ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ «СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР» В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: економічний розвиток, теорії економічного розвитку, історія економічної думки, суспільний сектор економіки, державний сектор, некомерційний сектор

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню напрямів структурної трансформації суспільного сектору в контексті теорій економічного розвитку. Розглянуто еволюцію концепту «суспільний сектор економіки», окреслено взаємозв’язки з основними підходами в межах зазначених теорій на основі досліджень наукових шкіл та положень їх окремих представників. Встановлено, що функціонування суспільного сектору спрямоване на забезпечення оптимального співвідношення між темпами економічного розвитку та пріоритетами соціального розвитку. Виявлено зміни в специфіці визначення місця суспільного сектору у вирішенні соціально-економічних проблем: від значного поширення впливу до формування тенденцій зменшення його ролі в умовах посилення глобалізаційних викликів. Обґрунтовано, що зміна функцій суспільного сектору в економіці обумовлена трансформацією основних детермінант економічного розвитку.

Посилання

Штулер І.Ю. Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі знань. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 216–219.

Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2017. № 3 (192). С. 11–14.

Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : монографія. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2011. 632 с.

Штурба А.Ю. Структура суспільного сектору та визначеність публічно-приватного партнерства. Економіка і управління. 2016. № 1. С. 16–22.

Мельник А.Ф. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2009. 528 с.

Федірко Н.В., Єфремов Д. П. Економіка суспільного сектору. Київ, 2014. 351 с. URL: https://feu.kneu.edu.ua/depts4/disciplinesofbachelorlevelmdu/econompublsector/

Hindriks J., Myles G. D. Intermediate public economics. Ch. 14. The MIT Press. 2006. 588 р. Retrieved from: http://jaimedv.com/eco/3c2-publi/intermediate-public-economics.pdf

Stiglitz Joseph E., and Jay K. Rosengard. Economics of the Public Sector, 4th Edition. W.W. Norton & Company, 2015. 961 р. URL: https://www.academia.edu/37552359/Economics_of_the_Public_Sector_Joseph_E_Stiglitz

Piketty T, Saez E. Handbook of Public Economics (Ch.7). Elsevier. Volume 5. 2013. 496 р.

Lindahl E. Just Taxation–A Positive Solution. Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. 1958. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23426-4_11.

Біль Д. Закон Вагнера: вступ до останньої версії статті Адольфа Вагнера, опублікованої 1911 р., та її переклад. Журнал європейської економіки. 2004. Т. 3 (№ 1). С. 5–15.

Б’юкенен Дж.М., Масгрейв Р.А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави. Київ : КМ «Академія», 2004. 175 с.

Длугопольський О.В. Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2014. Том 15. № 1. С. 43–58.

Клименко Л.В., Халахур Ю.Л., Длугоборська Л.В. Еволюція теорій економічного розвитку підприємств у сучасному вимірі концепцій управління. Економічний простір. 2020. № 156. С. 20–25. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-3

Сергиенко Н.В. Общественный сектор как отражение смешанной экономики. Региональная экономика и управление. 2006. № 3 (7). URL: https://region.mcnip.ru/modules.php?name=news&file=article&sid=103.

Sikhungo Dube, Daniela Danesc. Supplemental Guidance: Public Sector Definition. The Institute of Internal Auditors, 2011. 8 р. URL: www.globaliia.org/standards-guidance

Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. 491 с.

Длугопольський О.В. Трансформація суспільного сектору економіки у ХХІ столітті: від інформізму до реконізму. Наукові праці НДФІ. 2013. № 1(62). С. 155–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2013_1_17

Shtuler, I.Yu. (2016). Evolyutsiya teorіy ekonomichnogo rozvitku u suchasnomu vimiri znan [Evolution of theories of economic development in the modern dimension of knowledge]. Globalni ta natsionalni problemi ekonomiki, 9, 216–219. (in Ukrainian)

Hirnyk, Ye.V. (2017). Konceptualizaciia suspilnoho sektora ekonomiky v systemi ekonomiko-teoretychnoho znannia [Conceptualization of the public sector of the economy in the system of economical and theoretical knowledge]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Series Economics, 3 (192), 11–14. (in Ukrainian)

Dluhopolskyy, O.V. (2011). Suspilnyy sector ekonomiky i publichni financy v epokhu hlobalnykh transformatsiy [Public sector of the economy and public finances in an era of global transformations]. Ternopil: Economical Thinking TNEU. (in Ukrainian)

Shturba, A.YU. (2016). Struktura suspilnoho sektoru ta vyznachenist publichno-pryvatnoho partnerstva. Ekonomika i upravlinnya, 1, 16-22. (in Ukrainian)

Melnyk, A.F. (2009) Modernizaciia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin [Modernization of public sector of the economy in the context of global change], Ternopil: Econ. Thinking TNEU. (in Ukrainian)

Fedirko, N.V., Yefremov, D.P. (2014). Ekonomika suspilnoho sektoru. Kyiv: KNEU. Retrieved from: https://feu.kneu.edu.ua/depts4/disciplinesofbachelorlevelmdu/econompublsector.(in Ukrainian)

Hindriks, J., Myles, G.D. (2006). Intermediate public economics. Ch. 14. The MIT Press. Retrieved from http://jaimedv.com/eco/3c2-publi/intermediate-public-economics.pdf/

Stiglitz, J. E., Rosengard J. K. (2015). Economics of the Public Sector, 4th Edition. W.W. Norton & Company. Retrieved from https://www.academia.edu/37552359/Economics_of_the_Public_Sector_Joseph_E_Stiglitz/

Piketty, T., Saez, E. (2013). Handbook of Public Economics, 5 (7), Elsevier. Volume.

Lindahl, E. (1958). Just Taxation–A Positive Solution. Classics in the Theory of Public Finance. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23426-4_11/ [in Englisch].

Bil, D. (2004). Zakon Vahnera: vstup do ostannoi versii statti Adolfa Vahnera, opublikovanoi 1911 r., ta yii pereklad. [Wagner's Law: Introduction to the latest version of Adolf Wagner's article, published in 1911, and its translation]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, 3 (1), 5–15. (in Ukrainian)

Buchanan, J.M., Musgrave, R.A. (2004). Suspіlnі fіnansy і suspіlnyj vybіr: dva protylezhnykh bachennya derzhavy [Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State]. Kyiv: VD «KM Akademіya». (in Ukrainian)

Dluhopolskyy, O.V. (2014). Pidkhody do otsinky efektyvnosti funktsionuvannia suspilnoho sektoru ekonomiky. [Approaches to the assessment of the efficiency of functioning of public sector of the economy]. Economic analysis. Collection of scientific works, 15 (1), 43–58. (in Ukrainian)

Klymenko, L. V., Khalakhur, Yu. L., Dluhoborska, L. V. (2020). Evoliutsiia teorii ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv u suchasnomu vymiri kontseptsii upravlinnia. [Evolution of theories of economic development of enterprises in the modern dimension of management concepts]. Ekonomichnyi prostir, 156, 20–25. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-315. (in Ukrainian)

Serhyenko, N. V. (2006). Obshchestvennyy sektor kak otrazhenye smeshannoy ékonomyky. [The public sector as a reflection of a mixed economy]. Rehyonalʹnaya ékonomyka y upravlenye, 3, 7th ser. Retrieved from: https://region.mcnip.ru/modules.php?name=news&file=article&sid=103. (in Russian)

Dube, S., Danesc, D. (2011). Supplemental Guidance: Public Sector Definition. The Institute of Internal Auditors. Retrieved from: www.globaliia.org/standards-guidance

Kraus, N.M. (2019). Innovatsiina ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Kyiv: Agrar Media Group. (in Ukrainian)

Dluhopolskyi, O.V. (2013). Transformatsiia suspilnoho sektoru ekonomiky u KhKhI stolitti: vid informizmu do rekonizmu. [Transformation of the social sector of the economy in the XXI century: from informism to reconism]. Naukovi pratsi NDFI, 1(62), 155-162. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2013_1_17. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Смолій, Л., & Осіпова, А. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ «СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР» В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-22
Розділ
ЕКОНОМІКА