ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Ключові слова: ґендерно орієнтоване бюджетування, публічні фінанси, публічний фінансовий менеджмент, ґендерна рівність, українська наукова думка

Анотація

У статті досліджено теоретичні підходи вітчизняних науковців до визначення економічної категорії «ґендерно орієнтоване бюджетування». З’ясовано, що в сучасній українській науковій думці існують розбіжності в трактуванні цього поняття. Окреслено спільні та відмінні риси в поясненні сутності ґендерно орієнтованого бюджетування різними дослідниками. Розроблена дефініція, яка пояснює таке бюджетування як підхід у бюджетному процесі, за якого системно інтегруючи ґендерну складову та застосовуючи відповідні інструменти на всіх етапах бюджетного процесу можна досягти ґендерної рівності та, як наслідок, наблизитися до соціальної справедливості в суспільстві. За результатами проведеного дослідження як основний термін для позначення категорії «ґендерно орієнтоване бюджетування» було надано пропозицію вживати словосполучення «ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі».

Посилання

Ватульов А. В., Клименко К. В., Кузнєцов К. В. Упровадження ґендерного підходу в систему управління державними фінансами. Фінанси України. 2020. № 2. С. 55-81.

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центра Разумкова; керівн. проєкту О. Пищуліна; ред. А. Чернова. Київ : Заповіт, 2016. 244 c.

Голинська О. В. Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 8(1). С. 16-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8%281%29__4.

Городецька Т. Е., Говдун А. В. Формування бюджетів місцевого самоврядування на основі гендерного підходу. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 32. С. 342-347. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/52.pdf.

Грицай І. О. Теоретико-правові засади ґендерно-орієнтованого бюджетування: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6(1). С. 3-8. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/6/tom_1/3.pdf.

Ґендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія і практика : метод. посіб. / [Т. Іваніна, О. Жукова, С. Євченко та ін.]. Київ, 2016. 92 с.

Ковальчук А. М. Місцеві бюджети та ґендерне бюджетування: теоретичні аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 2(19). С. 331–337. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3697/1/3903_IR.pdf.

Коляда Т. А. Гендерно-орієнтоване бюджетування: сутність та перспективи запровадження в Україні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2019. Вип. 3. С. 80-88.

Лопушинський І. П., Биков Р. Ю. Gender oriented budgeting as a tool for achieving gender equality. Публічне урядування. 2020. № 2(22). С. 130-140.

Наливайко Л. Р., Фоміна Д. О. Застосування методики гендерно орієнтованого бюджетування в Україні: проблеми теорії та практики. Jurnalul Juridic National: Teorie şi Practică. 2019. № 2-2(36). С. 25-28. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_2/6.pdf.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі : Наказ Міністерства фінансів України від 02 лют. 2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лют. 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#n9.

Рошило В. І. Гендерний аспект планування бюджетних програм на місцевому рівні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. № 1(73). С. 161-174. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/17.pdf.

Таукешева Т. Д., Даудова Г. В. Трансформація державних фінансів: гендерний бюджет. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1. С. 34-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_7.

Терещенко Г. М., Чернюк О. С. Розвиток гендерно орієнтованого бюджетування у галузі освіти України. Наукові праці НДФІ. 2018. № 1(82). С. 119-130.

Фесенко Т. Г., Фесенко Г. Г. Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 30. С. 84-91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_30_14.

Vatuliov, A., Klymenko, K. & Kuznetsov, K. (2020). Uprovadzhennia gendernoho pidhodu v systemu upravlinnia derzhavnymy finansamy [Integrating gender approach into the public finance management system]. Finansi Ukraini, 2, 55–81. doi: 10.33763/finukr2020.02.055 (in Ukrainian)

Chernova, A. (Ed.). (2016). Henderna rivnist i rozvytok: pohliad u konteksti yevropeiskoyi stratehii Ukrayiny [Gender equality and development: a view in the context of the European strategy of Ukraine]. Zapovit. (in Ukrainian)

Golynska, O. (2018). Henderno-oriientovane biudzhetuvannia yak kryterial’na osnova efektyvnosti biudzhetnykh prohram [Gender-based budgeting as the basis for the effectiveness of budget programs]. Internauka, 8(1), 16–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8%281%29__4 (in Ukrainian)

Gorodetska, T. & Govdun, A. (2019). Formuvannia biudzhetiv mistsevoho samovriaduvannia na osnovi hendernoho pidhodu [Formation of local self government budgets on the basis of the gender approach]. Infrastruktura rinku, 32, 342–347. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/52.pdf (in Ukrainian)

Hrytsai, I. O. (2017). Teoretyko-pravovi zasady genderno-oriientovanoho biudzhetuvannia: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Theoretical and legal foundations of gender-oriented budgeting: foreign experience and domestic practice]. Naukovij visnik publichnogo ta privatnogo prava, 6(1), 3–8. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/6/tom_1/3.pdf (in Ukrainian)

Ivanina, T., Zhukova, O., Yevchenko, S., Karpets, N., Mykytas, O., Ostapchuk, O., Riabushenko, N. & Yarosh, O. (2016). Genderno-oriientovane biudzhetuvannia v Ukrayini: teoriia i praktyka [Gender-oriented budgeting in Ukraine: theory and practice]. FOP Klymenko. (in Ukrainian)

Kovalchuk, A. (2019). Mistsevi biudzhety ta henderne biudzhetuvannia: teoretychni aspekty [Local budgets and gender budgeting: theoretical aspects]. Shidna Evropa: ekonomika, biznes ta upravlinna, 2(19), 331–337. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3697/1/3903_IR.pdf (in Ukrainian)

Koliada, Т. (2019). Henderno-oriientovane biudzhetuvannia: sutnist’ ta perspektyvy zaprovadzhennia v Ukrayini [Gender-oriented budgeting: essence and perspectives of implementation in Ukraine]. Ekonomichnij visnik. Seria: Finans. oblik, opodatkuvanna, 3, 80–88. doi: 10.33244/2617-5932.3.2019.80-88 (in Ukrainian)

Lopushynsky, I. P. & Bykov, R. Yu. (2020). Gender oriented budgeting as a tool for achieving gender equality. Publichne uraduvanna, 2(22), 130–140. doi: 10.32689/2617-2224-2020-2(22)-130-140

Nalyvaiko, L. & Fomina, D. (2019). Zastosuvannia metodyky henderno oriientovanoho biudzhetuvannia v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky [Application of gender-based budgeting in Ukraine: problems of theory and practice]. Jurnalul Juridic National: Teorie şi Practică, 2–2(36), 25–28. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_2/6.pdf (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii shchodo vprovadzhennia ta zastosuvannia henderno oriientovanoho pidkhodu v biudzhetnomu protsesi [Methodical recommendations for the implementation and application of a gender-oriented approach in the budget process]. (2019). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo vprovadzhennia ta zastosuvannia henderno oriientovanoho pidkhodu v biudzhetnomu protsesi [On approval of Methodical recommendations for the implementation and application of a gender-oriented approach in the budget process] (v0001201-19). Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text (in Ukrainian)

Stratehiia reformuvannia upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky [Strategy for reforming public finances for years 2017-2020]. (2017). Pro skhvalennia Stratehiyi reformuvannia upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky [On approval of Strategy for reforming public finances for years 2017-2020] (142-2017-р). Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#n9 (in Ukrainian)

Roshylo, V. (2019). Hendernyi aspect planuvannia biudzhetnykh prohram na mistsevomu rivni [Gender aspect of budgetary programs planning at the local level]. Viìsnik Cherniveckogo torgovelno-ekonomichnogo institutu. Ekonomichni nauki, 1(73), 161–174. doi: 10.34025/2310-8185-2019-1.73.14 (in Ukrainian)

Taukesheva, T. D. & Daudova, G. V. (2018). Transformatsiia derzhavnykh finansiv: hendernyi biudzhet [Transformation of public finances: gender budget]. Aktualni problemi derzhavnogo upravlinna, 1, 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_7 (in Ukrainian)

Tereshchenko, H. & Chernyuk, O. (2018). Rozvytok henderno oriientovanoho biudzhetuvannia u haluzi osvity Ukrayiny [Development of gender-oriented budgeting in the field of Ukraine’s education]. Naukovi praci NDFI, 1(82), 119–130. (in Ukrainian)

Fesenko, T. & Fesenko, G. (2017). Kontent-analiz upravlinnia proektamy hendernoho biudzhetuvannia [Content management analysis of gender budgeting projects]. Upravlinna rozvitkom skladnih sistem, 30, 84–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_30_14 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Карпич, А. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-41
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ