РОЛЬ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: ділові комунікації, комунікаційний процес, повідомлення, ділове спілкування, діловий етикет

Анотація

У статті розглянуто сутність та важливість ділових комунікацій як однієї з складових процесу управлінської діяльності. Проаналізовано та систематизовано завдання ділової комунікації. Досліджено види ділових комунікацій, котрі володіють різними стилями передачі інформації. Визначено функції ділових комунікацій підприємства. Встановлено, що задля досягнення високих результатів комерційної діяльності практично будь-якого виду необхідно володіти певним набором уявлень, знань, відомостей щодо принципів ділового спілкування. Доведено, що уміння успішного ведення ділових переговорів, грамотного укладання ділових угод стало невід’ємною складовою професійної культури менеджерів на усіх рівнях. Окреслено способи покращення внутрішніх ділових комунікацій, які дозволять забезпечити ефективну роботу організації та її позитивний імідж.

Посилання

Головська П. В., Кравченко М. О. Інноваційні підходи до управління комунікаціями підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління Збірник наукових праць молодих вчених (електронне видання). Київ: НТУУ «КПІ» 2016. Вип. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/download/73392/68769. (дата звернення: 25.03.2021).

Крисько Ж. Роль комунікацій в системі управління організацією. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю, Ч. 1. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 100-103.

Крисько Ж. Л., Скишляк О. А. Важливість неформальних комунікацій в управлінні бізнесом. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2019. Випуск 32. С.131-136. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/21.pdf. (дата звернення: 25.03.2021).

Малик Н. Р. Сутність ділових комунікацій підприємства. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. Ч. 2. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 301-303.

Орел В. М., Краля В. Г. Роль комунікацій в управління підприємством. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 60-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_9. (дата звернення: 25.03.2021).

Пацкун Т. Інформаційні технології в управлінні комунікаціями на підприємстві. Керівник.ІНФО : студентський науковий вісник. URL: http://kerivnyk.info/2012/04/patskun.html. (дата звернення: 25.03.2021).

Шавкун І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. 2009. Вип. 38. С. 67-74.

Шкільняк М. М., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л., Демків І. О. Менеджмент: навчальний посібник. Тернопіль: Крок. 2017. 252 с.

Языковые нормы устного делового общения. URL: https://studref.com/483144/etika_i_estetika/yazykovye_normy_ustnogo_delovogo_obscheniya#. (дата звернення: 25.03.2021).

5 Creative Ways to Improve Hotel Internal Communications. URL: https://blog.beekeeper.io/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/. (дата звернення: 25.03.2021).

Szewczyk A. Informacja – dobra lub zła nowina. Wydawnictwo Hogben. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, 2004.

Holovska, P., Kravchenko, M. (2016). Innovatsiini pidkhody do upravlinnia komunikatsiiamy pidpryiemstva. [Innovative approaches to the communication management of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia Zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh (elektronne vydannia). Kyiv: NTUU «KPI» 2016. Vyp. 10. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/download/73392/68769 (in Ukrainian).

Krysko, Zh. (2020). Rol komunikatsii v systemi upravlinnia orhanizatsiieiu [The role of communications in the management system of the organization]. Aktualni problemy menedzhmentu ta publichnoho upravlinnia v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky : materialy dop. Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. z mizh nar. Uchastiu. Ch. 1. Ternopil : TNEU. 100-103. (in Ukrainian).

Krysko, Zh., Skyshliak, O. (2019). Vazhlyvist neformalnykh komunikatsii v upravlinni biznesom [The importance of informal communications in business management]. Infrastruktura rynku. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. Vypusk 32. 131-136. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/21.pdf. (in Ukrainian).

Malyk, N. R. (2020). Sutnist dilovykh komunikatsii pidpryiemstva [The essence of business communications of the enterprise]. Aktualni problemy menedzhmentu ta publichnoho upravlinnia v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: materialy dop. Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. z mizh nar. Uchastiu. Ch. 2. Ternopil : TNEU. 301-303. (in Ukrainian).

Orel, V. M., Kralia, V. H. (2016). Rol komunikatsii v upravlinnia pidpryiemstvom [A role of communications is in a management an enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. Vyp. 174. 60-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_174_9. (in Ukrainian).

Patskun, T. (2012). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni komunikatsiiamy na pidpryiemstvi [Information technologies in the management of communications at the enterprise]. Kerivnyk.INFO : studentskyi naukovyi visnyk. URL: http://kerivnyk.info/2012/04/patskun.html. (in Ukrainian).

Shavkun, I. H. (2009). Dilova komunikatsiia: sutnist ta typolohizatsiia [Business communication: essence and typology]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: Zb. nauk. pr. Vyp. 38. 67-74. (in Ukrainian).

Shkilniak, M. M., Ovsianiuk-Berdadina, O. F., Krysko, Zh. L., Demkiv, I. O. (2017). Menedzhment: navchalnyi posibnyk [Management: tutorial]. Ternopil: Krok. 252. (in Ukrainian).

Yazykovye normy ustnoho delovoho obshchenyia [Language norms of oral business communication]. URL: https://studref.com/483144/etika_i_estetika/yazykovye_normy_ustnogo_delovogo_obscheniya#. (in Russian).

5 Creative Ways to Improve Hotel Internal Communications. URL: https://blog.beekeeper.io/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/.

Szewczyk, A. (2004). Informacja – dobra lub zła nowina [Information – good or bad news]. Wydawnictwo Hogben. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, (in Poland).

Переглядів статті: 1290
Завантажень PDF: 630
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Крисько, Ж. (2021). РОЛЬ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають