ЕФЕКТИВНІСТЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ФІСКАЛЬНИМ РИЗИКАМ ТА КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ

Ключові слова: митна політика, митний контроль, зовнішньоекономічна діяльність, контрабанда товарів, митний ризик, фіскальні втрати

Анотація

У статті висвітлюються актуальні аспекти мінімізації митних ризиків та протидії контрабандним явищам на базі ефективного здійснення митного контролю. Розглянуто теоретико-організаційні та інституційні детермінанти митного контролю в Україні. Обґрунтовано особливості, мотиви та чинники контрабандної діяльності в сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічних відносин. Значну увагу приділено моніторингу та аналізу контрабандних поставок в Україну, встановлено що найбільш ризиковими товарними групами виступають машини та електроніка. В результаті оцінки фіскальних ризиків здійснення контрабанди в Україні виявлено, що найбільш суттєвими ризиками виступають фінансові втрати від ненадходження податку на додану вартість при імпорті товарів. Запропоновано шляхи підвищення митного контролю в контексті протидії фіскальним ризикам та порушенням митних правил з урахуванням зарубіжного досвіду та вимог сучасності.

Посилання

Ліпіхіна Т.Д. Удосконалення системи митного контролю. Аналіз і оцінка ризиків під час здійснення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД. Маркетинг в Україні. 2009. № 1. С. 64–67.

Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Митний контроль: організація і методологія. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1(64). С. 181–187.

Столєтов Ю.В. Управління ризиками, як елемент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=340

Дьяченко О.В., Вишинська Т.Л., Литвин С.М. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 2. Том 1. С. 218–227.

Дьяченко О.В. Гармонізація та спрощення національної практики здійснення митних процедур в контексті європейської інтеграції. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2015. Вип. 30. С. 276–283.

Богданов М.М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі. Митна справа. 2011. № 1. С. 65–70.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за наук. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 560 с.

Аналіз обсягів контрабанди в Україні. Ukraine economic outlook. URL: http://ua-outlook.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/

Угрин В.В. Діджиталізація митного контролю в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/2020

Ткачик Ф.П., Гуцул І.А. Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 5. C. 126–130.

Lipikhina T.D. (2009) Udoskonalennia systemy mytnoho kontroliu. Analiz i otsinka ryzykiv pid chas zdiisnennia zakhodiv mytno-taryfnoho ta netaryfnoho rehuliuvannia ZED [Improving the customs control system. Analysis and assessment of risks during the implementation of customs and non-tariff measures of foreign economic activity]. Marketynh v Ukraini. No 1. Pp. 64–67.

Bilukha M.T., Mykytenko T.V. (2014) Mytnyi kontrol: orhanizatsiia i metodolohiia [Customs control: organization and methodology]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo). No 64. Pp. 181–187.

Stolietov Yu.V. (2011) Upravlinnia ryzykamy, yak element derzhavnoho rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Risk management as an element of state regulation of foreign economic activity]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. No 10. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=340

Diachenko O.V., Vyshynska T.L., Lytvyn S.M. (2016) Mytnyi kontrol yak odyn iz zasobiv vyiavlennia pravoporushen u sferi mytnoho rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Customs control as one of the means of detecting offenses in the field of customs regulation of foreign economic activity]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. No 2. T 1. Pp. 218–227.

Diachenko O.V. (2015) Harmonizatsiia ta sproshchennia natsionalnoi praktyky zdiisnennia mytnykh protsedur v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Harmonization and simplification of national practice of customs procedures in the context of European integration]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. No 30. Pp. 276–283.

Bohdanov M.M. (2011) Orhanizatsiino-pravovi zasady borotby z kontrabandoiu na suchasnomu etapi [Organizational and legal principles of combating smuggling at the present stage]. Mytna sprava. No 1. Pp. 65–70.

Mazaraki A.A. (2014) Mytne rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Customs regulation of foreign economic activity]. Pidruchnyk. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 560 p.

Analiz obsiahiv kontrabandy v Ukraini [Analysis of the volume of smuggling in Ukraine]. Ukraine economic outlook. Available at: http://ua-outlook.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/

Uhryn V.V. (2020) Didzhytalizatsiia mytnoho kontroliu v Ukraini [Digitalization of customs control in Ukraine]. Infrastruktura rynku. No 47. Available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/2020

Tkachyk F.P., Hutsul I.A. (2019) Mytnyi kontrol u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Customs control in ensuring the economic security of Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. No 5. T. 30 (69). Pp. 126–130.

Переглядів статті: 291
Завантажень PDF: 352
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Крисовата, К. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ФІСКАЛЬНИМ РИЗИКАМ ТА КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-50
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають