СТРАТЕГІЧНЕ І ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУЧАСНІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Ключові слова: комерційна діяльність, управління комерційною діяльністю, стратегічне управління, екологічне управління

Анотація

У статті ідентифіковано актуальні питання стратегічного і екологічного характеру, які вимагають вирішення, і є векторами для вдосконалення комерційної діяльності. Встановлено, що стратегічне і екологічне управління є сучасними трендами управління комерційною діяльністю. Обґрунтовано, що неналежним є врахування екологічної компоненти у комерційній діяльності підприємств. Доведено, що це вимагає покращення діяльності держави як головного суб’єкта екологічного управління, передусім, через посилення правових, методичних та інструментальних основ екологізації діяльності підприємств, інформаційного супроводу управління комерційною діяльністю. Ідентифіковано, що необхідною є організація спільних дій працівників, які беруть участь у процесах стратегічного і екологічного управління комерційною діяльністю, досягнення узгодженості й координації їх дій. У контексті цього, запропоновано використовувати механізм нематеріальної мотивації працівників.

Посилання

Причепа І.В., Лесько О.Й., Горенко Р.В. До питання комерційної діяльності : поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов. Економіка та суспільство. 2022. № 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-39

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 22.08.2022).

Комерційна діяльність : підруч. / за ред. проф. В.В. Апопія. Київ : Знання, 2008. 558 с.

Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment and Development, 1987. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (дата звернення: 22.08.2022).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?lang=ru (дата звернення: 22.08.2022).

Кривокульська Н.М. Екологічний менеджмент. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 214 с.

Бабух І.Б. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10(1). С. 23–26. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf. (дата звернення: 22.08.2022).

Іванець Д.В. Ефективність управління комерційною діяльністю транспортних підприємств. Київ, 2020. 131 с. URL: https://er.nau.edu.ua›bitstream›NAU›ФЕБА_20. (дата звернення: 22.08.2022).

Аналітичний звіт щодо практики екологічного маркування в Україні. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/137712/mod_resource/content/2/analysis-eco-labelling-ukr.pdf (дата звернення: 22.08.2022).

Берзіна С.В., Капотя Д.Ю., Бузан Г.С. Екологічна сертифікація та маркування. Методичний довідник. Київ : вид-во Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 114 с. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Ekolohichne_markuvannya/ecolabel_book.pdf (дата звернення: 22.08.2022).

Воронько-Невіднича Т.В., Кошулько А.В., Карасенко В.М. Особливості управління комерційною діяльністю аграрних підприємств. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua›bitstream (дата звернення: 22.08.2022).

Понад півсотні учасників зібрав сьогодні практикум «Відходи на підприємстві: законодавство та алгоритми дій в умовах війни та реформ». URL: https://ecolog-ua.com/news/ekologichne-markuvannya-u-poli-zoru-derzhavnogo-regulyuvannya (дата звернення: 22.08.2022).

Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 272 с.

Маслова В., Ралько Я. Особливості розробки стратегії комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі. URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/182131 (дата звернення: 22.08.2022).

Prychepa I.V., Lesko O.I., Horenko R.V. (2022) Do pytannia komertsiinoi diialnosti : poniattia, faktory vplyvu, osoblyvosti upravlinnia za suchasnykh umov [On the issue of commercial activity: concepts, factors of influence, features of management under modern conditions]. Ekonomika ta suspilstvo. № 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-39 (in Ukrainian)

Hospodars'kyj kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (in Ukrainian)

Apopii, V.V. (Ed.). (2008) Komertsijna diial'nist' : pidruch [Commercial activity: textbook]. Kyiv: Znannia, 558 p. (in Ukrainian)

Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment and Development, 1987. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku [About the Basic principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?lang=ru. (in Ukrainian)

Kryvokulska, N.M. (2013). Ekolohichnyi menedzhment [Environmental management]. Ternopil: TNEU, 214 p. (in Ukrainian)

Babukh, I.B. (2016). Teoretychni pidkhody do analizu komertsijnoi diial'nosti ta upravlinnia neiu [Theoretical approaches to business analysis and management]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 10 (1), pp. 23–26. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_1_2016ua/6.pdf (in Ukrainian)

Ivanets, D.V. (2020). Efektyvnist upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu transportnykh pidpryiemstv [Effectiveness of management of commercial activities of transport enterprises]. Kyiv, 131 p. Available at: https://er.nau.edu.ua › bitstream › NAU › ФЕБА_20... (in Ukrainian)

Analitychnyi zvit shchodo praktyky ekolohichnoho markuvannia v Ukraini [Analytical report on the practice of environmental labeling in Ukraine]. Available at: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/137712/mod_resource/content/2/analysis-eco-labelling-ukr.pdf (in Ukrainian)

Berzina, S.V., Kapotia, D.Iu., Buzan, H.S. (2017). Ekolohichna sertyfikatsiia ta markuvannia. Metodychnyi dovidnyk [Environmental certification and labeling. Methodical guide]. Kyiv: vyd-vo Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvanni, 114 p. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Ekolohichne_markuvannya/ecolabel_book.pdf (in Ukrainian)

Voronko-Nevidnycha, T.V., Koshulko, A.V., Karasenko, V.M. Osoblyvosti upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Peculiarities of management of commercial activities of agricultural enterprises]. Available at: http://dspace.pdaa.edu.ua›bitstream (in Ukrainian)

Ponad pivsotni uchasnykiv zibrav sohodni praktykum «Vidkhody na pidpryiemstvi: zakonodavstvo ta alhorytmy dii v umovakh viiny ta reform» [The workshop «Waste at the enterprise: legislation and algorithms of actions in the conditions of war and reforms» gathered more than fifty participants today]. Available at: https://ecolog-ua.com/news/ekologichne-markuvannya-u-poli-zoru-derzhavnogo-regulyuvannya (in Ukrainian)

Dykan V.L., Zubenko V.O., Makovoz O.V., Tokmakova I.V., Shramenko O.V. (2013) Stratehichne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Strategic management: a study guide]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 272 p. (in Ukrainian)

Maslova V., Ralko Ya. Osoblyvosti rozrobky stratehii komertsiinoi diialnosti pidpryiemstv optovoi torhivli [Peculiarities of developing a strategy of commercial activity of wholesale trade enterprises]. Available at: http://btie.kart.edu.ua/article/view/182131 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 183
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Кривокульська, Н., Богач, Ю., & Крисько, Ж. (2022). СТРАТЕГІЧНЕ І ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУЧАСНІ ТРЕНДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ