СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ключові слова: франчайзинг, ринок франчайзингових послуг, франчайзингова мережа, бізнес-модель, франчайзер, франчайзі, глобалізація, світова економіка

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню розвитку франчайзингових послуг, оскільки на сьогодні, франчайзинг стає все більш популярною та домінуючою формою підприємницької діяльності в усьому світі. Окреслено роль франчайзингу в українському бізнес-середовищі, також вказано на недоліки франчайзингу, які варто ураховувати. У статті також зазначено, що франчайзинг є зручною та ефективною моделлю розвитку малого та середнього бізнесу та проаналізовано позитивну динаміку розвитку франчайзингу в Україні та його ефективність як інструмента для розширення бізнесу. Окрема увага буде приділена аналізу факторів, що впливають на розвиток франчайзингу в Україні. На основі проведеного аналізу сформульовані перспективи розвитку ринку франчайзингових послуг в Україні. Визначені можливі напрями росту, потенційні сектори для розширення франчайзингових бізнесів та рекомендації щодо покращення умов для розвитку франчайзингової діяльності. У статті окреслено поглиблене розуміння стану і перспектив розвитку франчайзингу в Україні, що служить основою для подальших досліджень та розробки стратегій для підприємців, які планують займатися франчайзинговим бізнесом.

Посилання

Бондаренко Н.М, Савченко Д.В. Ринок франчайзингових послуг в Україні: переваги та недоліки. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 2 (68). С. 7–11. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-68-1

Василевський І. П. Аналіз використання франчайзингу в Україні. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 46. С. 43–57.

Глушаченко Н.А. Міжнародний франчайзинговий бізнес. URL: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8608/1/term%20paper_IE_Glushachenko.pdf (дата звернення: 4.05.2023).

Мартиненко О.О. Світовий досвід використання франчайзингу як ефективної моделі розширення бізнесу. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 253–258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_38

Огінок С.В. Економетричний аналіз впливу франчайзингу на економічне зростання. Причорноморські економічні студії. 2016. № 11. С. 34–37. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/8.pdf

Офіційний сайт Асоціації франчайзингу України. URL: https://franchising.org.ua (дата звернення: 4.05.2023).

Побоченко Л.М. Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи. Стратегія розвитку України. 2016. № 1. С. 57–64. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/45.pdf

Попри війну 57% мереж франшиз не закрили жодного обʼєкта. У чому стійкість франчайзингу? Дослідження Franchise Group. URL: https://forbes.ua/company/popri-viynu-57-merezh-franshiz-ne-zakrili-zhodnogo-obekta-u-chomu-stiykist-franchayzingu-doslidzhennya-franchise-group-28122022-10805 (дата звернення: 4.05.2023).

Franchise Business Economic Outlook for, 2022. URL: https://www.franchise.org/sites/default/files/202202/2022%20Franchising%20Economic%20Outlook.pdf (дата звернення: 4.05.2023)

Franchise Group. URL: http://franchisegroup.com.ua/catalog-franchise. (дата звернення: 4.05.2023).

Franchise Ventures LLC. “The Franchise Lead Generation Demand Gap: What It Means.” Franchise Insights, 11 Nov. 2021. URL: https://www.franchiseinsights.com (дата звернення: 4.05.2023).

International Franchise Association. The Profile of Franchising. − Washington, DC: The IFA Educational Foundation. 2022. 23 р. URL: https://www.franchise.org (дата звернення: 4.05.2023).

Bondarenko N.M., Savchenko D.V. (2020) Rynok franchaizynhovykh posluh v Ukraini: perevahy ta nedoliky [The market of franchising services in Ukraine: advantages and disadvantages]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia [Scientific view: economics and management]. No. 2 (68), pp. 7–11. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-68-1

Vasylevsky I. P. (2020) Analiz vykorystannia franchaizynhu v Ukraini [Analysis of the use of franchising in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia [Actual problems of economy and management]. No. 46, pp. 43–57.

Hlushachenko N.A. Mizhnarodnyi franchaizynhovyi biznes [International franchise business]. Available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ (accessed May 4, 2023).

Martynenko O.O. (2018) Svitovyi dosvid vykorystannia franchaizynhu yak efektyvnoi modeli rozshyrennia biznesu [World experience of using franchising as an effective model of business expansion]. Biznes Inform [Business Inform]. No. 9, pp. 253–258. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_38 (in Ukrainian)

Ohinok S.V. (2016) Ekonometrychnyi analiz vplyvu franchaizynhu na ekonomichne zrostannia [Econometric analysis of the impact of franchising on economic growth]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies]. No. 11, pp. 34–37. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/8.pdf

Ofitsiinyi sait Asotsiatsii franchaizynhu Ukrainy. [Official site of the Franchising Association of Ukraine]. Available at: https://franchising.org.ua (accessed May 4, 2023).

Pobochenko L.M. (2016) Rozvytok franchaizynhovoho biznesu v krainakh Yevropy. [Development of franchise business in European countries]. Stratehiia rozvytku Ukrainy [Development strategy of Ukraine]. No. 1, pp. 57–64. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/45.pdf (in Ukrainian).

Popry viinu 57% merezh franshyz ne zakryly zhodnoho obʼiekta. U chomu stiikist franchaizynhu? Doslidzhennia Franchise Group [Despite the war, 57% of franchise chains did not close a single facility. What is the sustainability of franchising? Research Franchise Group]. Available at: https://forbes.ua/company/popri-viynu-57-merezh-franshiz-ne-zakrili-zhodnogo-obekta-u-chomu-stiykist-franchayzingu-doslidzhennya-franchise-group-28122022-10805 (accessed May 4, 2023).

Franchise Business Economic Outlook for, 2022. Available at: https://www.franchise.org/sites/default/files/202202/2022%20Franchising%20Economic%20Outlook.pdf (accessed May 4, 2023).

Franchise Group. Available at: http://franchisegroup.com.ua/catalog-franchise (accessed May 4, 2023).

Franchise Ventures LLC. “The Franchise Lead Generation Demand Gap: What It Means.” Franchise Insights, 11 Nov. 2021. Available at: https://www.franchiseinsights.com (accessed May 4, 2023).

International Franchise Association. The Profile of Franchising. − Washington, DC: The IFA Educational Foundation. 2022. 23 р. Available at: https://www.franchise.org (accessed May 4, 2023).

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Когут, М., & Прокопишин-Рашкевич, Л. (2023). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають