АЛГОРИТМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Ключові слова: туризм, індустрія туризму, туристичний продукт, туристична послуга, системи бронювання

Анотація

З’ясовано, що питання впровадження інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств є актуальним, оскільки забезпечує ринковий успіх туристичного підприємства. Питання комп’ютерних систем бронювання, резервування уможливлює підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства, полегшує роботу менеджерів з продажу туристичних послуг. Підтверджено, що висока економічна ефективність використання систем комп’ютерного бронювання спонукала їх власників боротися за вплив на ринку туристичних послуг. Акцентовано, що туристичний продукт є комплексом послуг для мандрівника, і туристичне підприємство є одним із елементів ланцюжка партнерів по організації туру. Швидкість інформації, оперативний зв’язок набуває між ними першорядного значення, тому інформаційним технологіям, комп’ютерним системам бронювання в індустрії туризму відводиться величезна роль.

Посилання

Безкоровайна Л.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 713 с.

Колективні засоби розміщування в Україні в 2012, 2013 та 2014 роках. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : [монографія]. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 493 с.

Мунін Г.Б. Сучасні ефективні інформаційні технології управління операціями в сучасному готельному комплексі. Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. 2002. №16. С. 94-97.

Про схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі від 11 жовтня 2016 р. № 739-р Київ. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249407991

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026: розпорядження КМ України від 16.03.2017 р. №168-р. Урядовий портал. 2017. № 168-2017-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 31. Ст. 241. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII (222-19) від 02.03.2015 р., Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15

Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі. Київ : Кондор, 2007. 301 с.

Чигир Л. Готельний бізнес: як організувати бронювання місць через Інтернет. Бізнес. 2003. № 24 (543). С. 110–113.

Amadeus. Офіційний сайт. URL: http://www.amadeus.com/web/amadeus/en

Bezkorovaina L., Makovetskaya N., Sydoruk A., Korolenko K., Naumchuk V. Professional training of future specialists in tourism and hotel and restaurant business in European countries. ALRJournal. 2021; 5(2): 54–62. DOI: https://doi.org/10.14744/alrj.2020.29053

Booking.сom. Офіційний сайт. URL: http://www.booking.com/hotel/ua/ukraine.ru.html

Bezkorovaina L.V. (2018) Theoretical and methodological basis of the professional training of the future masters of tourism in higher educational institutions Thesis for a doctoral degree in pedagogical sciences, Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University. 713 p.

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini v 2012, 2013 ta 2014 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian).

Melnychenko S.V. (2008) Informatsiini tekhnolohii v turyzmi: teoriia, metodolohiia, praktyka : [monohrafiia]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 493 s.

Munin H.B. (2002) Suchasni efektyvni informatsiini tekhnolohii upravlinnia operatsiiamy v suchasnomu hotelnomu kompleksi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Zbirnyk naukovykh prats. № 16. S. 94–97.

Pro skhvalennja Koncepciji populjaryzaciji Ukrajiny u sviti ta prosuvannja interesiv Ukrajiny u svitovomu informacijnomu prostori (2016) [On approval of the Concept of popularization of Ukraine in the world and promotion of Ukraine's interests in the world information space] Kyiv.

Pro skhvalennja Strateghiji rozvytku turyzmu ta kurortiv do 2026 (2017) [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts until 2026]. Kyiv.

Pro turyzm (1995) [About tourism]. Zakon Ukrajiny, Kyiv.

Skopen M.M. (2007) Kompiuterni informatsiini tekhnolohii v turyzmi. Kyiv: Kondor, 301 s.

Chyhyr L. (2003) Hotelnyi biznes: yak orhanizuvaty broniuvannia mists cherez Internet. Biznes. № 24 (543). S. 110–113.

Amadeus. Available at: http://www.amadeus.com/web/amadeus/en

Bezkorovaina L., Makovetskaya N., Sydoruk A., Korolenko K., Naumchuk V. Professional training of future specialists in tourism and hotel and restaurant business in European countries. ALRJournal. 2021; 5(2): 54–62. DOI: https://doi.org/10.14744/alrj.2020.29053

Booking.сom. Available at: http://www.booking.com/hotel/ua/ukraine.ru.html

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Крюк, А., & Безкоровайна, Л. (2022). АЛГОРИТМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-5