ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: розрахунки зі споживачами, дебітори, «зелений» тариф, організація обліку, «зелена» енергетика, дебіторська заборгованість, електропостачальник

Анотація

На сьогодні надзвичайно актуальною проблемою державного рівня є розв'язання енергетичної кризи, регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Тому основним завданням даного дослідження є аналіз організаційно-методичних засад організації обліку розрахунків зі споживачами на енергетичних підприємствах України. Проаналізовано та систематизовано особливості нормативно-правового регулювання обліку розрахунків зі споживачами електроенергії, виробленої приватним підприємством «зеленої» енергетики, здійснено аналіз стану та динаміки розрахунків у розрізі рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Окреслено напрями удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління розрахунками зі споживачами на приватному підприємстві «зеленої» енергетики.

Посилання

«Зелена» енергетика: як бізнес стає екологічним. Економічна правда. 17 травня 2021 р. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekonomika-bez-vykydiv/2021/05/17/673870/

Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Про ринок електричної енергії: Закон України №2019-VIII від 13.04.2017 р., чинний, ост. ред. від 13.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

Приватне підприємство «Маяк»: офіційний сайт. URL: https://mayak.wpp.km.ua/

Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною: Постанова НКРЕКП №641 від 26.04.2019 р., чинна, пот. ред. від 01.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641874-19#Text

Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії: Постанова НКРЕКП №1817 від 30.08.2019 р., чинна, ост. ред. від 04.02.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19#Text

Гарантований покупець: державне підприємство. Офіц. сайт. URL: https://www.gpee.com.ua/about_us

Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії та порядок оплати за електричну енергію. URL: https://zakarpatzbut.energy/

Дроздова О.Г., Пащенко І.В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні та шляхи їх вирішення. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. №5. С. 94–98.

«Zelena» enerhetyka: yak biznes staie ekolohichnym [«Green» energy: how business becomes environmentally friendly]. Ekonomichna pravda. 17 travnia 2021 r. Available at: https://www.epravda.com.ua/projects/ekonomika-bez-vykydiv/2021/05/17/673870/ (in Ukrainian)

Debitorska zaborhovanist: Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10, zatv. Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 08.10.1999 r. № 237. Available at: http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)

Pro rynok elektrychnoi enerhii: Zakon Ukrainy №2019-VIII vid 13.04.2017 r., chynnyi, ost. red. vid 13.11.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (in Ukrainian)

Pryvatne pidpryiemstvo «Maiak»: ofitsiinyi sait [Private enterprise «Мayak»: official site]. Available at: https://mayak.wpp.km.ua/

Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv, shcho rehuliuiut diialnist harantovanoho pokuptsia ta kupivli elektrychnoi enerhii za «zelenym» taryfom ta za auktsionnoiu tsinoiu: Postanova NKREKP №641 vid 26.04.2019 r., chynna, pot. red. vid 01.04.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641874-19#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Poriadku vstanovlennia, perehliadu ta prypynennia dii «zelenoho» taryfu na elektrychnu enerhiiu dlia sub’iektiv hospodarskoi diialnosti, spozhyvachiv elektrychnoi enerhii, u tomu chysli enerhetychnykh kooperatyviv, ta pryvatnykh domohospodarstv, heneruiuchi ustanovky yakykh vyrobliaiut elektrychnu enerhiiu z alternatyvnykh dzherel enerhii: Postanova NKREKP №1817 vid 30.08.2019 r., chynna, ost. red. vid 04.02.2021 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19#Text (in Ukrainian)

Harantovanyi pokupets: derzhavne pidpryiemstvo. Ofits. sait [Guaranteed buyer: state-owned enterprise. Official site]. Available at: https://www.gpee.com.ua/about_us

Poriadok rozrakhunkiv na rozdribnomu rynku elektrychnoi enerhii ta poriadok oplaty za elektrychnu enerhiiu. Available at: https://zakarpatzbut.energy/ (in Ukrainian)

Drozdova O.H., Pashchenko I.V. (2018) Problemy obliku debitorskoi zaborhovanosti v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of accounting for receivables in Ukraine and ways to solve them]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 5, 94–98.

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Мазур, Н. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-87
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають