МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Ключові слова: маркетингові дослідження, стратегія, імідж, корпоративна культура

Анотація

Стаття присвячена вивченню діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут сімейної психології та консультування»: визначено основні завдання діяльності компанії та проаналізовано спектр послуг, які надає підприємство. Також проаналізовано важливість стратегічного аналізу та проведено стратегічний аналіз діяльності ТОВ «ІСПК». Визначено основні стратегічні напрямки розвитку для Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут сімейної психології та консультування». Визначено вплив пандемії коронавірусної хвороби та російсько-української війни на розвиток підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут сімейної психології та консультування» займається важливою справою, так як попереджує домашнє насилля та зменшує кількість розлучень в Україні, яка, загалом, і так збільшується кожного року.

Посилання

Бабій І.В. Маркетингова складова в удосконаленні стратегічного управління ЗЕД підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6 (3). С. 76–79.

Балацький О.Є., Бондаренко А.Ф. Маркетинг : навч. посіб. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 397 с.

Гериявская Г., Романовская М. Стратегический анализ предприятия. Варшава : РWЕ, 1995. 39 с.

Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз : Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Кужельного. Київ : КНЕУ, 2002. 198 с.

Ковальчук М.І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 1997. 224 с.

Красняк О.П., Курило Н.Ф. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6678

Krause D., Luzzini D., Lawson B. (2018). Building the Case for A Single Key Informant in Supply Chain Management Survey Research. Journal of Supply Chain Management. Vol. 54(1). Pp. 42–50.

Мізюк Б.М. Стратегічне управління підприємством : підручник. Львів : Коопосвіта, ЛКА, 1999. С. 97–105.

Пастухова В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект. Фінанси України. 2000. № 10. С. 69–74.

Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. Львів : «Новий Світ-2000», 2003. 272 с.

Шершньова З.С., Оборська С.В. Стратегічне управління : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 1999. 384 с.

Babii I.V. (2017). Marketynhova skladova u vdoskonalenni stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Marketing component in improving the strategic management of the enterprise]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences. No. 6 (3). P. 76–79.

Balatsky O.E. & Bondarenko A.F. (2015). Marketynh: navchalʹnyy posibnyk [Marketing: training manual]. Sumy: DVNZ "UABS NBU", 397 p.

Geriyavskaya G. & Romanovskaya M. (1995). Stratehichnyy analiz pidpryyemstva [Strategic analysis of the enterprise]. Warsaw: RWE.

Golovko T.V. & Sagova S.V. (2002). Stratehichnyy analiz: Navch.-metod. Posibnyk iz samodopomohy. vyvchenyy dysk. / Pid red.d-ra ekon. nauk, prof.M.V. Kuzhelʹnyy. [Strategic analysis: Educational method. Self-help guide. studied disc. / Under the editorship Dr. Econ. Science, Prof. M.V. Kuzhelny]. Kyiv: KNEU, 198 p.

Kovalchuk M.I. (1997). Stratehichnyy analiz u silʹsʹkomu hospodarstvi: Navch. Instruktsiya. [Strategic analysis in agriculture: Education. Manual]. Kyiv: KNEU, 224 p.

Krasnyak O.P. & Kurylo N.F. (2018). Udoskonalennya systemy upravlinnya zovnishnʹoekonomichnoyu diyalʹnistyu pidpryyemstv Vinnytsʹkoyi oblasti. [Improvement of the management system of foreign economic activity of enterprises of the Vinnytsia region]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6678

Krause D., Luzzini D. & Lawson B. (2018). Stvorennya arhumentiv dlya yedynoho klyuchovoho informanta v doslidzhenni doslidzhennya upravlinnya lantsyuhom postavok [Building the Case for A Single Key Informant in Supply Chain Management Survey Research]. Journal of Supply Chain Management. Vol. 54(1). pp. 42–50.

Mizyuk B.M. (1999). Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom: Navch [Strategic enterprise management: Textbook]. Lviv: Kooposvita, LKA.

Pastuhova V.V. (2000). Analiz systemy stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom: metodolohichnyy aspekt [Analysis of the strategic enterprise management system: methodological aspect]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, No. 10. P. 69–74.

Redchenko K.I. (2003). Stratehichnyy analiz u biznesi: Navch. Vydannya 2, dopovnene [Strategic analysis in business: Study guide. Edition 2, supplemented]. Lviv: "New World-2000", 272 p.

Shershnyova Z.S., Oborska S.V. (1999). Stratehichne upravlinnya: osvita. Instruktsiya [Strategic management: education. Manual]. Kyiv: KNEU, 384 p.

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Лісений, Є., & Вінниченко, Л. (2023). МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ». Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-73
Розділ
МАРКЕТИНГ