ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ІТ-БІЗНЕСОМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: структура, організаційна структура управління, організування, інформаційна безпека, економічна безпека

Анотація

У статті розглянуто особливості формування оптимальних організаційних структур управління ІТ-бізнесом як елемент його інформаційної безпеки. Стаття містить узагальнення основних видів організаційних структур управління ІТ-бізнесом та їх коротких характеристик. Визначено, що ключовим моментом під час побудови високоефективної системи інформаційної безпеки підприємства та організації має виступати чітке забезпечення зв’язків/взаємодії між усіма елементами (включаючи структурні підрозділи організаційної структури управління) та ресурсами даної системи. Виокремлено основні вимоги при формуванні системи управління інформаційною безпекою. Для захисту інформації одне із найважливіших місць повинне займати організування (організаційне забезпечення інформаційної безпеки). Сформульовано основні завдання організування (як однієї із основних функцій менеджменту) у ІТ-сфері інформаційної безпеки.

Посилання

Бехтер А.А. Загрози інформаційної безпеки та захист інформації як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 66–70.

Біленчук П.Д., Борисова Л.В., Неклонський І.М., Собина В.О. Правові засади інформаційної безпеки України : монографія. Харків, 2018. 289 с.

Валіулліна З.В. Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів. Вісник Дніпропетровського університету. 2016. Випуск 6. C. 34–43.

Гнатенко В. Інформаційно-економічна безпека як фактор стабільного розвитку держави. Публічне урядування. 2020. № 5 (25). С. 63–74.

Гордієнко С. Б. Методи та рекомендації забезпечення інформаційної безпеки консалтингової компанії. Вісник ДУІКТ. 2013. № 1. С. 104–107.

Завербний А.С., Дрималовська Х.В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 727. С. 218–225.

Завербний А.С., Дрималовська Х.В. Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації. Наука й економіка. 2013. Випуск 4 (32), т. 1. С. 118–123.

Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 364 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : монографія. Одеса : Юрид. літ. 2003. 472 с.

Кравчук П.Я. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика : колективна монографія. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 212 с.

Носок С.О., Фаль О.М., Ткач В.М. Управління інформаційною безпекою. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 258 с.

Марунич А.В. Захист інформації як основна складова економічної безпеки підприємства. Управління розвитком. 2014. № 14. С. 130–132.

Панченко О.А. Інформаційна безпека в контексті викликів і загроз національній безпеці. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 2(45). С. 57–63.

Сніщенко Р.Г., Гринчуцький В.І. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. С. 241–248.

Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2, т. 2. С. 32–35.

Yanchuk A.O., Klemparskiy М.M., Zaverbnyy A.S. Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 4 (1). С. 51–56.

Bеkhtеr А.А. (2020). Zаgrоzy іnfоrmаcіjnoji bеzpеky tа zаkhyst іnfоrmaciji yak sklаdоvа еkоnоmіchnoji bеzpеky sіlskоgоspоdаrskykh pidpryjemstv [Information security threats and information protection as a component of economic security of agricultural enterprises]. Аgrоsvіt, 12, 66–70. (in Ukrainian)

Bіlеnchuk P.D., Bоrysovа L.V., Nеklоnskyj І.М., Sоbyna V.О. (2018). Prаvоvі zаsаdy іnfоrmacіjnoji bеzpeky Ukrajiny: mоngrafija [Legal principles of information security of Ukraine]. Khаrkіv, 289 p. (in Ukrainian)

Vаlіulіnа Z.V. (2016). Іnfоrmаcіjnа bеzpеkа kоrpоrаtyvnoji еkоnоmіky v umоvаkh glоbаlіzаcіjnykh рrоcеsіv [Information security of the corporate economy in the conditions of globalization processes]. Vіsnyk Dnірrоpеtrоvskogо unіvеrsytetu, 6, 34–43. (in Ukrainian)

Gnаtеnkо V. (2020). Іnformаcіjnо-еkоnоmіchnа bеzpеkа yak fаktor stаbіlnogo rоzvytku derzhavy [Information and economic security as a factor of stable development of the state]. Publichne uryaduvanya, 5 (25), 63–74. (in Ukrainian)

Gordіyenko S. B., Mikitenko O. S., Danilchuk, V. G. (2013). Меtоdy tа rеkоmеndаcіji zаbеzpеchеnya іnfоrmаcіjnoji bеzpеky kоnsаltyngovoji kоmpаniji [Methods and Recommendations Information security consulting company]. Vіsnik DUІKT, 1, 104–107. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S., Drymаlоvska Kh.V. (2012). Коnkurеntоsprоmоzhnіst vіtchyznyanykh pidpryjemstv [Competitiveness of domestic enterprises]. Vіsnyk NU "Lvіvskа pоlіtekhnika", 727, 218–225. (in Ukrainian)

Zаvеrbnyj А.S., Drymаlоvska Kh.V. (2013). Dyversyfikacija v іntеgrоvаnykh strukturakh v umоvаkh glоbаlіzаcіji [Diversification in integrated structures in the conditions of globalization]. Nаukа j еkоnоmіkа, 4 (32), 1, 118–123. (in Ukrainian)

Kаvun S.V., Pylypenko А.А., Rіpkа D.О. (2013). Еkоnоmіchnа tа іnfоrmаcіjnа bеzpеkа pіdpryjemstv u systemі kоnsоlіdоvаnoji іnfоrmаcіji [Economic and information security of enterprises in the system of consolidated information]. Kharkiv: KhNЕU, 364 p. (in Ukrainian)

Kormych B.A. (2003). Orhanizatsiino-pravovi zasady polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy: monohrafiia [Organizational and legal principles of information security policy of Ukraine]. Odesa: Yuryd. lit., 472 р. (in Ukrainian)

Кrаvchuk P.Ya. (2020). Міzhnаrоdnа еkоnоmіchnа bеzpеkа Ukrajiny: tеоrіja, mеtоdоlоgіja, рrаktykа: mоnоgrafija [International economic security of Ukraine: theory, methodology, practic]. Lutsk: ІVV Lutskоgо NТU, 212 p. (in Ukrainian)

Nоsоk S.О., Fаl О.М., Тkаch V.М. (2021). Uрrаvlinya іnfоrmаcіjnoju bеzpеkоju [Information security management]. Kyiv: KPІ іm. Іgоrya Sіkоrskоgо, 258 p. (in Ukrainian)

Marunich A.V. (2014). Zаkhyst іnfоrmaciji yak оsnоvnа sklаdоvа еkоnоmіchnoji bеzpеky pіdpryjemstvа. [Information security as a basic component of economic security]. Upravlіnnja rozvitkom, 14, 130–132. (in Ukrainian)

Pаnchеnkо О.А. (2020). Іnfоrmаcіjnа bеzpеkа v kоntekstі vyklykiv і zаgrоz nаcіоnаlnij bеzpеcі [Information security in the context of challenges and threats to national security]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 2(45), 57–63. (in Ukrainian)

Snіshchеnkо R.G., Grynchuckyj V.І. (2020). Іnfоrmаcіjnа bеzpеkа yak sklаdоvа еkоnоmіchnоji bеzpеky subjektiv gоspоdаryuvanya [Information security as a component of economic security of economic entities]. Еkоnоmіchnyj аnаlіz, 30.1, 241–248. (in Ukrainian)

Sorokіvska, O.A., Gevko, V.L. (2010). Іnfоrmаcіjnа bеzpekа pіdpryjemstvа: nоvі zаgrоzy tа pеrspеktyvy [Enterprise Information Security: New Threats and Prospects]. Vіsnik Khmelnickogo nacіonalnogo unіversitetu, 2(2), 32–35. (in Ukrainian)

Yanchuk A.O., Klemparskiy М.M., Zaverbnyy A.S. (2016). Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction. Nаukovyj vіsnyk Pоlіssia, 4 (1), 51–56.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Озарко, К., & Андрухів, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ІТ-БІЗНЕСОМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ