ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економічна безпека, захист економічних інтересів, загроза чинники економічної безпеки, комерційна таємниця

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню економічної безпеки підприємства, оскільки економічна безпека дозволяє підприємству функціонувати і розвиватися в стабільному режимі та забезпечувати наявність необхідних ресурсів, фінансову стійкість та ефективне управління, що дозволяє уникнути фінансових труднощів, банкрутства і зберегти конкурентоспроможність. Результати дослідження поняття економічної безпеки підприємства та його значення для діяльності підприємства представлені. Також проведений аналіз наукових праць вчених, присвячених дослідженню економічної безпеки, з метою уточнення змісту поняття. Розглянута еволюція розвитку досліджуваного поняття і показано, що його сутність формувалася через кілька етапів, що пояснює розбіжності в його визначенні. Також здійснено систематизацію трактувань поняття «економічна безпека» вітчизняними та зарубіжними економістами. Основною метою економічної безпеки підприємства визначено гарантування його стабільного та ефективного функціонування. У роботі виділено основні функціональні цілі економічної безпеки та названо фактори, що впливають на формування економічної безпеки підприємства.

Посилання

Адаменко Т. М. Система економічної безпеки підприємства: підхід до формування. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2013. № 25(ІІ). С. 265–273. URL: http://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/25_ii_2013/adamenko_t_m_/39-1-0-333

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук, [за ред. Т.Г. Васильціва]. Львів : Видавництво, 2012. 386 с.

Васильців Т. Г., Гринкевич С. С. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні. Економічний часопис ХХІ. 2015. № 3–4(1). С. 24–27.

Дикань В. Л., Назаренко І. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки : монографія. Xарків : УкрДАЗТ, 2011. 142 с.

Дмитрієв І. А., Близнюк А. О. Сутність та місце економічної безпеки підприємства в системі забезпечення економічної безпеки держави. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 2011. № 3 (157). С. 86–90.

Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство [Текст] : наукова монографія / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева; Нац. академія управління. Київ : НАУ, 2010. 232 с.

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Понамарьов, О. М. Ляшенко. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Нагорна І. І. Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Одеса, 2008. 22 с.

Нікітіна А.В. Розвиток теоретичних засад економічної безпеки підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2011. № 3. С. 82–85

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави: підруч. / Геннадій Адольфович Пастернак-Таранушенко ; за ред. Б. Кравченка. Київ : Ін-т держ. управл. І самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. 140 с.

Admenko, T.M. (2013). Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryemstva: pidkhid do formuvannya [The system of economic security of the enterprise: an approach to formation]. Ekonomika Menedzhment Pidpryyemnytstvo – Economics, Management, Entrepreneurship, 25(II), 265–273. Retrieved from http://eme.ucoz.ua/publ/zbirniki/25_ii_2013/adamenko_t_m_/39-1-0-333

Vasyltsiv, T.H., Voloshyn, V.I., Boykevych, O.R., & Karkavchuk, V.V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryyemstv Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zabezpechennya [Financial and economic security of enterprises of Ukraine: strategy and mechanisms of provision]. Lviv: Vydavnytstvo.

Vasyltsiv, T.H., & Hrynkevych, S.S. (2015). Formuvannya seredovyshcha ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemnytstva v Ukrayini [Formation of an environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomichnyy chasopys XXI – Economic Journal XXI, 3–4(1), 24–27.

Dykan, V.L., & Nazarenko, I.L. (2011). Kompleksna metodyka vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky [Complex method of determining the level of economic security]. Kharkiv: UkrDAZT.

Dmytriiev, I.A., & Blyzniuk, A.O. (2011). Sutnist ta mistse ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The essence and place of the economic security of the enterprise in the system of ensuring the economic security of the state]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V.Dalia – Bulletin of the East Ukrainian National University named after V. Dal, 3(157), 86–90.

Iermoshenko, M.M., & Horiacheva, K.S. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo [The financial component of economic security: the state and the enterprise]. Kyiv: NAU.

Kozachenko, H.V., Ponamarov, V.P., & Liashenko, O.M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of provision]. Monohrafiia – Monograph. Kyiv: Libra.

Nahorna, I.I. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm u zabezpechenni stiikoi konomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism in ensuring sustainable economic security of industrial enterprises]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk, spetsialnist 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) - Abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by types of economic activity). Odesa.

Nikitina, A.V. (2011). Rozvytok teoretychnykh zasad ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Development of theoretical foundations of economic security of the enterprise]. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Stalyi rozvytok ekonomiky» – All-Ukrainian Scientific and Industrial Journal «Sustainable Economic Development». 3, 82–85.

Pasternak-Taranushenko, H.A. (1994). Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state] Pidruchnyk (B. Kravchenko, Red.) – Textbook (B. Kravchenko, Ed.). Kyiv: Instytut derzhavnoho upravlinnia i samovriaduvannia pry Kabineti Ministriv Ukrainy.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Гринкевич, С., Когут, М., & Станкевич, М. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-70
Розділ
МАРКЕТИНГ