ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Олександра Назарова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-3014-1256
  • Олена Чуприна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0548-0715
  • Тетяна Чатченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: аналітично-статистичне дослідження, доходи та витрати населення, коефіцієнт Джині, крива Лоренца, аналіз показників рівня життя

Анотація

У даній статті здійснено аналітично-статистичне дослідження, щодо доходів та витрат населення, а також показників рівня якості життя в Україні та світі за 2019 р.. Особливу увагу приділено статистичному аналізу розподілу доходу чи багатства в межах країни (регіону) за допомогою коефіцієнта Джині, а також розглянуто методику всіх способів щодо його розрахунків. Зазначено, що даний індекс є інструментом для аналізу розподілу доходу чи багатства, а крива Лоренца широко використовується для їхнього наочного представлення (графічний метод). Здійснено розрахунки індексу Джині, які підтвердили, що всі способи дають однаковий результат, що є достатньо важливим. Авторами також розглядається рейтинг коефіцієнту Джині по країнах світу у 2019 р. за даними Євростату. Важливо, що для України даний коефіцієнт рейтингу зійшовся з розрахованим – 0,3316 (33,16%).

Посилання

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка : підручник. Київ : Т-во «Знання», 2008. 64 с.

Гончарова С.Ю. Причини і тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України : навч. посіб. Херсон : ВД «Гельветика», 2015. 127 с.

Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 350 с.

Лібанова Е. Доходи населення і соціальна політика в умовах ринкових перетворень : Підручник. Київ : Вища школа, 2003. 591 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.09.2021).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (дата звернення: 15.09.2021).

WorldData.info. URL: https://www.worlddata.info/ (дата звернення: 11.09.2021).

Назарова О.Ю., Чуприна О.О. Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. 2014. № 87. С. 118–124.

Назарова О.Ю., Чуприна О.А., Чуприна О.О. Причини і наслідки соціальної нерівності в Україні та світі / Економіка сьогодення: актуальні питання та аспекти інноваційного розвитку : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Дніпропетровськ : Наукова організація «Перспектива», 2015. С. 138–145.

Bazylevych V.D., Bazylevych K.S., Balastryk L.O. (2008) Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: T-vo «Znannja». (in Ukrainian)

Ghoncharova S.Ju. (2015) Prychyny i tendenciji zminy rivnja dokhodiv naselennja za reghionamy Ukrajiny [Reasons and trends in the level of income of the population by regions of Ukraine]. Kherson: VD «Helvetyka». (in Ukrainian)

Kizyma T.O. (2013) Dokhody i vytraty domoghospodarstv v systemi pokaznykiv rivnja zhyttja naselennja [Incomes and expenditures of households in the system of indicators of living standards]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Libanova E. (2003) Dokhody naselennja i socialjna polityka v umovakh rynkovykh peretvorenj [Population incomes and social policy in the conditions of market transformations]. Kyiv: Vyshha shkola. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 1 September 2021).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (accessed 15 September 2021).

WorldData.info. URL: https://www.worlddata.info/ (accessed 11 September 2021).

Nazarova O., Chupryna O. (2014) Analiz rozbizhnostei v otsinkakh bidnosti ta sotsialnoi nerivnosti v Ukraini. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, 87, 118–124.

Nazarova O., Chupryna O., Chupryna O. (2015) Prychyny i naslidky sotsialnoi nerivnosti v Ukraini ta sviti / Ekonomika sohodennia: aktualni pytannia ta aspekty innovatsiinoho rozvytku: zbirnyk naukovykh prats z aktualnykh problem ekonomichnykh nauk. Dnipropetrovsk: Naukova orhanizatsiia «Perspektyva».

Переглядів статті: 1166
Завантажень PDF: 781
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Назарова, О., Чуприна, О., & Чатченко, Т. (2021). ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-17
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають