МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ «СУСПІЛЬСТВА 5.0»

Ключові слова: цифрова трансформація бізнесу, міжнародні бізнес-стратегії, бізнес-стратегії підприємства, цифровізація, цифрова стратегія, інструменти цифровізації, «Суспільство 5.0»

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації цифрової трансформації бізнес-процесів у контексті функціонування концепції «Суспільство 5.0», в основі якої лежить ідея інтеграції цифрових технологій у всі аспекти життя суспільства. Зазначено, що концепція «Суспільство 5.0» передбачає, що за допомогою інноваційних технологій, таких як Інтернет речей, штучний інтелект та блокчейн, можна досягти покращення ефективності бізнес-процесів та підвищити якість продуктів та послуг. Розглянуто досвід Японії, яка саме запропонувала концепцію «Суспільство 5.0» як концепцію суспільства майбутнього, що спрямована на розумне поєднання технологічного прогресу з покращенням якості життя людей. Доведено, що міжнародні стратегії цифрової трансформації відіграють важливу роль у розвитку економіки, конкурентоспроможності підприємств та вирішенні глобальних викликів, що стоять перед сучасним світом, а дослідження міжнародних бізнес-стратегій цифрової трансформації в умовах «Суспільства 5.0» дозволяє зрозуміти та проаналізувати особливості цих стратегій і їх вплив на діяльність економічних суб’єктів та економіку країн.

Посилання

Дергачова Г.М., Колешня Я.О. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2020. № 17. С. 280–290. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216367

Суспільство 5.0 – новий етап глобалізації. URL: https://matrix-info.com/suspilstvo-5-0-novyj-etap-globalizatsiyi/ (дата звернення: 20.04.2023).

Величко К.Ю., Цибульська Є.І., Овчаренко К.В. Трансформація бізнес-моделей суб’єктів економічних відносин в цифровій економіці. Вчені записки ХГУ «НУА». Том XXIX, 2022. С. 157–170.

Тимохова Г.Б., Кудінова М.М. Особливості формування цифрових стратегій розвитку. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : праці VII Міжнар. наук-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня). Одеса, 2022. С. 290–292.

Краус К., Краус Н., Осецький В. Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-37

Fukuyama M. Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. URL: https://www.hitachi.com/rev/archive/2017/r2017_06/trends/index.html (дата звернення: 5.02.2023)

Марченко О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4

Society 5.0. Hitachi and The University of Tokyo Joint Research Laboratory. Springer, Singapore. 2018. DOI: Dergachova, G.M., Koleshnya, Ya.O. (2020). Cifrova transformaciya biznesu: sutnist, oznaki, vimogi ta tehnologiyi [Digital transformation of business: essence, features, requirements and technologies]. Ekonomichnij visnik NTUU «KPI» –Economic Bulletin of NTUU "KPI". 17. 280–290. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216367 [in Ukrainian].

Suspilstvo 5.0 – novij etap globalizaciyi [Society 5.0 is a new stage of globalization]. Retrieved from: https://matrix-info.com/suspilstvo-5-0-novyj-etap-globalizatsiyi/ [in Ukrainian].

Velychko, K.Yu., Tsybulska, E.I., Ovcharenko, K.V. (2023). Transformaciya biznes-modelej sub’yektiv ekonomichnih vidnosin v cifrovij ekonomici [Transformation of business models of subjects of economic relations in the digital economy]. Vcheni zapiski HGU «NUA» – Scientific notes of KhSU "NUA", Vol. XXIX, 157–170. [in Ukrainian].

Tymokhova, G.B., Kudinova, M.M (2022). Osoblivosti formuvannya cifrovih strategij rozvitku. [Features of the formation of digital development strategies]. VII International Scientific and Practical Conference "Economic and Legal Aspects of Management: Current State, Efficiency and Prospects" – VII International Scientific and Practical Conference "Economic and Legal Aspects of Management: Current State, Efficiency and Prospects" (Odesa, September 25nd–26rd, 2022) (рр. 290–292). Odesa [in Ukrainian].

Kraus, K., Kraus, N., Osetskyi, V. (2021). Suspilstvo 5.0 na bazi rozvitku innovacijnogo universitetu ta cifrovogo pidpriyemnictva [Society 5.0 based on the development of an innovative university and digital entrepreneurship]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. Vol. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-37 [in Ukrainian]

Fukuyama, M. Suspilstvo 5.0: pragnennya do novogo lyudinocentrichnogo suspilstva [Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society]. Retrieved from: https://www.hitachi.com/rev/archive/2017/r2017_06/trends/index.html

Marchenko, O.V., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Innovacijne pidpriyemnictvo i cifrovij biznes: naukovo-ekonomichna ficha rozvitku ta zmini v upravlinni [Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian]

Suspilstvo 5.0 Nadrozumne suspilstvo, oriyentovane na lyudej [Society 5.0. A People-centric Super-smart Society]. Retrieved from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2989-4

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Величко, К., Тимохова, Г., & Євтушенко, Г. (2023). МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ «СУСПІЛЬСТВА 5.0». Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-69
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ