БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

  • Андрій Ніколашин Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-6249-8241
Ключові слова: основні засоби, бухгалтерський облік, бюджетна установа, актив, аналіз, отримання, списання

Анотація

Основні засоби є невід'ємною складовою нефінансових активів бюджетної установи, тому основним завданням даного дослідження є аналіз стану та змін в нормативно-правовому забезпеченні обліку основних засобів бюджетних установ в Україні. Проаналізовано та систематизовано особливості нормативно-правового регулювання бюджетного обліку, досліджено зміни щодо первинного обліку основних засобів. Здійснено аналіз стану та руху основних засобів на прикладі Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», розглянуто особливості облікової політики навчальних закладів та бюджетних установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Окреслено напрями удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами у бюджетній установі.

Посилання

Гамова О.В., Козачок І.А., Ракоєд Н.В. Особливості ведення обліку та розробка програми державного аудиту основних засобів в бюджетній установі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.3.42.

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ МФУ від 12.10.2010 р. №1202, чинний, поточна редакція від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору: наказ МФУ від 23.01.2015 р. №11, чинний, поточна редакція від 28.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203. URL: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/noviy-plan-rahunkivperenosimo-zalishki

Облік основних засобів 2021: від придбання до списання. Бухгалтерія для бюджету та ОМС. MCFR. 27 вересня 2021 р. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/article/184-oblk-osnovnih-zasobv-2021-vd-pridbannya-do-spisannya

Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»: офіц. сайт. URL: https://hpk.edu.ua/

Про скасування та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної служби статистики України, Міністерства статистики України та Державного комітету статистики України: Наказ Державної служби статистики України від 22.10.2021 року № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0266832-21#Text

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV, із змінами і допов. URL: http://zakon.rada.gov.ua

Гамова О.В., Козачок І.А., Спіркач Т.А. Удосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання у ТВО Олександрівського району. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 102–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.3.102.

Про визначення та погодження облікової політики навчальних закладів та бюджетних установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України: Наказ МОНУ від 29.12. 2015 р № 1382, зі змінами, затв. наказом МОНУ №210 від 17 лютого 2021 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/e26/3e0/602e263e0e4fa871048602.pdf

Gamova O., Kozachok I. and Rakoed Н. (2019) Features of accounting and development of program of state audit of the fixed assets are in budgetary establishment. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 42–49. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.3.42.

Pro zatverdzhennia natsionalnykh polozhen (standartiv) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori : nakaz MFU vid 12.10.2010 r. №1202, chynnyi, potochna redaktsiia vid 01.01.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku dlia subiektiv derzhavnoho sektoru: nakaz MFU vid 23.01.2015 r. №11, chynnyi, potochna redaktsiia vid 28.12.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text (in Ukrainian)

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori, zatverdzhenyi nakazom Minfinu vid 31.12.2013 r. № 1203. Available at: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/noviy-plan-rahunkivperenosimo-zalishki (in Ukrainian)

Oblik osnovnykh zasobiv 2021: vid prydbannia do spysannia [Accounting for fixed assets 2021: from acquisition to write-off]. Bukhhalteriia dlia biudzhetu ta OMS [Accounting for the budget and local self-government]. MCFR. 27 veresnia 2021 r. Available at: https://www.budgetnyk.com.ua/article/184-oblk-osnovnih-zasobv-2021-vd-pridbannya-do-spisannya (in Ukrainian)

Khmelnytskyi politekhnichnyi fakhovyi koledzh Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: ofits. sait. Available at: https://hpk.edu.ua/

Pro skasuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh nakaziv Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, Ministerstva statystyky Ukrainy ta Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy: Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 22.10.2021 r. №266. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0266832-21#Text (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.99 r. № 996-XIV, iz zminamy i dopov. Available at: http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)

Gamova O., Kozachok I. and Spirkach Т. (2019) Proposals for improving the accounting of fixed assets in the budget institution. Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 102–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.3.102

Pro vyznachennia ta pohodzhennia oblikovoi polityky navchalnykh zakladiv ta biudzhetnykh ustanov, yaki nalezhat do sfery upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy: Nakaz MONU vid 29.12. 2015 r. № 1382, zi zminamy, zatv. nakazom MONU №210 vid 17 liutoho 2021 r. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/602/e26/3e0/602e263e0e4fa871048602.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 679
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Ніколашин, А. (2021). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-91
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ