ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У ФІСКАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: ґендерно орієнтоване бюджетування, фіскальна політика, публічний фінансовий менеджмент, ґендерна рівність, Україна

Анотація

У статті обґрунтовано імплементацію ґендерно-орієнтованого бюджетування у фіскальну політику України та запропоновано потенційні напрямки його подальшого впровадження задля досягнення ґендерної рівності та наближення до соціальної справедливості у вітчизняному суспільстві. Авторами було узагальнено значення фіскальної політики для соціально-економічного розвитку держави та нинішнього стану економіки України. З’ясовано, що фіскальна політика в Україні на сьогодні потребує коригувань та перегляду задля подолання наявних кризових явищ у економіці. Встановлено та охарактеризовано місце ґендерно-орієнтованого бюджетування у фіскальній політиці держави. Визначено, що ґендерно-орієнтоване бюджетування є більш ефективним за умови формування дохідної частини бюджетів з урахуванням ґендерних аспектів. Надано пропозиції щодо розширення імплементації ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні в напрямку впровадження ґендерно-орієнтованого підходу до акумуляції бюджетних доходів.

Посилання

Карпич А.Ю. Теоретичні підходи до визначення категорії «ґендерно орієнтоване бюджетування» в українській науковій думці. Економіка та суспільство. 2021. №24. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-41

Лютий І. Осецька Д. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 1(154). С. 28-33.

Пищуліна О., Юрочко Т., Юрчишин В. Соціально-економічні наслідки коронакризи. Київ, 2021. Разумков Центр : [сайт]. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Socialno-Ekonomichni_naslidky_koronakryzy.pdf.

Смірнова В. О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні та суб’єктивні детермінанти : монографія. Київ : Логос, 2019. 384 с.

Bojičić-Dželilović V., Hozić A. A. Taxing for inequalities: gender budgeting in the Western Balkans. Review of International Political Economy : RIPE. 2020. № 27(6), P. 1280-1304. DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1702572

Gender Budgeting in G20 Countries : IMF Working Paper 21/269 / V. Alonso-Albarran. International Monetary Fund : [сайт]. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021269-print-pdf.ashx.

McConnell C. R., Brue S. L., Flynn, S. M. Economics: Principles, Problems, and Policies (18th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008. 880 р.

Stotsky J. G. Gender budgeting : fiscal context and current outcomes : IMF Working Paper 16/149. International Monetary Fund : [сайт]. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf.

Karpych, A. (2021). Teoretychni pidkhody do vyznachennia katehorii “genderno oriientovane biudzhetuvannia” v ukrainskii naukovii dumtsi [Theoretical approaches to the definition of the “gender oriented budgeting” in Ukrainian economic thought]. Ekonomìka ta suspìlʹstvo, (24). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-41 (in Ukrainian)

Lyutyy, I. & Osetska, D. (2014) Sotsialni priorytety fiskalnoi polityky v postkryzovyi period [Social priorities of fiscal policy in post-crisis period]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 1(154), 28-33 (in Ukrainian)

Pyshchulina, O., Yurochko, T., Yurchyshyn, V. Sotsialno-ekonomichni naslidky koronakryzy [Socio-economic consequences of the coronavirus crisis]. Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Socialno-Ekonomichni_naslidky_koronakryzy.pdf (in Ukrainian)

Smirnova, V. O. (2019). Politychna volia yak chynnyk derzhavotvorchoi diialnosti: obiektyvni ta subiektyvni determinanty [Political will as a factor of state-building activity: objective and subjective determinants]. Logos. (in Ukrainian)

Bojičić-Dželilović, V., & Hozić, A. A. (2020). Taxing for inequalities: gender budgeting in the Western Balkans. Review of International Political Economy : RIPE, 27(6), 1280-1304. DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1702572

Alonso-Albarran, V., Curristine, T., Preston, G., Soler, A., Tchelishvili, N., & Weerathunga, S. (2021). Gender Budgeting in G20 Countries. (Vol. 21/269). International Monetary Fund. Retrieved from: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/English/wpiea2021269-print-pdf.ashx

McConnell, C. R., Brue, S. L., Flynn, S. M. (2008). Economics: Principles, Problems, and Policies (18th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Stotsky, J. G. (2016). Gender budgeting : fiscal context and current outcomes (Vol. 16/149). International Monetary Fund. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16149.pdf

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Карпич, А., & Чернявка, В. (2021). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У ФІСКАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-6
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ