РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ЗМІН

Ключові слова: консалтинг, консалтингові послуги, ринок консалтингових послуг, консалтингова компанія (фірма), зміни

Анотація

У статті розкрито особливості функціонування ринку консалтингових послуг в Україні в умовах змін, проаналізовано поняття та законодавчу базу, в межах якої провадиться надання консультаційних послуг в Україні, охарактеризовано основні обсяги ринку консалтингу, а також окреслено проблеми провадження консалтингової діяльності на основі порівняння досвіду України та основних компаній світового рівня. Українському ринку консалтингових послуг притаманні основні характерні риси світового, оскільки переважну його частку займають компанії, що є представниками великих міжнародних гравців. Але основною значною проблемою залишається неврегульованість законодавчого визначення відповідного виду діяльності, що не дає можливості вести статистичну звітність підприємств за даним напрямом. Сьогодні на світовому консалтинговому ринку продовжує посилюватися конкуренція, деякі мaлі та середні фірми його залишають.

Посилання

Звіт про глобальний вплив за 2018 рік. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk.html (дата звернення: 25.02.2021).

Вергуненко Н. Трансформація ринку консалтингових послуг. Вісник КНТЕУ. 2013. № 4. С. 15-23. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/04/2.pdf

Податковий кодекс України : Закон України № 540-IX від 30.03.2020, чинний. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T200540?an=1 (дата звернення: 27.02.2021).

Онищенко В. Консалтингові послуги в Україні. Головбух. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7772-konsaltingov-poslugi (дата звернення: 27.02.2021).

Васильєв О.В., Німкович А.І. Консалтинг як елемент інфраструктури підтримки бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 497-502. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/99.pdf (дата звернення: 23.02.2021).

Рейкін В.С., Макара О.В. Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct39-16 (дата звернення: 26.02.2021).

Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021).

PwC : офіційний сайт. URL: https://www.pwc.com/gx/en/about/global-annual-review-2020.html?source=post_page (дата звернення: 27.02.2021).

«Делойт» в Україні: сайт Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages (дата звернення: 27.02.2021).

Ernst&Young : офіційний сайт. URL: https://www.ey.com/en_ua/global-review/2020/facts-and-figures (дата звернення: 23.02.2021).

KPMG в Україні. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home.html (дата звернення: 25.02.2021).

Gartner Market Share Analysis: Consulting Services, Worldwide, 2018, Chrissy Healey, Brendan Williams, Patrick Sullivan, Dean Blackmore, 23 April 2019.

Zvit pro hlobalnyi vplyv za 2018 rik. [Global Impact Report 2018]. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk.html

Verhunenko, N. (2013). Transformatsiia rynku konsaltynhovykh posluh [Transformation of the consulting services market]. Visnyk KNTEU, № 4, 15-23. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 540-IX vid 30.03.2020, [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/T200540?an=1

Onyshchenko, V. Konsaltynhovi posluhy v Ukraini [Consulting services in Ukraine]. Holovbukh. Retrieved from https://www.golovbukh.ua/article/7772-konsaltingov-poslugi

Vasyliev, O. & Nimkovych A. (2017). Konsaltynh yak element infrastruktury pidtrymky biznesu [Consulting as an element of business support infrastructure]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 15, 497-502. (in Ukrainian)

Reikin, V. & Makara O. (2016). Konsaltynh v Ukraini: otsinka stanu ta tendentsii rozvytku [Consulting in Ukraine: assessment of the state and development trends]. https://doi.org/10.32843/infrastruct39-16

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofits. Sait [State Statistics Service of Ukraine: ofits. site]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

PwC : ofitsiinyi sait [PwC: official site]. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages

«Deloit» v Ukraini: sait Deloitte [Deloitte in Ukraine: Deloitte website]. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages

Ernst&Young : ofitsiinyi sait [Ernst & Young: official site]. Retrieved from https://www.ey.com/en_ua/global-review/2020/facts-and-figures

KPMG v Ukraini [KPMG in Ukraine]. Retrieved from https://home.kpmg/ua/uk/home.html

Chrissy Healey, Brendan Williams, Patrick Sullivan & Dean Blackmore (2018). Gartner Market Share Analysis: Consulting Services, Worldwide.

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 544
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Мазур, Н., & Ніколашин, А. (2021). РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-15
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ