СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

  • Галина Погріщук Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-6410-0594
  • Надія Головай Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-9597-0963
Ключові слова: державний фінансовий контроль, економічна безпека держави, державний бюджет, фінансові зловживання, надходження та витрачання бюджетних коштів

Анотація

У статті досліджено роль та значення державного фінансового контролю у посиленні економічної безпеки держави. Встановлено, що в сучасних умовах господарювання, при загостренні економічної кризи, особливо актуально постає питання розбудови та функціонування дієвого інституту державного фінансового контролю як механізму ефективного відстеження основних напрямків надходження та використання державних ресурсів, своєчасного виявлення фактів порушень розпорядниками бюджетних коштів на різних рівнях управління. Систематизовано основні недоліки щодо особливостей функціонування державного фінансового контролю в Україні. Окреслено основні напрями реформування та підвищення ефективності діяльності контролюючих служб державного фінансового контролю, що виступатиме запорукою дієвого функціонування державних фінансів, а саме забезпечення економічної безпеки країни, позитивних досягнень у самодостатності регіонів та розвитку пріоритетних галузей вітчизняної економіки, підвищення захищеності фінансових інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави в цілому.

Посилання

Александрович О.О. Модернізація системи державного фінансового контролю України в контексті імплементації світового досвіду. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2. С. 192–202.

Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017. № 6 (22). С. 7–23.

Державна аудиторська служба України: офіційний сайт. URL: http://www.dkrs.gov.ua

Долбнєва Д. Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 96–101.

Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2018. № 5 (33). С. 7–24.

Іванова О.Ю., Малишко Ю.М., Лаптєв В.І. Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 90–97.

Піхоцький В. Функціонування системи державного фінансового контролю та її удосконалення. Демократичне врядування. 2012. Вип. 10. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik10/fail/Pikhotskyj.pdf

Aleksandrovych, O.O. (2015). Modernizatsiia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu Ukrainy v konteksti implementatsii svitovoho dosvidu [Modernization of the system of state financial control of Ukraine in the context of implementation of world experience]. Aktualni problemyderzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration. (2), 192–202. [in Ukrainian]

Hutsalenko, L.V., & Vakhnovska, O.V. (2017). Napriamy reformuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [Directions of reformation of the state financial checking system are in Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualnipytannia nauky i praktyky: vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal – Economy. Finances. Management: pressing questions of science and practice: allukrainian scientific and production magazine, 6 (22), 7–23. [in Ukrainian]

Derzhavna audytorska sluzhba Ukrainy: ofitsiinyi sait. [Government public accountant service of Ukraine: official web-site]. URL: http://www.dkrs.gov.ua. [in Ukrainian]

Dolbnieva, D. (2016). Stan ta neobkhidnist standartyzatsii derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [Condition and necessity of standardization of state financial control in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of the East European National University named after Lesia Ukrainka, 1, 96–101. [in Ukrainian]

Zdyrko, N.H. & Shevchuk, O.D. (2018). Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [State financial control in Ukraine: the modern state and prospects of development]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky: vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal – Economy. Finances. Management: pressing questions of science and practice : all Ukrainian scientific and production magazine, 5 (33), 7–24. [in Ukrainian]

Ivanova, O.Yu., Maly'shko, Yu.M. & Laptyev V.I. (2017). Problemno-oriyentovany'j pidxid do organizaciyi funkcionuvannya sy'stemy' derzhavnogo kontrolyu v Ukrayini. [Problem-oriented approach to the organization of the functioning of the state control system in Ukraine] Problemy' ekonomiky' – Problems of the economy, 2, 90–97. [in Ukrainian]

Pikhotskyi, V. (2012). Funktsionuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu ta yii udoskonalennia [Functioning of the state financial checking and her improvement system]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic Governance. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik10/fail/Pikhotskyj.pdf. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 257
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Погріщук, Г., & Головай, Н. (2022). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-61
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ