ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • Галина Погріщук Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-6410-0594
  • Сніжана Бей Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-6651-4210
Ключові слова: державна митна політика, функції митної політики, принципи митної політики, тарифне регулювання, нетарифне регулювання, політика державного протекціонізму, політика вільної торгівлі (лібералізація), Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна митна служба України

Анотація

У статті зазначено, що державна митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. Також відзначається, що державна митна політика є складовою державної економічної політики. Досліджено теоретичні аспекти формування та реалізації митної політки України, а саме визначено її функції; розглянуто основні методи її реалізації та охарактеризовано основні історичні форми. Відзначено, що провідну роль у формуванні державної митної політики виконують органи державної влади. Досить широке коло повноважень щодо безпосереднього формування та реалізації митної політики має Кабінет Міністрів України. Також виокремлено роль Міністерства фінансів України щодо державної митної політики, адже відповідно до п. 3 Положення «Про Міністерство фінансів України» Мінфін України забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики і керується при цьому концептуальним напрямами реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. Визначено, що для більш ефективного формування та реалізації митної політики України доречно доповнити Митний кодекс України окремою статтею «Мета, завдання та принципи здійснення державної митної політики».

Посилання

Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : монографія. Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2006. 332 с.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Кийда Л.І., Шевченко Н.І. Особливості реалізації державної митної політики в Україні. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2020. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/68.pdf.

Митне право України : навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. Київ, 2009. 232 с.

Гармаш Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи. Митна справа. 2013. № 5 (1). С. 73–79.

Договір про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року. Офіційний вісник України. 2012. № 72. Ст. 2933.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document

Павлович-Сенета Я.П. Загальна характеристика й історичні форми державної політики у сфері державної митної справи. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. Вип. 4. С. 254–262.

Стеценко О.М. Основні аспекти розвитку митної політики України. Агросвіт. 2012. № 10. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2012/6.pdf

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/customs-policy.

Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику від 28 грудня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80#n10

Pryimachenko D.V. (2006) Mytna polityka derzhavy ta yii realizatsiia mytnymy orhanamy: monohrafiia [Customs policy of the state and its implementation by customs authorities: a monograph]. Dnipro, 332 p. (in Ukrainian)

Mytnyi kodeks Ukrainy (2012) [Customs Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

Kyida L.I., Shevchenko N.I. (2020) Osoblyvosti realizatsii derzhavnoi mytnoi polityky v Ukraini [Features of the implementation of state customs policy in Ukraine]. Public administration: improvement and development (electronic journal). Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/68.pdf.

Yuldashev O.H. (2009) Mytne pravo Ukrainy: navch. posibnyk dlia vyshchoi shkoly [Custom s law of Ukraine: textbook. high school guide]. Kyiv, 232 р. (in Ukrainian).

Harmash Ye.V. (2013) Mizhnarodne spivrobitnytstvo z pytan mytnoi spravy [International cooperation in customs matters]. Customs business, vol. 5(1), no. 75, pp. 73–79.

Dohovir pro zonu vilnoi torhivli (2012) [Free Trade Agreement]. Official Gazette of Ukraine, vol. 72, article 2933.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony (2014) [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document

Pavlovych-Seneta Ya.P. (2017) Zahalna kharakterystyka y istorychni formy derzhavnoi polityky u sferi derzhavnoi mytnoi spravy [General characteristics and historical forms of state policy in the field of state customs]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, vol. 4, no. 258–260, pp. 254–262.

Stetsenko O.M. (2012) Osnovni aspekty rozvytku mytnoi polityky Ukrainy [The main aspects of the development of customs policy of Ukraine] (electronic journal). Agrosvit, vol. 10. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2012/6.pdf

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Finance of Ukrain]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/customs-policy

Kontseptualni napriamy reformuvannia systemy orhaniv, shcho realizuiut derzhavnu podatkovu ta mytnu polityku (2018) [Conceptual directions of reforming the system of bodies implementing state tax and customs policy]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80#n10

Переглядів статті: 414
Завантажень PDF: 349
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Погріщук, Г., & Бей, С. (2022). ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-74
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ