ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: міжнародні перевезення, автомобільний транспорт, вантажні перевезення, міжнародний бізнес, Incoterms®

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням перевезення вантажів автомобільним транспортом під час здійснення міжнародної діяльності. У статті зазначено основні етапи міжнародного транспортування, яких необхідно дотримуватися під час здійснення вантажного перевезення автомобільним транспортом. Акцентовано важливість використання термінів Incoterms® для міжнародних вантажних перевезень. Зазначено особливості евроінтеграційного курсу транспортної галузі України. Проаналізовано обсяг перевезених вантажів за видами транспорту в Україні за десять років. Визначено тенденції в автомобільному та залізничному транспорті України. Розглянуто обсяги перевезень автомобільним транспортом за видами вантажів, як в Україні так і закордоном. Виділено шляхи розвитку вантажних перевезень автомобільним транспортом при здійсненні зовнішніх операцій.

Посилання

Дуна Н., Матвієнко А. Перспективи розвитку українського ринку автомобільних вантажоперевезень: євроінтеграційний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Випуск 44. С. 21–29.

Стасюк О., Чмирьова Л., Федяй Н. Ринки вантажних та пасажирських перевезень в Україні: проблеми та тенденції. Ефективна економіка. 2020. № 9. С. 1–19. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/56.pdf. (дата звернення: 10.12.2022).

Швець В., Бойченко М. Аутсорсинг в логістиці автомобільних вантажоперевезень в Україні: стан, проблеми та перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 103–109.

Волинець Л. Лібералізація міжнародних автомобільних перевезень – новий імпульс розвитку транспортної галузі. Економіка транспортного комплексу. 2021. Вип. 37. С. 161–176.

Ricci S., Abdelbary A., Elgazzar S., Bayoumi E. The Role of Road Transport Infrastructure Investments on Logistics Performance: A Research Agenda. International Business Logistics Journal (IBL). 2021. Volume 1, Issue 2. URL: http://dx.doi.org/10.21622/IBL.2021.01.2.016 (дата звернення: 11.12.2022).

Jain S., Dhiman, P. Road transport in economic development. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS). 2017. Vol. 3 (9). p. 33–35.

Helmy K., ElMokadem M., Bary A. & ElSayeh M. The impact of logistics performance on competetive advantage: The case of freight transportation in Egypt. Journal of WEI Business and Economics. 2018.7(1), p. 33–47.

International Road Transport. URL: https://maritimasureste.com/en/land/road-internacional/ (дата звернення: 10.12.2022).

Насанчук О. Види та умови страхування вантажів. Офіційний сайт BritMark Insurance Brokers. URL: https://brit-mark.com/ua/articles/vidyi-i-usloviya-strahovaniya-gruzov (дата звернення: 11.12.2022).

Debattista C. Incoterms® 2020 Introduction. Paris: International Chamber Of Commerce. 2020. URL:https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction. (дата звернення: 12.12.2022).

Офіційний сайт Incoterms® 2020 в Україні. Терміни Incoterms® 2020. URL:https://incoterms2020.com.ua/ (дата звернення: 11.12.2022).

Зелена Книга. Міжнародні вантажні автомобільні перевезення. 2020. URL:https://regulation.gov.ua/book/156-zelena-kniga-rinok-miznarodnih-vantaznih-avtomobilnih-perevezen (дата звернення: 11.12.2022).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Документ 430-2018-р. Редакція від 07.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 11.12.2022).

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/opv/arh_opv_u.htm (дата звернення: 12.12.2022).

УЗ у 2022 році скоротила обсяги перевезення вантажів на 52,1% р./р. Офіційний сайт GMK Center.URL: https://gmk.center/ua/news/uz-u-2022-roci-skorotila-obsyagi-perevezennya-vantazhiv-na-52-1-r-r/ (дата звернення: 14.12.2022).

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за видами вантажів. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.12.2022).

Коссе І. Тренди української логістики на кінець жовтня 2022 року. URL: https://agrotimes.ua/opinion/trendy-ukrayinskoyi-logistyky-na-kinecz-zhovtnya-2022-roku/ (дата звернення: 11.12.2022).

Україна отримала додаткові квоти на міжнародні автоперевезення на 2023 рік. URL:https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/12/692525/ (дата звернення: 11.12.2022).

Мінінфраструктури: Європарламент схвалив «транспортний безвіз» між ЄС та Україною. Офіційний сайт єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України «Урядовий портал». URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mininfrastrukturi-yevroparlament-shvaliv-transportnij-bezviz-mizh-yes-ta-ukrayinoyu (дата звернення: 11.12.2022).

Duna, N. & Matviyenko, A. (2022). Perspektyvy rozvytku ukrayinsʹkoho rynku avtomobilʹnykh vantazhoperevezenʹ: yevrointehratsiynyy aspekt [Prospects for the development of the Ukrainian road freight transport market: the European integration aspect]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 44. pp. 21–29. [in Ukrainian]

Stasiuk, O., Chmyrova, L., & Fediai, N. (2020). Rynky vantazhnykh ta pasazhyrskykh perevezen v Ukraini: problem ta tendentsii [The markets of freight and passenger transport in Ukraine: problems and trends]. Efektyvna ekonomika – The efficient economy, vol. 9, pp. 1–19. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/56.pdf. (accessed December 10, 2022) [in Ukrainian]

Shvets, V., & Boichenko, M. (2019). Autsorsynh v lohistytsi avtomobilnykh vantazhoperevezen v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy [Outsourcing in the logistics of motor trucking of Ukraine: status, problems, and prospect]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – The Economic Herald of Donbass, vol. 3(57), pp. 103–108. [in Ukrainian]

Volynets, L. (2021). Liberalizatsiya mizhnarodnykh avtomobilʹnykh perevezenʹ – novyy impulʹs rozvytku transportnoyi haluzi. [Liberalization of international road transportation as a new impulse for development of transport industry] Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, vol. 37, pp. 161–176. [in Ukrainian]

Ricci, S., Abdelbary, A., Elgazzar, S., & Bayoumi, E. (2021). The Role of Road Transport Infrastructure Investments on Logistics Performance: A Research Agenda. International Business Logistics Journal (IBL). Volume 1, Issue 2. DOI: http://dx.doi.org/10.21622/IBL.2021.01.2.016 (accessed December 11, 2022).

Jain, S., & Dhiman, P. (2017). Road transport in economic development. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), vol. 3 (9), pp. 33–35.

Helmy K., ElMokadem M., Bary A. & ElSayeh M. (2018). The impact of logistics performance on competitive advantage: The case of freight transportation in Egypt. Journal of WEI Business and Economics, vol. 7(1), pp. 33–47.

International Road Transport. Available at: https://maritimasureste.com/en/land/road-internacional/ (accessed December 10, 2022).

Nasanchuk O. Vydy ta umovy strakhuvannya vantazhiv. Ofitsiynyy sayt BritMark Insurance Brokers [Types and conditions of cargo insurance.Official website of BritMark Insurance Brokers]. Available at: https://brit-mark.com/ua/articles/vidyi-i-usloviya-strahovaniya-gruzov (accessed December 11, 2022). [in Ukrainian]

Debattista C. Incoterms® 2020 Introduction. Paris: International Chamber Of Commerce. 2020. Available at: https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction (accessed December 12, 2022).

Ofitsiynyy sayt Incoterms® 2020 v Ukrayini. Terminy Incoterms® 2020. [The official website of Incoterms® 2020 in Ukraine. Incoterms® 2020]. Available at: https://incoterms2020.com.ua/ (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Zelena Knyha. Mizhnarodni vantazhni avtomobilʹni perevezennya. 2020. [Green Book. International road freight transportation. 2020.] Available at: https://regulation.gov.ua/book/156-zelena-kniga-rinok-miznarodnih-vantaznih-avtomobilnih-perevezen (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Pro skhvalennya Natsionalʹnoyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku. Dokument 430-2018-r. Redaktsiya vid 07.04.2021 [On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Document 430-2018 Editorial from 04/07/2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Obsyahy perevezenykh vantazhiv za vydamy transportu [Volumes of transported goods by types of transport]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/opv/arh_opv_u.htm (accessed December 12, 2022) [in Ukrainian]

UZ u 2022 rotsi skorotyla obsyahy perevezennya vantazhiv na 52,1%. Ofitsiynyy sayt GMK Center [In 2022, UZ reduced the volume of cargo transportation by 52.1%. Official website of GMK Center]. Available at: https://gmk.center/ua/news/uz-u-2022-roci-skorotila-obsyagi-perevezennya-vantazhiv-na-52-1-r-r/ (accessed December 14, 2022) [in Ukrainian]

Perevezennya vantazhiv avtomobilʹnym transportom za vydamy vantazhiv. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Transportation of goods by road transport by types of goods. Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Kosse, I. Trendy ukrayinsʹkoyi lohistyky na kinetsʹ zhovtnya 2022 roku [Trends in Ukrainian logistics at the end of October 2022]. Available at: https://agrotimes.ua/opinion/trendy-ukrayinskoyi-logistyky-na-kinecz-zhovtnya-2022-roku/ (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Ukrayina otrymala dodatkovi kvoty na mizhnarodni avtoperevezennya na 2023 rik [Ukraine received additional quotas for international road transportation for 2023]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/10/12/692525/ (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Mininfrastruktury: Yevroparlament skhvalyv “transportnyy bezviz” mizh YES ta Ukrayinoyu. Ofitsiynyy sayt yedynoho veb-portalu orhaniv vykonavchoyi vlady Ukrayiny “Uryadovyy portal” [Ministry of Infrastructure: The European Parliament approved the “transport visa-free” between the EU and Ukraine. The official website of the single web portal of the executive authorities of Ukraine “Government Portal”]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/mininfrastrukturi-yevroparlament-shvaliv-transportnij-bezviz-mizh-yes-ta-ukrayinoyu (accessed December 11, 2022) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 464
Завантажень PDF: 486
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Болквадзе, Н., & Мигаль, О. (2022). ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-20
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ