ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: міжнародний бізнес, тенденції, трансформація, глобалізація, транснаціоналізація, діджиталізація, решоринг

Анотація

У статті розглянуто найбільш значущі тенденції, що характеризують сучасну специфіку функціонування міжнародного бізнесу Розкрито зміст трансформаційних змін, які виникають в умовах глобалізаційних тенденцій та викликів, породжених розгортанням пандемії COVID-19. Виділено новітні тенденції та вектори розвитку міжнародного бізнесу, зокрема такі, як поява нових організаційних форм міжнародного бізнесу, посилення ролі великих міжнародних корпорацій у міжнародному виробництві; діджиталізація та розширення залучення до бізнес-операцій цифрових технологій; активізація процесів решорингу; підвищення інноваційної активності міжнародних компаній. Виявлені тенденції окреслюють вектори подальшої еволюції бізнесу в глобальному середовищі, що дозволить сформувати нові концепції розвитку міжнародного бізнесу з урахуванням трансформаційних процесів.

Посилання

Кокоріна В.І. Трансформація форм міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. Міжнародна економічна політика. 2012. Ч. 1. С. 122–129.

Поляков М.В. Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань. Економічний простір. 2017. № 121. С. 47–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_121_6

Кокоріна В.І. Консолідація міжнародного бізнесу в епоху глобалізації постіндустріальної цивілізації. URL: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2019/index.pdf

Прусова В., Горбачева В. Транснациональные корпорации развивающихся стран, как эволюционная перемена в мировой экономике. Экономика и управление. 2021. № 2. URL: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1007/pdf_587

Прушківська Е.В., Третьякова К.О. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 119–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_15.

World Investment Report 2021. UNCTAD. URL: https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-20217

Twenty-five years of digitization: Ten insights intohow to play it right. McKinsey Global Institute. 2019. P. 1–12.

The 90% success recipe: How digital and analytics can help commercial transformations beat the odds and the market. McKinsey Global Institute. 2021. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-90-percent-success-recipe

Любохинець Л.С. Впровадження стратегії digital-трансформації в сучасному бізнес-середовищі. Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness: 1st international research and practice conference (Batumi, Georgia, 13th–14th December 2018). 2018. P. 41–44.

Coppola D. Statistics and facts about global e-commerce. 2021. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1

UNCTAD Digital Report. New York : United Nations Publikations, 2019. 194 p.

Ануфрієва О.Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. Вип. 3. C. 1–12.

Ellram L., Tate W., Petersen K. Offshoring and Reshoring: An Update on the Manufacturing Location Decision. Journal of Supply Chain Management. 2013. Vol. 49. № 2. P. 101–132.

World top 2500 R&D investors. Edition 2020. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. URL: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2020-eu-industrial-rd-investment-scoreboard

Kokorina, V.I. (2012) Transformatsiia form mizhnarodnoho biznesu v umovakh hlobalnoho innovatsiinoho supernytstva [Transformation of forms of international business in the conditions of global innovation rivalry]. Mіzhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 1, 122–129. (in Ukrainian)

Polyakov, M.V. (2017) Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnoho biznesu v umovakh stanovlennia hlobalnoi ekonomiky znan [Peculiarities of international business development in the conditions of formation of global knowledge economy]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 121, 47–57. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_121_6 (in Ukrainian)

Kokorina, V.I. (2019) Konsolidatsiia mizhnarodnoho biznesu v epokhu hlobalizatsii postindustrialnoi tsyvilizatsii [Consolidation of international business in the era of globalization of post-industrial civilization]. Retrieved from: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2019/index.pdf (in Ukrainian)

Prusova, V., & Gorbacheva, V. (2021) Transnatsyonalnye korporatsyy razvyvaiushchykhsia stran, kak evoliutsyonnaia peremena v myrovoi ekonomyke.. [Transnational corporations of developing countries as an evolutionary change in the world economy]. Ekonomyka y upravlenye – Economics and Management, 2. Retrieved from: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1007/pdf_587 (in Russian)

Prushkivska, E.V., & Tretyakova, K.O. (2018) Оsnovy rozvytku novitnikh form mizhnarodnoho biznesu v umovakh hlobalizatsii [Fundamentals of development of the newest forms of international business in the conditions of globalization]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 2, 119–125. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_15. (in Ukrainian)

World Investment Report 2021. UNCTAD. Retrieved from: https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-20217

Twenty-five years of digitization: Ten insights intohow to play it right. (2019). McKinsey Global Institute, 1–12.

The 90% success recipe: How digital and analytics can help commercial transformations beat the odds and the market. (2021). McKinsey Global Institute. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-90-percent-success-recipe

Lyubokhinets, L.S. (2018) Vprovadzhennia stratehii digital-transformatsii v suchasnomu biznes-seredovyshchi [Implementation of digital transformation strategy in the modern business environment]. Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness : 1st international research and practice conference (Batumi, Georgia, December 13th –14th, 2018). (Рр. 41–44). (in Ukrainian)

Coppola, D. (2021) Statistics and facts about global e-commerce. Retrieved from: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1

UNCTAD Digital Report. (2019). New York : United Nations Publikations, 194 p.

Anufrieva, O.L. (2017) Elektronna komertsiia v systemi tsyfrovoi ekonomiky. [E-commerce in the digital economy]. Naukovyi visnyk UMO. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia – Scientific Bulletin of UMO. Series: Economics and Management, 3, 1–12. (in Ukrainian)

Ellram, L., Tate, W., & Petersen, K. (2013) Offshoring and Reshoring: An Update on the Manufacturing Location Decision. Journal of Supply Chain Management, 2. Vol. 49. 101–132.

World top 2500 R&D investors. Edition 2020. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Retrieved from: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2020-eu-industrial-rd-investment-scoreboard

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Смолій, Л., Осіпова, А., & Костюк, В. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-6
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ