НОВІТНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: міжнародний бізнес, електронна комерція, електронна торгівля, інтернет-мережа, цифровізація бізнесу

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції переходу субʼєктів міжнародного бізнесу до новітніх форм взаємодії з використанням технологій електронної комерції. Розглянуто форми та стадії електронної комерції в міжнародному бізнесі. Проаналізовано темпи зростання роздрібних продажів електронної комерції; встановлено переважання сектору B2B над сектором B2С за обсягами та темпами зростання електронних транзакцій. Виявлено позитивний тренд у динаміці частки електронної комерції в загальному обсязі роздрібних продажів. Досліджено варіабельність частки електронної комерції в загальному роздрібному продажі в окремих країнах під впливом пандемії коронавірусу. Окреслено переваги та ризики запровадження та поширення електронної комерції в міжнародному бізнесі, визначено перспективні напрями її розвитку.

Посилання

Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д. Особливості функціонування міжнародної електронної комерції. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6 (11). С. 13–19. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11

OECD Guide to Measuring the Information Society 2011, OECD, Paris. URL: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm

Балик У.О., Колісник М.В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 81. С. 11–19.

Centre for Retail Research. Online Retailing: Britain, Europe, US and Canada. 2016. URL: http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php

Coppola D. Statistics and facts about global e-commerce. 2021. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1

Ковтун Т.Д., Матвієнко А.П. Сучасний стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції. Бізнес Інформ. 2020. № 4. C. 295–303.

The Global Ecommerce Playbook 2020. URL: https://global.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/416984/Global-Ecommerce-Playbook-ANZ.pdf

Ануфрієва О.Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. Вип. 3. C. 1–12.

Mаnn С.L. Global Electronic Commerce. Institute for International Economics. 2000. № 5. P. 9–15.

Lyegostayeva, O.O., & Kondratenko N.D. (2018). Osoblyvosti funkcionuvannya mizhnarodnoyi elektronnoyi komerciyi [Features of the functioning of international e-commerce]. Pryazovskyj ekonomichnyj visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 6 (11). 13–19. Retrieved from: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11 (in Ukrainian)

OECD Guide to Measuring the Information Society (2011). OECD, Paris. Retrieved from: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuring theinformationsociety2011.htm

Balyk, U.A., & Kolisnyk, M.V. (2014). Elektronna komertsiia yak element systemy svitovoho hospodarstva [E-commerce as an element of the world economy]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" – Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 81, 11–19. (in Ukrainian)

Centre for Retail Research. Online Retailing: Britain, Europe, US and Canada (2016). Retrieved from: http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php

Coppola, D. (2021). Statistics and facts about global e-commerce. Retrieved from: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1

Kovtun, T. D., & Matviienko, A. P. (2020). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku svitovoho ta vitchyznianoho rynkiv elektronnoi komertsii [Current state and prospects of development of world and domestic e-commerce markets]. Biznes Inform – Business Inform, 4, 295–303.(in Ukrainian)

The Global Ecommerce Playbook 2020. Retrieved from https://global.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/416984/Global-Ecommerce-Playbook-ANZ.pdf

Anufrieva, O.L. (2017). Elektronna komertsiia v systemi tsyfrovoi ekonomiky [E-commerce in the digital economy]. Naukovyi visnyk UMO. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia – Scientific Bulletin of UMO. Series: Economics and Management., 3, 1–12. (in Ukrainian)

Mаnn, С.L. (2000). Global Electronic Commerce. Institute for International Economics, 5, 9–15.

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Смолій, Л., & Костюк, В. (2021). НОВІТНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-43
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ