ГЕОГРАФІЧНІ Й ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ МАНДРІВ І КУРОРТНОЇ СПРАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  • Петро Сем’янчук Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-6987-9979
Ключові слова: географія, історія, туризм, подорож, країна, мапа

Анотація

Стаття присвячена історичному розвитку й географічним особливостям туристичних і рекреаційних мандрів, а також курортної справи в добу Середньовіччя. Актуальність цієї тематики спричинена систематизацією причин і класифікації видів подорожей у Середньовічному Світі. Історичні та географічні характеристики туристичної сфери, рекреаційно-курортної справи та ресторанно-готельного господарства минулого є доволі цікавими і важливими для кращого розуміння туристичних мотивів людей. В цій статті з’ясовано, що мандрівки в Середні віки були частково стихійними як у Первісному суспільстві та Стародавньому Світі. Проте більшість подорожей Середньовіччя були усвідомленими і здійснювалася на систематичній основі, що також має спільний корінь з Первісною добою і Стародавніми часами. Здійснено екскурс розвитку туризму, рекреації і курортів усіх частин Світу.

Посилання

Бартошук О.В. Еволюційні погляди на розвиток туристичної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5, T. 2. С. 286–291.

Колоднюк К. Історія створення туристичних підприємств та їх сучасне бізнес-планування. URL: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/111473

Круль Г.Я. Основи готельної справи: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 368 с.

Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму: навч. посібник. Львів, 2016. 117 с.

Рутинський М. Історико-географічні тенденції та періодизація розвитку курортної справи. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. 2008. Вип. 17. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/rutynsky.htm

Щепанський Е.В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України. Університетські наукові записки. 2010. № 2 (34). С. 270–276.

Bartoshuk O.V. (2011) Evoliutsiini pohliady na rozvytok turystychnoi diialnosti [Evolutionary views on the development of tourist activity]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5, 286–291. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_2/286-291.pdf [in Ukrainian]

Kolodniuk K. (2017) Istoriia stvorennia turystychnykh pidpryiemstv ta yikh suchasne biznes-planuvannia [The history of the creation of tourist enterprises and their modern business planning]. Retrieved from http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/111473 [in Ukrainian]

Krul H.Ia. (2011) Osnovy hotelnoi spravy [Basics of the hotel business]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian]

Malska M., Pankiv N., Khovalko A. (2016) Istoriia rozvytku turyzmu [History of tourism development]. Lviv. [in Ukrainian]

Rutynskyi M. (2008) Istoryko-heohrafichni tendentsii ta periodyzatsiia rozvytku kurortnoi spravy [Historical and geographical trends and periodization of the development of the resort business]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 17. Retrieved from https://tourlib.net/statti_ukr/rutynsky.htm [in Ukrainian]

Shchepanskyi E.V. (2010) Istoriia stanovlennia ta rozvytku turystychno-rekreatsiinoi haluzi Ukrainy [Historical and geographical trends and periodization of the development of the resort business]. Universytetski naukovi zapysky, 2(34), 270–276. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Сем’янчук, П. (2022). ГЕОГРАФІЧНІ Й ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ МАНДРІВ І КУРОРТНОЇ СПРАВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-82