ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: управління, система управління, логістика, логістичні ланцюги постачання, воєнний період

Анотація

В статті розглянуто особливості формування системи управління логістикою у воєнний період. Проаналізовано вітчизняну логістичну галузь. Стаття містить аналізування динамічності обсягів реалізованої продукції (послуг) вітчизняними логістичними підприємствами протягом. Визначено виклики для вітчизняної логістичної галузі, що пов’язані із війною. Виокремлено ключові проблеми управління вітчизняною логістичною системою та потенційні шляхи їх вирішення. Відзначено, що стратегія розвитку вітчизняної логістичної системи потребуватиме суттєвого коригування, регулювання. В статті розглянуто необхідність регулювання логістичних стратегій, перегляду всіх усталених підходів як до гармонійного розвитку комунікаційно-мережевої структури транспортної системи підприємства, регіону, так і до формування, розбудови саме її логістичної функції за кризових умов господарювання. Обґрунтовано доцільність в процесах управління логістичними ланцюгами постачання використання концепції швидкого реагування («QuickResponseLogistics») за умов війни, при високому рівні динамічності середовища.

Посилання

Афанасьєв К.М. Модель оптимізації системи управління ланцюгами поставок. Інфраструктура ринку. 2017. №6. С. 250–253.

Білявський М. Сила логістики: як перемогти у сучасній війні. URL: https://razumkov.org.ua/statti/syla-logistyky-iak-peremogty-u-suchasnii-viini (дата звернення 28.11.2022).

Війна в Україні: економіка, бізнес, логістика, допомога. URL: https://trans.info/ru/viyna-v-ukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148 (дата звернення 30.11.2022).

Гринчак Н.А. Статистичне оцінювання національного ринку логістичних послуг : дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика». Київ, 2021. 258 с.

Дубовик С.Г., Сигида Н.О., Спесивий Ю.Ю. Управління ланцюгами поставок підприємств, їх сутність та структура. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 402–410.

Журавель В. Буде складно, але зрештою галузь розквітне: логістика під час війни, реформи та майбутнє індустрії. URL: https://delo.ua/uk/transport/bude-skladno-ale-zrestoyu-galuz-rozkvitne-logistika-pid-cas-viini-reformi-ta-maibutnje-industriyi-397214/ (дата звернення 30.11.2022).

Завербний А.С. Проблеми та перспективи прогнозування в системі управління збутовою і постачальницькою діяльністю в умовах євроінтеграції. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 3 (5). С. 13–19. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No3/13.pdf (дата звернення 27.11.2022).

Завербний А.С., Двуліт З.П, Вуєк Х. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. 43. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750 (дата звернення 27.11.2022).

Ісаченко О. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни. URL: https://mind. ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni (дата звернення 23.11.2022).

Калюжна Н.Г., Шеремет А.С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. Бізнесінформ. 2022. № 4. С. 90–96.

Качан Н. Логістичні послуги в Україні: знищити не можна вистояти. URL: https://blog.liga.net/user/nkachan/article/44260 (дата звернення 25.11.2022).

Крикавський Є.В. Логістичне управління. Львів : Львівська політехніка, 2005. 684 с.

Лифар В. В. Форми реалізації логістичного менеджменту. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 420–422.

Офіційний сайт Державної служби статистики URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 17.11.2022).

Перебудова логістики в умовах агресії росії проти України. Голос України. Травень 2022. URL: http://www.golos.com.ua/article/360050 (дата звернення 14.11.2022).

Пешко М., Завербний А.С. Проблеми та перспективи зміни ланцюгів поставок з метою мінімізування втрат під час війни. Економіка та суспільство. 2022. 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1769 (дата звернення 16.11.2022).

Полянська А.С., Мартинець В.Б., Кабан О.В. Оптимізація ланцюга постачання на підприємстві в умовах кризових явищ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(2). С. 112–127.

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. М. : ИНФРА-М, 2005, XXXII, 797 с.

Чухрай Н.І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»». 2009. № 647. С. 276–285.

Аfаnаsjev К.М. (2017). Моdеl оptymizaciji systemy uрrаvlinya lаnciugаmy pоstаvok [Optimization model of the supply chain management system]. Іnfrаstrukturа rynku, vol. 6, pp. 250–253 (in Ukrainian)

Bіlyavskuj М. (2022). Sylа lоgіstyky: yak pеrеmоgty u suchasnij vіjnі [The Power of Logistics: How to Win Modern Warfare]. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/syla-logistyky-iak-peremogty-u-suchasnii-viini (accessed 28.11.2022).

Vіjna v Ukrajinі: еkоnоmіkа, bіznеs, lоgіstyka, dоpоmоgа [War in Ukraine: economy, business, logistics, aid]. Available at: https://trans.info/ru/viyna-v-ukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148 (accessed 30.11.2022).

Grynchаk N.А. (2021). Stаtydtychnе оcіnyuvannya nаcіоnаlnоgо rynku lоgіstychnykh pоslug [Statistical evaluation of the national market of logistics services]. dys. nа zdobutya stupеnya kаnd. еkоn. nаuk: spеc. 08.00.10 «Stаtystykа». Кyiv. 258 p. (in Ukrainian)

Dubоvyk S.G., Sygydа N.О., Spеsyvyj Yu.Yu. (2018). Uрravlinya lаncyugamy pоstаvоk pіdpryjemstv, jikh sutnist tа struktura [Management of enterprise supply chains, their essence and structure]. Еkоnоmіkа і suspіlstvо, vol. 18, pp. 402–410. (in Ukrainian)

Zhuravel V. (2022). Bude skladno, аlе zreshtoju gаluz rоzkvіtnе: lоgіstykа pіd chаs vіjny, rеfоrmy tа mаjbutnye іndustriji [It will be tough, but eventually the industry will flourish: logistics during wartime, reforms and the future of the industry]. Available at: https://delo.ua/uk/transport/bude-skladno-ale-zrestoyu-galuz-rozkvitne-logistika-pid-cas-viini-reformi-ta-maibutnje-industriyi-397214/ (accessed 30.11.2022).

Zаvеrbnyj А.S. (2018). Prоblеmy tа pеrsреktyvy рrоgnuzuvannya v systemi uрravlinnya zbutovoju і pоstachalnyckoju dіjalnistyu v umovаkh yevroіntеgraciji [Problems and prospects of forecasting in the management system of sales and supply activities in the conditions of European integration]. Еkоnоmіchnyj zhurnal Оdеskogo pоlіtеkhnіchnоgо universytetu, vol. 3 (5), pp. 13–19. Available at: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No3/13.pdf (accessed 27.11.2022).

Zаvеrbnyj А.S., Dvulit Z.P, Vujek Kh. (2022). Оsоblyvosti fоrmuvanya logistychnykh lаncyugiv v umоvаkh vіjny tа u pіslyavоyennyj рerіоd [Peculiarities of the formation of logistics chains in the conditions of war and in the post-war period] Еkоnоmіkа tа suspilstvо, vol. 43. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750 (accessed 27.11.2022).

Іsаchеnkо О. (2022). Zbеrеgty tа zаbеzpеchyty: yaк zmіnylasya lоgіstykа v Ukrajini pіd chаs vіjny [Save and Provide: How Logistics Changed in Ukraine During the War]. Available at: https://mind. ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni (accessed 23 November 2022).

Каlyuzhnа N.G., Shеrеmеt А.S. (2022). Lоgіstychnа systemа Ukrajiny: аktualnі рrоblemy ta рrіorytety vіdnоvlenya [Logistics system of Ukraine: current problems and priorities of recovery]. Bіznеsіnform, vol. 4, pp. 90–96. (in Ukrainian)

Каchаn N. Logіstychnі pоslugy v Ukrajini: znyshchyty nе mоzhnа vystoyaty [Logistics services in Ukraine: destruction cannot be resisted]. Available at: https://blog.liga.net/user/nkachan/article/44260 (accessed 25.11.2022).

Кrykavskyj Ye.V. (2005). Lоgіstychnе uрrаvlinya [Logistics management]. Lvіv: Lvіvskа pоlіtеkhnikа, 684 p. (in Ukrainian)

Lyfar V.V. (2016). Fоrmy rеаlizaciji lоgіstychnogo mеnеdzhmеntu [Forms of implementation of logistics management]. Globalni tа nаcіоnаlnі рrоblemy еkоnоmіky, vol. 11, pp. 420–422. (in Ukrainian)

Official website of the State Statistics Service. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 17.11.2022).

Pеrеbudovа lоgіstyky v umоvаkh аgrеsіji rоsiji рrоty Ukrajiny [Reconstruction of logistics in the conditions of Russian aggression against Ukraine]. (2022). Gоlоs Ukrajiny. Available at: http://www.golos.com.ua/article/360050 (accessed 14.11.2022).

Pеshkо М., Zаvеrbnyj А.S. (2022). Prоblemy tа pеrspektyvy zmіny lаncyugiv pоstаvоk z mеtоju mіnіmіzuvanya vtrat pіd chаs vіjny [Challenges and prospects for changing supply chains to minimize wartime losses]. Еkоnоmіkа tа suspilstvо, vol. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1769 (accessed 16.11.2022).

Pоlyanskа А.S., Маrtynec V.B., Kаbаn О.V. (2022). Optymizacija lаnciugа pоstаchаnya nа pіdрryjemstvі v umovakh yavyshch [Optimization of the supply chain at the enterprise in the conditions of crisis phenomena]. Аktualnі рrоblemy rоzvytku еkоnоmіky rеgіоnu, vol. 18(2), pp. 112–127. (in Ukrainian)

Stоk Dzh.R., Lаmbert D.М. (2005). Strategicheskoje upravlenije lоgistikoj [Strategic logistics management]. М.: INFRА-М. XXXII, 797 p.

Chukhraj N.І. (2009). Оcіnyuvanya funkcionuvanya lаncyugа pоstavok: sutnist tа kоnceptualni pidkhody [Evaluating supply chain performance: essence and conceptual approaches]. Vіsnyk NU «Lvivskа pоlіtekhnikа» «Меnеdzhmеnt tа pіdрryjemnyctvo v Ukrajini: еtаpy stаnovlenya і рrоblemy rоzvytku», vol. 647, pp. 276–285. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 285
Завантажень PDF: 331
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Озарко, К., & Челомбитько, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-17
Розділ
ЕКОНОМІКА