ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПРИНЦИПАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СОЦІЯЛЬНІЙ СФЕРІ

  • Петро Сем’янчук Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-6987-9979
  • Тетяна Фасолько Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0003-4718-2422
Ключові слова: соціяльне забезпечення, соціяльний захист, соціяльна політика, публічне управління, соціяльно-політичні принципи, організаційні принципи

Анотація

Розкрито суть, обґрунтовано необхідність і з’ясовано важливість соціяльно-політичних та організаційних принципів функціонування органів публічного управління у сфері соціяльного забезпечення. Встановлено, що в межах соціяльно-політичних принципів публічного управління прийнято виокремлювати такі як: демократизм, рівноправність, рівність, гласність та об’єктивність. Встановлено, що в межах організаційних принципів управління сферою соціяльного забезпечення прийнято виокремлювати такі як: галузевий, територіяльний і функціональний. З’ясовано, що інформаційно-технологічне забезпечення підсилює взаємодію соціяльно-політичних та організаційних принципів упорядкування соціяльної роботи на усіх рівнях. Тіснота взаємодії соціяльно-політичних та організаційних принципів функціонування органів публічного управління у сфері соціяльного забезпечення визначає ступінь результативности місцевої, реґіональної і національної соціяльної політики.

Посилання

Бондар М.І. Соціальне забезпечення та соціальний захист в Україні. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/976/934

Іванова А. Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних повноважень. Світ фінансів. 2021. № 1 (66). С. 38–47.

Кадикало О.І. Особливості нормативно-правового забезпечення соціального захисту окремих верств населення в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 3. С. 126–129.

Клименко А.Л. Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеґрації України: окремі аспекти. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 2 (12). С. 1–10.

Лішик О.П. Проблеми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Вип. 10. С. 86–89.

Нечипоренко С.Д. Сутність та значення соціального страхування в системі соціального захисту населення. Агросвіт. 2017. № 6. С. 55–60.

Орловський О.Я., Боднарук М.І. Сучасне право соціального забезпечення: концептуальні підходи до поняття та сутності. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. Вип. 3 (38). С. 49–53.

Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2016. 692 с.

Філіпчук В.Р.Соціальний захист населення: зміст категорії та відповідність викликам глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч. 3. С. 106–110.

Ястремська О.М., Мажник Л.О. Публічне адміністрування : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 132 с.

Bondar M.I. (2021). Sotsialne zabezpechennia ta sotsialnyi zakhyst v Ukraini [Social security and social protection in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, 34. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/976/934 [in Ukrainian]

Ivanova A. (2021). Osoblyvosti zabezpechennia sotsialnoho zakhystu v umovakh detsentralizatsii biudzhetnykh povnovazhen[Peculiarities of providing social protection in conditions of decentralization of budgetary powers]. Svit finansiv, 1 (66), 38–47. [in Ukrainian]

Kadykalo O.I. (2021). Osoblyvosti normatyvno-pravovoho zabezpechennia sotsialnoho zakhystu okremykh verstv naselennia v Ukraini [Peculiarities of regulatory and legal provision of social protection of certain strata of the population in Ukraine]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii, 3, 126–129. [in Ukrainian]

Klymenko A.L. (2017). Sotsialnyi zakhyst i sotsialne zabezpechennia v umovakh yevrointegratsii Ukrainy: okremi aspekty [Social protection and social security in the conditions of the European integration of Ukraine: separate aspects]. Teoriia i praktyka pravoznavstva, 2 (12), 1–10. [in Ukrainian]

Lishyk O.P. (2019). Problemy sotsialnoho zakhystu vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Problems of social protection of internally displaced persons in Ukraine]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, 10, 86–89. [in Ukrainian]

Nechyporenko S.D. (2017). Sutnist ta znachennia sotsialnoho strakhuvannia v systemi sotsialnoho zakhystu naselennia [The essence and significance of social insurance in the system of social protection of the population]. Ahrosvit, 6, 55–60. [in Ukrainian]

Orlovskyi O.Ia., Bodnaruk M.I. (2021). Suchasne pravo sotsialnoho zabezpechennia: kontseptualni pidkhody do poniattia ta sutnosti [Modern social security law: conceptual approaches to the concept and essence]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, 3 (38), 49–53. [in Ukrainian]

Stashkiv B.I. (2016). Pravo sotsialnoho zabezpechennia. Zahalna chastyna [The right to social security. General part]. Chernihiv. [in Ukrainian]

Filipchuk V.R. (2018). Sotsialnyi zakhyst naselennia: zmist katehorii ta vidpovidnist vyklykam hlobalizatsii[Social protection of the population: content of the category and compliance with the challenges of globalization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 20, 106–110. [in Ukrainian]

Iastremska O.M., Mazhnyk L.O. (2015). Publichne administruvannia [Public administration]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Сем’янчук, П., & Фасолько, Т. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПРИНЦИПАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СОЦІЯЛЬНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-41
Розділ
ЕКОНОМІКА