ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ЇХ РЕСУРСАМИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: управління проєктом, ресурси проєкту, механізми антикризового управління, кризовий стан підприємства, ризики

Анотація

Робота присвячена розгляду процесів управління проєктами. Особлива увага приділяється антикризовим механізмам адаптації бізнес-процесів та методикам управління ризиками. Визначено теоретичні аспекти з метою виявлення причин ризиків, що виникають при управлінні проєктами, та класифіковано їхні стани, відповідно до етапу життєвого циклу проєкту. Предметом дослідження роботи є аналіз фундаментальних методик управління проєктами. Проаналізовано класифікаційні ознаки явища управління проєктами. Також у статті визначені сутність та зміст фаз управління проєктом та їх трактування. Аналіз базувався на сучасному світовому досвіді теми дослідження, без конкретизації.

Посилання

Бушуєв С. Д. Словник-довідник з питань управління проектами; ред. Київ : Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. 640 с.

Грей К. Ф., Ларсон Э. У. Управление проектами: Учебник / Пер. с англ. пятого, полностью перераб. изд. Москва : Дело и сервис, 2013.

Дункан В. Р. Керівництво з основ проектного менеджменту; Інститут проектного менеджменту США (РМІ), Комітет з питань стандартів РМІ. Київ : Віпол, 1999. 197 с.

Кунденко А. В., Смущенко І. А., Овсянюк К. О. Причини та наслідки криз вітчизняних підприємств. Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1 Економіка. 2013. № 1 (17). С. 118–125.

Петровська Т. Е. Життєвий цикл проекту та його удосконалення під час впровадження проекту. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. 2013. Вип. 139. С. 293–298.

Сахно Є. Ю., Богдан М. В., Ребенок А. В. Застосування концептуальних систем управління проектами розвитку організації. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 8. С. 170–175.

Bushuyev S. D. (2001) Slovnyk-dovidnyk z pytan upravlinnia proektamy [Dictionary-guide to project management]. Kyiv: Vydavnychyi dim "Delovaia Ukrayna.

Gray K. F., Larson E. U. (2013) Upravlenye proektamy [Project Management: Textbook]. Moskva: Delo i servis.

Duncan V. R. (1999) Kerivnytstvo z osnov proektnoho menedzhmentu; Instytut proektnoho menedzhmentu SShA (RMI), Komitet z pytan standartiv RMI [Guide to the basics of project management; US Project Management Institute (RMI), RMI Standards Committe]. Kyiv: Vipol.

Kundenko, A. V., Smushchenko I. A., Ovsyanyuk K. O. (2013) Causes and consequences of crises of domestic enterprises. Scientific Bulletin of ChDIEU. Series 1 Economics, 1 (17), 118–125.

Petrovska T. E. (2013) Zhyttievyi tsykl proektu ta yoho udoskonalennia pid chas vprovadzhennia proektu [Project life cycle and its improvement during project implementation]. Collection of scientific works of the Ukrainian State Academy of Railway Transport, 139, 293–298.

Sakhno E. Y., Bogdan M. V., Rebenok A. V. (2004) Zastosuvannia kontseptualnykh system upravlinnia proektamy rozvytku orhanizatsii [Application of conceptual project management systems for organizational development]. Current economic problems, 8, 170–175.

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гринкевич, С., & Баховський, Л. (2021). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ЇХ РЕСУРСАМИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-114
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають