СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальне шкільне підприємництво, соціально відповідальний бізнес, соціальне підприємство, соціальний бізнес

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів соціального шкільного підприємництва та перспективам його розвитку в Україні. Проаналізовано досвід Німеччини, Норвегії, Великобританії та інших країн, який свідчить про актуальність цієї форми та її важливість для суспільства. Наголошено, що соціальне шкільне підприємництво як форма реалізації підприємницьких здібностей молоді з метою вирішення соціальних проблем суспільства, дає можливість не просто реалізувати бізнес-ідею, а формує соціальну відповідальність молоді. Акцентовано увагу, що для України така форма є новою, але перспективною і дозволяє вирішувати соціальні проблеми суспільства бізнесовими методами, проте необхідним є правове врегулювання соціального підприємництва. На сучасному етапі соціальне шкільне підприємництво спроможне допомогти молоді адаптуватися та реалізувати себе з користю для суспільства у складні воєнні часи та повоєнний період.

Посилання

Yunus M., Weber K. Creating a world wit& hout poverty: social business and the future of capitalism. New York: Public Affairs, 2007. 261 р.

Про соціальні підприємства: проект закону. № 2710 від 23.04.2015р. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4l?pt351154903 (дата звернення: 31.09.2022).

Dees, J. The Meaning of Social Entrepreneurship. Stanford: Stanford University Graduate School of Business. 1998. URL: http://www.caseatduke.org/documents/dees_SE.pdf (дата звернення: 31.09.2022).

Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємництва. Британська рада. Київ, 2011. 68 с. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf (дата звернення: 31.09.2022).

Андрющенко А.І., Рябець І.М. Соціальне підприємництво як інноваційний механізм підвищення якості життя найбільш уразливих прошарків населення. SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. 2010. № 1(10). URL: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/4_3_3.pdf (дата звернення: 31.09.2022).

Голікова О.М. Соціальне підприємство як забезпечення фінансової життєздатності організацій громадянського суспільства. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу»: (м. Харків, 11 грудня 2008 р.) (с. 152). ХОМО «Союз молодих підприємців».

Орел Ю.Л. Соціальне підприємництво: сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Державне регулювання соціального підприємництва та соціально-відповідального бізнесу». (м. Харків, 11 грудня 2008 р.) (с. 87-93). ХОМО «Союз молодих підприємців».

Свинчук А., Корнецький А., Гончарова М., Назарук В., Гусак Н., Туманова А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Київ : ТОВ Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Fayolle A., Gailly B. & Lassas-Clerc N. Assessing the impact of entrepre-neurship education programmes: a new methodology. Journal of European Industrial Training. 2006. 720 p.

Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van den Brande G. (2016) EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2791/593884

Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях: проект. 2019. URL: http://sse.eef.org.ua/#ancor-4

De Haan G., Grundmann D., Plesse V. Nachhaltige Schülerfirmen. Eine Explorationsstudie. Freie Universität Berlin, 2009. С. 15–18. URL: http://bso.bildung.hessen.de/schuelerfirmen/Nachhaltige_Schuelerfirmen_Explorationsstudie.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. 2017. URL: http://docplayer.net/80494249-V-smal-v-kokot-shcho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiemnictvo-posibnik.html (дата звернення: 14.09.2022)

Гусак Н., Кузнєцова В., Стеценко Т. Соціальне підприємництво в Україні: звіт за результатами дослідження. Pact, Inc., Western NIS Enterprise Fund, Школа соціальної роботи НаУКМА, ГО «Молодіжний центр з трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ ХХІ». Київ, 2016. 45 с.

Кудінова М.М., Євтушенко В.А., Сіладі К.Б. Заклади вищої освіти України в національній екосистемі підтримки молодіжних стартапів. Проблеми економіки. 2019. № 3. C. 61–67.

Yunus, M., Weber, K. (2007) Creating a world wit& hout poverty: social business and the future of capitalism [New York]: Public Affairs. 261 р.

Pro sotsialni pidpryiemstva: Proekt zakonu [On social enterprises: draft law]. №. 2710. 04.23.2015. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://www.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4l?pt351154903 (in Ukrainian)

Dees, J. (1998) The Meaning of Social Entrepreneurship. Stanford: Stanford University Graduate School of Business. Available at: http://www.caseatduke.org/documents/dees_SE.pdf

Spreckley, F. (2011) Posibnyk z planuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva [Guide to planning social entrepreneurship]. British Council. Kyiv. 68 p.

Andryushchenko, A.I., Ryabets, I.M. (2010) Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiinyi mekhanizm pidvyshchennia yakosti zhyttia naibilsh urazlyvykh prosharkiv naselennia [Social entrepreneurship as an innovative mechanism for improving the quality of life of the most vulnerable segments of the population]. SOCIOПРОСТІР: mizhdystsyplinarnyi zbirnyk naukovykh prats z sotsiolohii ta sotsialnoi roboty, vol. 1(10). Available at: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/4_3_3.pdf (in Ukrainian)

Holykova, O.M. (2008) Sotsialne pidpryiemstvo yak zabezpechennia finansovoi zhyttiezdatnosti orhanizatsii hromadianskoho suspilstva [Social enterprise as a means of ensuring the financial viability of civil society organizations]. Persha mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Derzhavne rehuliuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva ta sotsialno-vidpovidalnoho biznesu» – The first international scientific and practical conference "State regulation of social entrepreneurship and socially responsible business": (Kharkov, December 11, 2008) (p.152). HOMO "Union of Young Entrepreneurs". (in Ukrainian)

Orel, Yu.L. (2008) Social entrepreneurship: current state and development prospects [Social entrepreneurship: current state and development prospects]. Persha mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Derzhavne rehuliuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva ta sotsialno-vidpovidalnoho biznesu» – The first international scientific and practical conference "State regulation of social entrepreneurship and socially responsible business": (Kharkov, December 11, 2008) (pp. 87-93). HOMO "Union of Young Entrepreneurs". (in Ukrainian)

Svinchuk, A., Kornetskyi, A., Goncharova, M., Nazaruk, V., Husak, N., Tumanova, A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin. [Social entrepreneurship: from idea to social changes]. LLC Enterprise "VI EN EY". 188 p. (іn Ukrainian)

Fayolle, A., Gailly, B. & Lassas-Clerc, N. (2006) Assessing the impact of entrepre-neurship education programmes: a new methodology. Journal of European Industrial Training. 720 p.

Bacigalupo M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016) EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2791/593884

Establishment of social school enterprises in rural areas and small towns of Ukraine to encourage young people to social entrepreneurship in Ivano-Frankivsk, Zhytomyr and Donetsk regions: project. [Establishment of social school enterprises in rural areas and small towns of Ukraine to encourage young people to social entrepreneurship in Ivano-Frankivsk, Zhytomyr and Donetsk regions: project]. (2019). Available at: http://sse.eef.org.ua/#ancor-4 (in Ukrainian)

De Haan, G., Grundmann, D., Plesse, V. (2009) Nachhaltige Schülerfirmen. Eine Explorationsstudie. Freie Universität, pp. 15–18: Available at: http://bso.bildung.hessen.de/schuelerfirmen/Nachhaltige_Schuelerfirmen_Explorationsstudie.pdf

Smal, V., Kokot, V. (2017) Shcho slid znaty pro sotsialne pidpryiemnytstvo [What you should know about social entrepreneurship]. Available at: http://docplayer.net/80494249-V-smal-v-kokot-shcho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiemnictvo-posibnik.html (in Ukrainian)

Husak, N., Kuznietsova, V., Stetsenko, T. (2016) Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini: zvit za rezultatamy doslidzhennia [Social entrepreneurship in Ukraine: a report based on research results]. Pact, Inc., Western NIS Enterprise Fund, School of Social Work NaUKMA, NGO "Youth Center for the Transformation of the Social Sphere "SOCIUM XXI". Kyiv. 45 p. (in Ukrainian)

Kudinova, M.M., Yevtushenko, V.A., Siladi, K.B. (2019) Zaklady vyshchoi osvity Ukrainy v natsionalnii ekosystemi pidtrymky molodizhnykh startapiv. [Institutions of higher education of Ukraine in the national ecosystem supporting youth startups]. Problems of the economy, vol. 3, pp. 61–67. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Величко, К., Тимохова, Г., & Кудінова, М. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-7
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають