ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОДОРОЖЕЙ І КУРОРТНОЇ СПРАВИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

  • Петро Сем’янчук Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-6987-9979
Ключові слова: туризм, подорож, мандри, карта, географія, історія

Анотація

Стаття присвячена історичному розвитку й географічним особливостям туристичних і географічних подорожей та курортної справи в Стародавньому Світі. Актуальність цієї тематики полягає у систематизації причин та класифікації видів подорожей Стародавньої доби людства. Історичні й географічні аспекти індустрії туризму минулого є цікавими і цінними для кращого розуміння мотивів до мандрів і відпочинку. В цій статті з’ясовано, що подорожі у Стародавньому Світі мали частково стихійний характер як і в Первісному суспільстві. Переважна більшість мандрів була усвідомленою і здійснювалася на реґулярній основі, що також бере свій початок з Первісно доби. Стародавні мандри з часом характеризувалися збільшенням чисельности подорожуючих і розширенням географії їх подорожей. Здійснено класифікацію подорожей за критерієм умотивованости до мандрів у давніх цивілізаціях, культурах і країнах Європи, Азії, Африки, Південної та Північної Америки.

Посилання

Бартошук О.В. Еволюційні погляди на розвиток туристичної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5, T. 2. С. 286–291.

Колоднюк К. Історія створення туристичних підприємств та їх сучасне бізнес-планування. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/111473.

Круль Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 368 с.

Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму : навч. посібник. Львів, 2016. 117 с.

Рутинський М. Історико-географічні тенденції та періодизація розвитку курортної справи. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. 2008. Вип. 17. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/rutynsky.htm

Щепанський Е.В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України. Університетські наукові записки. 2010. № 2 (34). С. 270–276.

Bartoshuk O.V. (2011). Evoliutsiini pohliady na rozvytok turystychnoi diialnosti [Evolutionary views on the development of tourist activity]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5, 286–291. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_2/286-291.pdf [in Ukrainian]

Kolodniuk K. (2017). Istoriia stvorennia turystychnykh pidpryiemstv ta yikh suchasne biznes-planuvannia [The history of the creation of tourist enterprises and their modern business planning]. Retrieved from http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/111473 [in Ukrainian]

Krul H.Ia. (2011) Osnovy hotelnoi spravy [Basics of the hotel business]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Malska M., Pankiv N., Khovalko A. (2016) Istoriia rozvytku turyzmu [History of tourism development]. Lviv. [in Ukrainian]

Rutynskyi M. (2008) Istoryko-heohrafichni tendentsii ta periodyzatsiia rozvytku kurortnoi spravy [Historical and geographical trends and periodization of the development of the resort business]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 17. Retrieved from https://tourlib.net/statti_ukr/rutynsky.htm [in Ukrainian]

Shchepanskyi E.V. (2010) Istoriia stanovlennia ta rozvytku turystychno-rekreatsiinoi haluzi Ukrainy [Historical and geographical trends and periodization of the development of the resort business]. Universytetski naukovi zapysky, 2(34), 270–276. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Сем’янчук, П. (2022). ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОДОРОЖЕЙ І КУРОРТНОЇ СПРАВИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-57