АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Ключові слова: митна політика, митна система, митно-тарифне регулювання, зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт, ризики митного простору

Анотація

У статті досліджено сутність та роль митно-тарифного регулювання у архітектоніці митної політики держави. Виявлено тактичне і стратегічне значення для економіки України ефективне використання спектру митно-тарифних інструментів. Проведено моніторинг специфічних рис митно-тарифної політики у країнах Європейського Союзу. Здійснено аналіз ключових детермінант зовнішньої торгівлі в Україні. Встановлено позитивні тренди експорту та імпорту товарів у 2021 звітному році по відношенню до попереднього періоду. Ідентифіковано найбільших імпортерів та експортерів серед країн світу, а також досліджено позиціонування видів товарів у структурі експортного потенціалу України. Встановлено чинники, що впливають на зовнішньоторговельну політику України на сучасному етапі, в період воєнного стану. Наголошено, що через блокаду російської федерації Україні доцільно диверсифікувати експортні та імпортні потоки у найближчій перспективі. Запропоновано розширити зовнішньоекономічну співпрацю з країнами Латинської Америки, зокрема Мексикою. Систематизовано орієнтири удосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації.

Посилання

Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 632–642.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Сторожук О.В., Свириденко Г.М. Митно-тарифне регулювання як фактор забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави в умовах євроінтеграції. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 94–98.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII. Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Березовська О.В. Напрями вдосконалення механізму митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в рамках угоди про вільну торгівлю. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Том 29 (68), № 4. С. 26–30.

Левко М.М. Митно-тарифне регулювання в системі фінансової безпеки держави. Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія та практика: монографія / за ред. Г.Я. Аніловської та І.Б. Висоцької. Львів: Сполом, 2016. 252 с.

Зовнішня торгівля України товарами у 2021 році. Експрес випуск. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/14.pdf

Головньов С. Сировинна економіка. Що купувала і продавала Україна в 2021 році. Бізнес Цензор. 2022. URL: https://biz.censor.net/r3310713

Експорт зерна відстає від графіку минулого сезону на 40%. Порти України. URL: https://ports.ua/eksport-zerna-vidsta%d1%94-vid-grafiku-minulogo-sezonu-na-40/

Anuario estadistico y geografico de los Estados Unidos Mexicanos 2017. URL: http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097912

Пашко П.В., Шевчук С.В. Сутність та особливості державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів України. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 4–10.

Shevchuk S.V. (2011) Derzhavne rehuliuvannia yak vazhlyvyi faktor aktyvizatsii innovatsiinykh protsesiv v Ukraini [State regulation as an important factor in the activation of innovation processes in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no 1, p. 632–642. (in Ukrainian)

Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13 bereznia 2012 roku № 4495-17 [Customs Code of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (accessed October, 12, 2022).

Storozhuk O.V., Svyrydenko H.M. (2017) Mytno-taryfne rehuliuvannia yak faktor zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi bezpeky derzhavy v umovakh yevrointehratsii [Customs and tariff regulation as a factor of ensuring foreign economic security of the state in the conditions of European integration]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 17, p. 94–98. (in Ukrainian)

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 16 kvitnia 1991 roku № 959-XII [On foreign economic activity]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12. (accessed October, 15, 2022).

Berezovska O.V. (2018) Napriamy vdoskonalennia mekhanizmu mytno-taryfnoho rehuliuvannia zovnishnoi torhivli Ukrainy v ramkakh uhody pro vilnu torhivliu [Directions for improving the mechanism of customs and tariff regulation of Ukraine's foreign trade within the framework of the free trade agreement]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. Vol. 29 (68), no 4, p. 26–30. (in Ukrainian)

Levko M. M. (2016) Mytno-taryfne rehuliuvannia v systemi finansovoi bezpeky derzhavy. Zabezpechennia stiikosti ta bezpeky finansovoi systemy Ukrainy: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Ensuring stability and security of the financial system of Ukraine: theory and practice: monograph]. Lviv: Spolom, 252 p. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine (2021). Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy u 2021 rotsi [Ukraine's foreign trade in goods in 2021]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/14.pdf (accessed October, 18, 2022).

Holovnov S. (2022) Syrovynna ekonomika. Shcho kupuvala i prodavala Ukraina v 2021 rotsi [Raw materials economy. What Ukraine bought and sold in 2021]. Available at: https://biz.censor.net/r3310713 (accessed October, 18, 2022).

Ports of Ukraine (2022) Eksport zerna vidstaie vid hrafiku mynuloho sezonu na 40% [Export of grain lags behind last season's schedule by 40%]. Available at: https://ports.ua/eksport-zerna-vidsta%d1%94-vid-grafiku-minulogo-sezonu-na-40/ (accessed October, 20, 2022).

Anuario estadistico y geografico de los Estados Unidos Mexicanos 2017. Available at: http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825097912 (accessed October, 20, 2022).

Pashko P.V., Shevchuk S.V. (2019) Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia mekhanizmiv zabezpechennia mytnykh interesiv Ukrainy [The essence and peculiarities of the state regulation of mechanisms for ensuring the customs interests of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, no 4, p. 4–10. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 421
Завантажень PDF: 513
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гуцул, І., Крисовата, К., & Титор, В. (2022). АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-65
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ