СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифровізація економіки, підприємство, стратегічне управління, розвиток, цифрова стійкість

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних напрямів удосконалення стратегічного управління підприємством в умовах цифровізації економіки. В контексті швидкого розвитку цифрових технологій, саме стратегічний підхід до управління стає критично важливим для підприємства. Встановлено, що саме гнучкість і швидкість управління стають ключовими аспектами досягнення успіху підприємства в умовах цифрової трансформації. На основі дослідження впливу процесів цифровізації економіки на діяльність суб’єктів підприємництва, в роботі визначено компоненти цифрової стійкості підприємства та сформовано принципи розробки стратегії підприємства у сучасному бізнес середовищі з метою забезпечення його конкурентоспроможності. Визначено інструменти цифрової трансформації бізнес моделей підприємства та запропоновано заходи щодо удосконалення стратегічного управління підприємством, зокрема аналіз впливу цифрових технологій на бізнес-моделі, розробка методології стратегічного планування в умовах нестабільності, використання штучного інтелекту в стратегічному плануванні й оцінка ризиків цифрової трансформації.

Посилання

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9–18.

Бужимська К. О., Желіховська М. В. Сучасні тенденції та моделі розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки. Підприємництво і торгівля. 2021. № 28. С. 15–19.

Вербівська Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 827–833.

Горбаченко С., Моїсеєнко К. Стратегія розвитку підприємства: поняття та сутність. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 10. С. 31–44.

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Формування системи конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва в умовах цифровізації. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації : колективна монографія / за заг. ред. Гринько Т.В. Вид-во : ФОП Біла К.О. 2023. С. 121–186.

Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. № 3. С. 54–59.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Кузьмак О. І. Інноваційна стратегія як засіб стабілізації розвитку промислового підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 114–118.

Панчук А., Малькова К. Теоретичні основи формування цифрової стратегії підприємств. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-76

Сазонова С., Новиков Д. Контролінг стратегічного управління на підприємствах в умовах цифрової економіки. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2023. № 15. С. 201–208. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.24

Токмакова І. В., Шатохін Д. А., Мельник С. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 283–291. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149563

Чукурна О. П., Нєкрасова Л. А., Добрянська Н. А., Ізмайлов Я. О., Шкрабак І. В., Інграм K. Л.. Формування методичних засад оцінки потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. № 4. С. 146–151.

Шматковська Т. О. До проблематики впровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 5. С. 202–213.

Grynko, T., Hviniashvili, T., Filippova, V. Change management in business structures under the conditions of digitalization. Ефективна економіка. 2023. № 5. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.22.

Hviniashvili, T. Changing the paradigm of strategic enterprise management in a digital economy. Економічний простір. 2021. № 172. С. 23–28.

Mesenbourg, T. L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001.

Nazarov A. Classification and systematization of development strategies of industrial enterprises. Economics. Management. Law. 2019. No 2. P. 102–116.

Zybareva O., Kravchuk I., Pushak Y., Verbivska L., Makeieva O. Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39 (5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4972

Apalkova, V. V. (2015) Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Yevrosoiuzi ta perspektyvy Ukrainy [The concept of the development of the digital economy in the European Union and the prospects of Ukraine] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, no 4, pp. 9–18.

Buzhymska K. O., Zhelikhovska M. V. (2021) Suchasni tendentsii ta modeli rozvytku pidpryiemnytstva v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Modern trends and models of entrepreneurship development in the conditions of the digital economy] Pidpryiemnytstvo i torhivlia, no 28, pp. 15–19..

Verbivska L. V., Suduk I. V. (2017) Stratehiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta osnovni pryntsypy yii formuvannia [The strategy of ensuring the competitiveness of the enterprise and the main principles of its formation]. Molodyi vchenyi, no 10, pp. 827–833.

Horbachenko S., Moiseienko K. (2016) Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: poniattia ta sutnist [Enterprise development strategy: concept and essence]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no 10, pp. 31–44.

Grynko T. V., Hviniashvili T. Z. (2023) Formuvannia systemy konkurentospromozhnosti subiektiv pidpryiemnytstva v umovakh tsyfrovizatsii [Formation of the system of competitiveness of business entities in conditions of digitalization]. Pidpryiemnytstvo: suchasni vyklyky, trendy ta transformatsii: collective monograph / ed. Grynko T. V. Dnipro: Bila K.O., pp. 121–186.

Dziamulych M. I., Fadieieva I. H., Shmatkovska T. O. (2021) Promyslovyi internet rechei ta yoho zastosuvannia u biznes-protsesakh [Industrial Internet of Things and its application in business processes]. Ekonomichnyi forum, no 3, pp. 54–59.

Koliadenko S. V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini ta sviti [Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, no 6, pp. 105–112.

Kuzmak O. I. (2016) Innovatsiina stratehiia yak zasib stabilizatsii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Innovation strategy as a means of stabilizing the development of an industrial enterprise]. Innovatsiina ekonomika, no 1-2, pp. 114–118.

Panchuk A., Malkova K. (2021) Teoretychni osnovy formuvannia tsyfrovoi stratehii pidpryiemstv [Theoretical foundations of forming a digital strategy of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo, no 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-76

Sazonova S., Novykov D. (2023) Kontrolinh stratehichnoho upravlinnia na pidpryiemstvakh v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Controlling strategic management at enterprises in the conditions of the digital econom]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, no 15, pp. 201–208. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.24

Тokmakova I. V., Shatokhin D. A., Melnyk S. V. (2018) Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Strategic management of the development of enterprises in the conditions of digitalization of the economy]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 64, pp. 283–291. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149563

Chukurna O. P., Niekrasova L. A., Dobrianska N. A., Izmailov Ya. O., Shkrabak I. V., Inhram K. L. (2020) Formuvannia metodychnykh zasad otsinky potentsialu innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Formation of methodological principles for assessing the potential of innovative development of an industrial enterprise]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no 4, pp. 146–151.

Shmatkovska T. O. (2016) Do problematyky vprovadzhennia stratehichnoho upravlinskoho obliku na pidpryiemstvi [To the problems of implementation of strategic management accounting at the enterprise]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, no 5, pp. 202–213.

Grynko, T., Hviniashvili, T., Filippova, V. (2023) Change management in business structures under the conditions of digitalization. Efektyvna ekonomika., no 5. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.22

Hviniashvili, T. (2021) Changing the paradigm of strategic enterprise management in a digital economy. Ekonomichnyi prostir, no 172, pp. 23–28.

Mesenbourg, T. L. (2001) Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.

Nazarov A. (2019) Classification and systematization of development strategies of industrial enterprises. Economics. Management. Law, no 2, pp. 102–116.

Zybareva O., Kravchuk I., Pushak Y., Verbivska L., Makeieva O. (2021) Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics, no. 39 (5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4972

Переглядів статті: 340
Завантажень PDF: 304
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Гринько, Т., Гвініашвілі, Т., & Каліберда, М. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-71
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають