СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

  • Маргарита Мазур Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-1152-6126
  • Катерина Сіренко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-7148-0599
Ключові слова: доходи населення, регіони, нерівність доходів населення, показники диференціації, інтегральна оцінка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням статистичного оцінювання диференціації розподілу доходів населення на регіональному рівні. Запропоновано використання інтегральної оцінки нерівності грошових доходів з використанням таких критеріїв, як індекс Джині, децильний коефіцієнт диференціації доходів, децильний та квінтильний коефіцієнти фондів. Застосування інтегрального показника у розрізі регіонів обумовлено тим, що окремі коефіцієнти нерівності доходів, зокрема коефіцієнт Джині, не відображають дійсні зміни, що відбуваються у вітчизняних реаліях. Причинами цього є недоліки у формуванні вибіркової сукупності при обстеженні домогосподарств, висока частка бідного населення та врахування доходів лише від легальної діяльності при наявності тіньового ринку праці в Україні. Враховуючи перелічені недоліки розширено підходи до оцінювання нерівності доходів на регіональному рівні та надано пропозиції щодо використання системи показників, які більш адекватно характеризують міжрегіональну диференціацію доходів населення.

Посилання

Волошина С.В., Скубіліна А.В., Чеботаренко А.М. Нерівність доходів населення України як перешкода розвитку людського капіталу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. № 9. С. 882–889. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/153.pdf

Демкович О. Аналіз нерівності розподілу доходів населення України за допомогою декомпозиції коефіцієнта Джині. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Вип. 52. С. 216–265. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/5829/5841

Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення : кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ, 2019. 270 с.

Назарова О.Ю., Чуприна О.А., Чатченко Т.В. Доходи та витрати населення: аналітично-статистичний аспект. Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/680

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Євростату. URL: https://ec.europa.eu

Саріогло В.Г. Мікродані у соціально-економічних дослідженнях: монографія / Нац. академія наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень імені М.В. Птухи. Умань : Видавець “Сочінський М.М.”, 2021. 296 с.

Сидорова А.В., Коваленко А.О. Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1(22). С. 154–162.

Voloshyna, S.V., Skubilina, A.V., & Chebotarenko A.M. (2017). Nerivnist dokhodiv naselennia Ukrainy yak pereshkoda rozvytku liudskoho kapitalu [Inequality of incomes of Ukraine as an obstacle to the development of human capital]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific herald of Mukachevo State University, 9, 882–889. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/153.pdf (in Ukrainian)

Demkovych, O. (2015). Analiz nerivnosti rozpodilu dokhodiv naselennia Ukrainy za dopomohoiu dekompozytsii koefitsiienta Dzhyni. Visnyk Lvivskoho universytetu – Herald of Lviv University, 52, 216–265. Available at: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/5829/5841 (in Ukrainian)

Libanova, E.M. (Ed.). (2019) Liudskyi rozvytok v Ukraini. Otsinka ta prohnoz rivnia zhyttia naselennia [Human development in Ukraine. Assessment and forecast of the standard of living of the population]. Kyiv : In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy (in Ukrainian)

Nazarova, O.Iu., Chupryna, O.A., & Chatchenko, T.V. (2021). Dokhody ta vytraty naselennia: analitychno-statystychnyi aspekt [Income and expenditure of population: analytical and statistical aspect]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 31. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/680 (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statisics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua

Ofitsiinyi sait Yevrostatu [Official website of Eurostat]. Available at: https://ec.europa.eu.

Sariohlo, V.H. (2021) Mikrodani u sotsialno-ekonomichnykh doslidzhenniakh [Microdata in socio-economic reseach]. Uman: Sochinskyi M. M. (in Ukrainian)

Sydorova, A. V., & Kovalenko, A. O. (2017). Dokhody ta vytraty naselennia: statystychne otsiniuvannia, modeliuvannia ta prohnozuvannia. [Income and expenditure of the population: statistical estimation, modeling and forecasting]. Finansy, oblik, banky – Finance, accounting, banks, 1(22), 154–162. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Мазур, М., & Сіренко, К. (2022). СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-57
Розділ
ЕКОНОМІКА