ПРОГРАМНИЙ ТУРИЗМ: ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ (ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЇ, КРЕАТИВНОСТІ, КЛАСТЕРИЗАЦІЇ)

  • Лариса Безкоровайна Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0001-9502-9604
  • Павло Пиптюк Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0002-8188-2046
  • Вікторія Наздравецька Запорізький національний університет
Ключові слова: програмний туризм, організація рекреаційних послуг, сталий розвиток туризму, диверсифікація, креативність, кластеризація

Анотація

З’ясовано, що вплив туризму як потужного механізму забезпечення соціально-економічного піднесення держави допустимий завдяки розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, що потребує проєктування нового туристичного продукту (туру, маршруту, послуги), організації рекреаційних послуг адекватно всесвітнім та європейським тенденціям із урахуванням національних та регіональних властивостей. Визначним і далекосяжним шляхом для розвитку туристичної галузі в Україні, зважаючи на європейську практику диверсифікації надання рекреаційних послуг, служить становлення таких видів туризму, як: сільський, зелений, агротуризм, що відповідає дотриманню гармонійності між економічними, соціокультурними, політичними, екологічними площинами.

Посилання

Безкоровайна Л.В., Бойка О.А., Омельянчик О.В. Сільський туризм, біорізноманіття та сталий розвиток: комплементарність та вплив на добробут сільського населення. Економічний вісник Дніпровської політехніки: Науковий журнал. Серія: Економічна теорія. 2021. № 1 (73). С. 68–76. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/73.068

Безкоровайна Л.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 713 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//dis/09_2018/Bezkorovaina_dis.pdf

Зінчук Т.О., Куцмус Н.М. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 19–27. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/04/eapk_2018_4_p_19_27.pdf

Колективні засоби розміщування в Україні в 2012, 2013 та 2014 роках. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015 (2015). Global Code of Ethics for Tourism. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/200

The Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. 12 December 2015 (2015). URL: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement

Bezkorovaina L.V., Boika O.A., Omelianchyk O.V. (2021) Silskyi turyzm, bioriznomanittia ta stalyi rozvytok: komplementarnist ta vplyv na dobrobut silskoho naselennia. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky: Naukovyi zhurnal. Seriia: Ekonomichna teoriia. № 1 (73). S. 68–76. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/73.068 (in Ukrainian)

Bezkorovaina L.V. (2018) Theoretical and methodological basis of the professional training of the future masters of tourism in higher educational institutions. Thesis for a doctoral degree in pedagogical sciences, Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University. (in Ukrainian)

Zinchuk T.O., Kutsmus N.M. (2018) Dyversyfikatsiia biznesu na silskykh terytoriiakh: dosvid krain svitu. Ekonomika APK. № 4. S. 19–27. Available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/04/eapk_2018_4_p_19_27.pdf (in Ukrainian)

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini v 2012, 2013 ta 2014 rokakh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015 (2015). Global Code of Ethics for Tourism. Available at: https://undocs.org/ru/A/RES/70/200

The Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. 12 December 2015 (2015). Available at: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Безкоровайна, Л., Пиптюк, П., & Наздравецька, В. (2021). ПРОГРАМНИЙ ТУРИЗМ: ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ (ПИТАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЇ, КРЕАТИВНОСТІ, КЛАСТЕРИЗАЦІЇ). Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-6