АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Інна Сисоєва Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-0567-1658
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, потенційні ризики, зовнішні ризики, внутрішні ризики, організація облікового процесу

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» та запропоновано узагальнюючий підхід до питання безпеки підприємства, згідно з яким, сутність фінансової безпеки підприємства може бути охарактеризовано як такий стан фінансів підприємства, який дозволяє протистояти ідентифікованим і потенційним загрозам шляхом ефективного управління ризиками в процесі своєї діяльності. Проаналізовано сукупність класифікаційних ознак екзогенних та ендогенних потенційних загроз економічній безпеці підприємства. Метою статті є дослідження потенційних загроз для успішної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання. Визначено, що в залежності від різних економічних факторів, ризики та загрози які впливають на економічну безпеку, можуть змінюватись, тому єдиного підходу до класифікації та визначення загроз та ризиків, не існує. Доведено, що актуальність упровадження комплексної системи заходів з організації бухгалтерського обліку зумовлена необхідністю правильної організації облікового процесу, що здійснюється з метою збереження облікових даних для забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто вплив пандемії коронавірусу на економічну активність підприємств в сучасних умовах кризи.

Посилання

Козак Л. С., Багровецька І. В. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Економіка і управління. 2008. № 13. С. 97-101.

Кракос Ю. Б., Разгон Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1. С. 8697.

Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 2226.

Некрасенко Л. А., Рибалка Ю. М. Складові управління фінансовою безпекою підприємств. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/162.pdf

Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 295 с.

Бланк, И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия [Текст]. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.

Sysoieva, I., Balaziuk, O., & Pylypenko, L. (2019). Modelling of enterprise’s accounting policy: theoretical aspect. Baltic Journal of Economic Studies, 5(1), 188193. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-188-193

Сисоєва І.М. Облікова політика як складова інформаційних ресурсів підприємства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 року). Тернопіль, 2007. С. 368372.

Ясишена В.В., Сисоєва І.М. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1470.

Kozak, L. S., & Bahrovetska, I. V. (2008). Kontseptualni ta metodychni zasady formuvannia mekhanizmu zabezpechennia fi nansovoi bezpeky pidpryiemstva [Conceptual and methodical principles of forming a mechanism for providing fi nancial security of the enterprise]. Ekonomika i upravlinnia  Economy and management, 13, 97101. (in Ukrainian)

Krakos, Yu. B., & Razghon, R. O. (2008). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Management of financial security of enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky  Economy and management of enterprises of the machine-building industry: problems of theory and practice, 1, 8697. (in Ukrainian)

Kirichenko, O. A., & Kudria, I. V. (2009). Vdoskonalennia upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh fi nansovoi kryzy [Improving the management of fi nancial security of enterprises in the conditions of the fi nancial crisis]. Investytsii: praktyka ta dosvid  Investments: practice and experience, 10, 2226. (in Ukrainian)

Nekrasenko, L. A. and Rybalka Yu. M. (n.d.). Skladovi upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv. Retrieved from: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/162.pdf (in Ukrainian)

Yepifanov, A. O. (2009). Finansova bezpeka pidpryyemstv i bankivs'kykh ustanov. Sumy: UABS NBU. (in Ukrainian)

Blank, Y. A. (2004). Upravlenye fynansovoy bezopasnost'yu predpryyatyya. Kyiv: El'ha, Nyka-Tsentr.

Sysoieva, I., Balaziuk, O., & Pylypenko, L. (2019). MODELLING OF ENTERPRISE’S ACCOUNTING POLICY: THEORETICAL ASPECT. Baltic Journal of Economic Studies, 5(1), 188-193. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-188-193

Sysoieva I.M. Oblikova polityka yak skladova informatsiinykh resursiv pidpryiemstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [«Stvorennia intelektualnoi systemy obliku dlia ekonomiky Ukrainy»] (Ternopil, 21-22 lystopada 2007 roku).Ternopil, 2007. S. 368-372. (in Ukrainian)

Yasyshena V.V., Sysoieva I.M. Vidobrazhennia debitorskoi zaborhovanosti v oblikovii politytsi pidpryiemstv. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1470. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Сисоєва, І. (2020). АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19
Розділ
ЕКОНОМІКА