

Fedorov S. (2020) State control in the sphere of trading operations with cryptocurrencies: financial and legal aspect. Available at: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/35.pdf

Gudima T., Ustymenko V., Dzhabrailov R., Chernykh O. (2022) Peculiarities of legal regulation of circulation of virtual assets in Ukraine: de facto vs de jure. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844

Nagnybida V.I. (2021) Regulatory regulation of relations with digital assets and prospects for its improvement. Available at: http://surl.li/kokhr

Some K.G. (2021) Development of legal regulation of circulation of virtual assets (cryptocurrency) in Ukraine. Available at: https://hdl.handle.net/11300/17865

Novytskyi V., Fitsa V. (2021) Formation and development of legal regulation of circulation of virtual assets. DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249302

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 428
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Захарків, В. (2023). РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-57
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ