РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: персонал, кадри, розвиток, управління, ресурси, управління розвитком

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі персоналу у процесі управління розвитком підприємства. Сьогоднішні зміни в українській економіці призводять до модифікацій в операційних системах вітчизняних підприємств. Важливішою стає нова концепція управління персоналом, перехід від класичної стабільності до гнучкості для забезпечення довгострокової ефективної діяльності. Управління розвитком підприємства поєднує різні напрями його діяльності, насамперед: систему управління, стратегію управління персоналом, прогнозування та аналіз, облік та контроль, необхідні методи та моделі для забезпечення стійкого розвитку виробничо-господарської діяльності, а також реалізації цілей та завдань діяльності суб’єкта господарювання у конкретний момент часу. Затрати компанії на освіту та підвищення кваліфікації молодих та талановитих працівників є одним з найпотужніших стимулів підвищення ефективності праці персоналу, які обов’язково окупляться у майбутньому.

Посилання

Hviniashvili T., Grynko T. (2019) Innovative strategies of business entities staff management. Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття : Колективна монографія: за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро : Біла К.О., 2019. С. 174–203.

Бреус С.В., Кириленко І.В. Основні напрями підвищення ефективності процесу управління персоналом організації. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 183–187.

Гринько Т.В., Гвініашвілі T.З. Управління персоналом та інтелектуальними ресурсами як інструмент стратегічного розвитку суб’єктів підприємництва. Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : колективна монографія: за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро : Біла К.О., 2022. С. 11–68.

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Шинкаренко А.В. Особливості формування механізму мотивації та стимулювання персоналу підприємницьких структур. Економічний простір. 2021. № 174. С. 63–68.

Денисенко М.П., Терещук Л.В. Управління персоналом на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 53–57.

Мінчак Н.Г. Шляхи формування ефективної системи управління розвитком та використання персоналу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Вип. 28(9). С. 57–60. DOI: https://doi.org/10.15421/40280911

Морозов О.Ф.. Гончар В.О. Система управління розвитком персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5372

Олійник А.С., Вельбой М.Б., Лук'яновець Н.М. Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні підприємством. Агросвіт. 2021. № 7–8. С. 94–102.

Приватне акціонерне товариство «Промарматура». ПрАТ «Славгородський арматурний завод». URL: http://www.promarmatura.ua/slavgorodskiy-armaturnuy-zavod

Річний звіт емітента цінних паперів ПрАТ «Славгородський арматурний завод» за 2021-початок 2022 року. URL: http://www.saz.emitinfo.com

Ходирєва О.О. Формування механізму управління розвитком промислового підприємства на основі системного підходу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. 2022. Вип. 1 (105). С. 34–39.

Шаманська О.І. Стратегічне управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Економiка та держава, 2019. № 12. С. 66–70.

Hviniashvili T., Grynko T. (2019) Innovative strategies of business entities staff management. Upravlinnia rozvytkom sub'iektiv pidpryiemnytstva v umovakh vyklykiv ХХІ stolittia: Kolektyvna monohrafiia: za zah. red. T.V. Hryn'ko. Dnipro: Bila K.O. S. 174–203.

Breus S.V., Kyrylenko I.V. (2018) Osnovni napriamy pidvyschennia efektyvnosti protsesu upravlinnia personalom orhanizatsii The main directions of improving the efficiency of the personnel management process of the organization. Infrastruktura rynku, vol. 25, pp. 183–187. (in Ukrainian)

Hryn'ko T.V., Hviniashvili T.Z. (2022) Upravlinnia personalom ta intelektual'nymy resursamy iak instrument stratehichnoho rozvytku sub'iektiv pidpryiemnytstva Human and intellectual resources management as a tool for strategic development of business entities. Organizational and economic aspects of business structures development in Ukraine and in the world. Orhanizatsijno-ekonomichni aspekty rozvytku pidpryiemnyts'kykh struktur v Ukraini ta sviti: kolektyvna monohrafiia: za zah. red. T.V. Hryn'ko. Dnipro: Bila K.O. S. 11–68. (in Ukrainian)

Hryn'ko T.V., Hviniashvili T.Z., Shynkarenko A.V. (2021) Osoblyvosti formuvannia mekhanizmu motyvatsii ta stymuliuvannia personalu pidpryiemnyts'kykh struktur Features of the formation of the mechanism of motivation and stimulation of personnel of entrepreneurial structures. Ekonomichnyj prostir, vol. 174, pp. 63–68. (in Ukrainian)

Denysenko M.P., Tereschuk L.V. (2017) Upravlinnia personalom na pidpryiemstvi. Personnel management at the enterprise. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 53–57. (in Ukrainian)

Minchak N.H. (2018) Shliakhy formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia rozvytkom ta vykorystannia personalu pidpryiemstva. Ways of forming an effective system of management of development and use of enterprise personnel. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 28(9), pp. 57–60. DOI: https://doi.org/10.15421/40280911 (in Ukrainian)

Morozov O.F., Honchar V.O. (2017) Systema upravlinnia rozvytkom personalu pidpryiemstva System of enterprise personnel development management. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.etsonomy.nayka.tsom.ua/?op=1&z=5372 (in Ukrainian)

Olijnyk A.S., Vel'boj M.B., Luk'ianovets' N.M. (2021) Rol' personalu ta vyrobnychykh vytrat pry efektyvnomu upravlinni pidpryiemstvom. The role of personnel and production costs in the effective management of the enterprise. Ahrosvit, vol. 7-8, pp. 94–102. (in Ukrainian)

Pryvatne aktsionerne tovarystvo «Promarmatura». PrAT «Slavhorods'kyj armaturnyj zavod» Private joint-stock company «Promarmatura». PJSC «Slavgorod Armature Plant». Available at: http://www.promarmatura.ua/slavgorodskiy-armaturnuy-zavod

Richnyj zvit emitenta tsinnykh paperiv PrAT «Slavhorods'kyj armaturnyj zavod» za 2021 – pochatok 2022 roku Annual report of the issuer of securities PJSC "Slavgorod Armature Plant" for 2021 – beginning of 2022. Available at: http://www.saz.emitinfo.tsom

Khodyrieva O.O. (2022) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva na osnovi systemnoho pidkhodu Formation of a mechanism for managing the development of an industrial enterprise based on a systematic approach. Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 1 (105), pp. 34–39. (in Ukrainian)

Shamans'ka O.I. (2019) Stratehichne upravlinnia personalom pidpryiemstva v suchasnykh umovakh Strategic management of enterprise personnel in modern conditions. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 66–70. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гринько, Т., Гвініашвілі, Т., & Піпкіна, А. (2022). РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають