ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • Олена Гриник Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-2270-233X
  • Інна Сисоєва Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-0567-1658
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, нормативне регулювання, соціальна безпека, загрози, стратегія

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження соціальних аспектів економічної безпеки України в контексті соціальної безпеки на основі досліджень наукової економічної літератури та нормативно-правової поведінки. У дослідженні аналізується та визначається перелік заходів, необхідних для досягнення базового балансу між соціальними факторами та економічною безпекою. У процесі дослідження використовуються загальнонауковий метод і спеціально-науковий метод наукового пізнання. Зокрема, використовуються наукові методи дослідження: діалектика, абстрактна логіка, аналіз і синтез структури системи. Означена тема також стосується подальшого розвитку економічної безпеки, спрямованого на вирішення окремих проблем соціальних аспектів економічної безпеки України в умовах військової агресії. Рекомендовано сформулювати стратегію соціальної стабільності суспільства, під якою необхідно розуміти загальні динамічні елементи економічної безпеки, що ведуть до якісної зміни механізму її забезпечення, та вдосконалити її основний зміст у контексті реалій сьогодення з урахуванням особистості, суспільства та інтересів країни, на основі гарантування належного рівня життя громадян, відповідно до їх матеріальних і духовних потреб, з урахуванням необхідності формування людського капіталу, як найцінніший ресурс для економічного розвитку країни.

Посилання

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія: Київ : УБС НБУ, 2014. Т .1. 831 с.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 368 с.

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці. Київ : НІСД, 2020. 528 с.

Гошовська В. А. Соціальна домінанта національної безпеки. Стратегічна панорама. 2003. № 2. С. 97.

Живко З. Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. 544 с.

Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір : монографія; Львівська комерційна академія. Львів : ПАІС, 2012. 591 с.

Козаченко Г. В. Економічна безпека як фундаментальна категорія безпекології. URL: http://thesis.at.ua/publ/bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika/kozachenko_g_v_ekonomichna_bezpeka_jak_fundamentalna_kategorija_bezpekologiji/4-1-0-169

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Київ : НІСД, 2015. 348 с.

Нікитенко Д. В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 376 с.

Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2015. 274 с.

Онищенко С. В. Бюджетна безпека України: сутність, загрози та шляхи забезпечення : монографія. Київ : Знання України, 2017. 450 с.

Пирожков С. І. Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України. Проблеми національної безпеки. Стратегічна панорама. 2019. № 1. С. 25–32.

Сидорчук О. Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія; Львівський регіональний ін-т держ. управління. Львів, 2018. 492 с.

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., & Dzwigol, H. (2020). Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, 12(21), 8953. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8953

Baranovskyi, O. I. (2014) Filosofiya bezpeky [Philosophy of Security]. Kyiv: UBS NBU, Vol. 1. 831 p.

Vasyltsiv, T. G. (2008) Ekonomichna bezpeka pidpryyemnytstva Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zmitsnennya [Economic security of entrepreneurship in Ukraine: strategy and mechanisms for strengthening]. Lviv: Aral, 368 p.

Vlasyuk, O. S. (2016) Natsionalʹna bezpeka Ukrayiny: evolyutsiya problem vnutrishnʹoyi polityky [National Security of Ukraine: the evolution of problems of domestic policy]. Kyiv: NISR, 528 p.

Goshovska, V. A. (2003) Sotsialʹna dominanta natsionalʹnoyi bezpeky [Social dominant of national security]. Stratehichna panorama – Strategic panorama, vol. 2, p. 97.

Zhyvko, Z. B. (2012) Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnistʹ, mekhanizmy zabezpechennya, upravlinnya [Economic security of the enterprise: essence, mechanisms of maintenance, management]. Lviv: Liga-Press, 544 p.

Ilyash, O. I. (2012) Transformatsiyi systemy sotsialʹnoyi bezpeky Ukrayiny: rehionalʹnyy vymir [Transformations of the social security system of Ukraine: regional dimension]. Lviv: PAIS, 591 p.

Kozachenko, G. V. Ekonomichna bezpeka yak fundamentalʹna katehoriya bezpekolohiyi [Economic security as a fundamental category of security]. Available at: http://thesis.at.ua/publ/bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika/kozachenko_g_v_ekonomichna_bezpeka_jak_fundamentalna_kategorija_bezpekologiji/4-1-0-169

Lyashenko, O. M. (2015) Kontseptualizatsiya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Conceptualization of management of economic security of the enterprise]. Kyiv: NISR, 348 p.

Nikytenko, D. V. (2018) Investytsiyna bezpeka Ukrayiny: sutnistʹ ta instytutsionalʹne zabezpechennya [Investment security of Ukraine: essence and institutional support]. Rivne: NUWEE, 376 p.

Onyshchenko, V. O., Zavora, T. M. & Chepurnyi, O. V. (2015) Sotsialʹna bezpeka rehionu: teoretychni ta prykladni aspekty [Social security of the region: theoretical and applied aspects]. Poltava: PoltNTU, 274 p.

Onyshchenko, S. V. (2017) Byudzhetna bezpeka Ukrayiny: sutnistʹ, zahrozy ta shlyakhy zabezpechennya [Budget security of Ukraine: essence, threats and ways of providing]. Kyiv: Znannya Ukrayiny, 450 p.

Pirozhkov, S. I. (2003) Kontseptualʹni pidkhody do formuvannya systemy natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny. Problemy natsionalʹnoyi bezpeky [Conceptual approaches to the formation of the national security system of Ukraine. Problems of national security] Stratehichna panorama – Strategic panorama, vol. 1, pp. 25–32.

Sydorchuk, O. G. (2018) Sotsialʹna bezpeka: derzhavne rehulyuvannya ta orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya [Social security: state regulation and organizational and economic support]. Lviv Regional Institute of State management. Lviv, 492 p.

Kharazishvili, Yu. M. & Grishnova, O. A. (2018) Yakistʹ zhyttya v systemi sotsialʹnoyi bezpeky Ukrayiny: indykatory, rivenʹ, zahrozy [Quality of life in the social security system of Ukraine: indicators, level, threats]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, vol. 11–12, pp. 157–171.

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., & Dzwigol, H. (2020) Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, 12 (21), 8953. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8953

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Гриник, О., & Сисоєва, І. (2022). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-70
Розділ
ЕКОНОМІКА