ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Ключові слова: фіскальна політика, митний контроль, митний пост-аудит, митний ризик, контрабанда, митні органи зарубіжних країн

Анотація

У статті досліджено актуальні аспекти митної політики деяких зарубіжних країн в контексті здійснення митного контролю. Значну увагу приділено інформаційному та сервісному забезпеченню контрольної діяльності митних адміністрацій. Досліджено досвід країн Європейського Союзу, який підтвердив пріоритетність діджиталізації митної справи в Україні. Висвітлено стратегічні цілі діяльності литовських митних органів у сфері протидії митним правопорушенням та відпрацюванні фіскальних ризиків. Встановлено, що митні інституції США, Франції, Японії та Болгарії активно використовують механізми митного пост-аудиту, що дозволяє краще виконувати поставленні перед митними органами завдання. Ірландська система митного контролю пропагує електронні сервіси та акцентується на підвищенні сумлінності декларування та сплати митних платежів. Систематизовано шляхи удосконалення контрольної діяльності митних органів в Україні з урахуванням адекватного зарубіжного досвіду.

Посилання

Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 5–20.

Десятнюк О. М., Харкавий М. О. Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_4.

Офіційний сайт митниці Литовської Республіки. URL: http://www.lrmuitine.

Мельник О.Г., Адамів М.Є., Тодощук А.В. Митний досвід Литовської Республіки: особливості імплементації в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 5–9.

Саварець А.В. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України: консультативна робота. Київ : ГО «ІЕДПК», 2017. 24 с.

Івашова Л.М., Єдинак Т.С., Єдинак В.Ю. Основи митного пост-аудиту : навч. посібник. Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. 200 с.

Андрушко А.П. Імплементація іноземного досвіду здійснення митного постаудиту в Україні: проблеми та перспективи. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2 (17). С. 214–219.

Формування системи митного аудиту в Україні : монографія за заг. ред. О.М. Вакульчик. Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. 208 с.

Корнійчук Н.І. Проблеми та напрями вдосконалення митного контролю і митного аудиту. Економіка та митно-правові відносини. 2019. Вип. 9-10. С. 64–70.

Фабіянська В.Ю., Попук Н.С. Економічна ефективність пост-аудиту. Економічний аналіз. 2015. Т.19(1). С. 218–223.

Мережко Н., Калуга Н., Очерет А. Інститут уповноваженого економічного оператора в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 5–14.

Merezhko N., Karavaiev T., Kaluha N. (2018) Podolannia barieriv u mizhnarodnii torhivli cherez sproshchennia mytnykh protsedur [Overcoming barriers in international trade through simplification of customs procedures]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. No 3. Pp. 5–20.

Desiatniuk O. M., Kharkavyi M. O. (2015) Novitnia paradyhma realizatsii mytnoho kontroliu v umovakh sproshchennia mytnykh protsedur [The modern paradigm of customs control in terms of simplification of customs procedures]. Efektyvna ekonomika. No 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_4.

Ofitsiinyi sait mytnytsi Lytovskoi Respubliky [Official website of the Customs of the Republic of Lithuania]. URL: http://www.lrmuitine.

Melnyk O.H., Adamiv M.Ie., Todoshchuk A.V. (2018) Mytnyi dosvid Lytovskoi Respubliky: osoblyvosti implementatsii v Ukraini [Customs experience of the Republic of Lithuania: features of implementation in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid. No 20. Pp. 5–9.

Savarets A.V. (2017) Ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid pobudovy mytnykh orhaniv: rekomendatsii dlia suchasnoi Ukrainy [Ukrainian and foreign experience in building customs authorities: recommendations for modern Ukraine]. Kyiv: HO «IEDPK», 24 p.

Ivashova L.M., Yedynak T.S., Yedynak V.Iu. (2011) Osnovy mytnoho post-audytu [Fundamentals of customs post-audit]. Dnipropetrovsk: AMSU. 200 p.

Andrushko A.P. (2017) Implementatsiia inozemnoho dosvidu zdiisnennia mytnoho postaudytu v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Implementation of foreign experience in customs post-audit in Ukraine: problems and prospects]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. No 2 (17). Pp. 214–219.

Vakulchyk O.M. (2014) Formuvannia systemy mytnoho audytu v Ukraini [Formation of the customs audit system in Ukraine]. Khmelnytskyi: PP Melnyk A.A., 208 p.

Korniichuk N.I. (2019) Problemy ta napriamy vdoskonalennia mytnoho kontroliu i mytnoho audytu [Problems and directions of improvement of customs control and customs audit]. Ekonomika ta mytno-pravovi vidnosyny. No 9–10. Pp. 64–70.

Fabiianska V.Iu., Popuk N.S. (2015) Ekonomichna efektyvnist post-audytu [Economic efficiency of post-audit]. Ekonomichnyi analiz. No 19. Pp. 218–223.

Merezhko N., Kaluha N., Ocheret A. (2016) Instytut upovnovazhenoho ekonomichnoho operatora v Ukraini [Institute of Authorized Economic Operator in Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. No 2. Pp. 5–14.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Гуцул, І. (2021). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ МИТНОГО КОНТРОЛЮ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-47
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ