ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління дебіторською заборгованістю, векселі, форфейтинг, факторинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів та методичних підходів до обліку розрахунків із дебіторами. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів та методичних підходів обліку розрахунків з дебіторами у процесі управління розміром дебіторської заборгованості. Сформульовано концептуальні засади управління дебіторською заборгованістю, що включають мету, завдання, предмет, об’єкт, суб’єктів, принципи, методи та напрями управління дебіторською заборгованістю. Визначено фактори, що впливають на розмір дебіторської заборгованості. Виявлено, що з метою управління розміром дебіторської заборгованості існують такі види погашення дебіторської заборгованості, тобто рефінансування, як: облік векселів, форфейтинг та факторинг. Визначено переваги та недоліки факторингу як форми рефінансування дебіторської заборгованості. Здійснено аналіз оподаткування факторингових операцій. Розроблено методику відображення у системі бухгалтерського обліку факторингових операцій.

Посилання

Глушко А.Д. Управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6464

Лівошко Т.В., Сезоненко Ю. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю промислового підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип. № 4. C. 88–93.

Непочатова В.С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Молодий вчений. 2016. Вип. 3(30). С. 134–138.

Свінарьова Г.Б., Побережець О.В., Чебан Н.В. Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві. Економіка: реалії часу. 2014. Вип. 4(14). С. 94–98.

Акімова Н.С. Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості. Науково-технічний збірник. 2017. Вип. 77. С. 268–272.

Внукова Н., Опешко Н. Ризики факторингу та способи їх страхування. Фінансовий ринок України. 2010. № 31 (77). С. 15–18.

Волосович С. Страхування ризиків факторингу. Вісник КНТЕУ. 2012. № 4 (84). С. 24–33.

Каракой Т.С. Правове регулювання факторингу в Україні як специфічної фінансової послуги. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 677–680.

Макарович В.К. Особливості відображення факторингових операцій в фінансовому та податковому обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2012. № 3 (61). С. 122–126.

Москалюк Г.О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2012. № 721. С. 173–178.

П’ятигорець Г.С., Ніколайчук В.К. Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. 2017. Вип. 13. С. 40–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_13_7 (дата звернення: 08.10.2022)

Чорнобривець М.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23. С. 241–247.

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013-2020 роки. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.10.2022)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013-2020 роки. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.10.2022)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 08.10.2022)

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 08.10.2022)

Hlushko, A.D. (2018). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu v systemi zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva Management of receivables in the system of ensuring the efficient operation of the enterprise. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6464 (in Ukrainian)

Livoshko, T.V., & Sezonenko, Yu. (2013). Upravlinnia debitorskoiu ta kredytorskoiu zaborhovanistiu promyslovoho pidpryiemstva Management of receivables and payables of an industrial enterprise. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 4, 88–93. (in Ukrainian)

Nepochatova, V.S. (2016). Vnutrishnii kontrol rozrakhunkiv z pokuptsiamy ta zamovnykamy Internal control of settlements with buyers and customers. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 3(30), 134–138. (in Ukrainian)

Svinarova, H.B., Poberezhets, O.V., & Cheban N.V. (2014). Systema kontroliu debitorskoi zaborhovanosti na torhivelnomu pidpryiemstvi Accounts receivable control system at a trading company. Ekonomika: realii chasu – Economy: realities of time, 4(14), 94–98. (in Ukrainian)

Akimova, N.S. (2017). Osnovni problemy obliku ta vnutrishnoho audytu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti The main problems of accounting and internal audit of receivables and payables. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk - Scientific and technical collection, 77, 268–272. (in Ukrainian)

Vnukova, N., & Opeshko, N. (2010). Ryzyky faktorynhu ta sposoby yikh strakhuvannia Risks of factoring and methods of their insurance. Finansovyi rynok Ukrainy – Financial market of Ukraine, 31(77), 15–18. (in Ukrainian)

Volosovych, S. (2012). Strakhuvannia ryzykiv faktorynhu Factoring risk insurance. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 4(84), 24–33. (in Ukrainian)

Karakoi, T. S. (2018). Pravove rehuliuvannia faktorynhu v Ukraini yak spetsyfichnoi finansovoi posluhy Legal regulation of factoring in Ukraine as a specific financial service. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 4(56), 677–680. (in Ukrainian)

Makarovych, V.K. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia faktorynhovykh operatsii v finansovomu ta podatkovomu obliku Peculiarities of displaying factoring operations in financial and tax accounting. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of the Zhytomyr State University of Technology. Series: Economic Sciences, 3(61), 122–126. (in Ukrainian)

Moskaliuk, H. O. (2012). Oblik ta kontrol debitorskoi zaborhovanosti: isnuiuchi problemy ta shliakhy yikh vyrishennia Accounting and control of receivables: existing problems and ways to solve them. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National Lviv Polytechnic University, 721, 173–178. (in Ukrainian)

Piatyhorets, H.S., & Nikolaichuk, V.K. (2017). Shliakhy udoskonalennia obliku debitorskoi zaborhovanosti Ways of improving accounts receivable. Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana. Problemy ekonomiky transportu – Collection of scientific papers of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. Problems of transport economy, 13, 40–46. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_13_7 (in Ukrainian)

Chornobryvets, M.M. (2013). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva Management of receivables of the enterprise. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 23, 241–247. (in Ukrainian)

Oborotni aktyvy pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva za 2013-2020 roky. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Current assets of enterprises by type of economic activity with distribution into large, medium, small and micro enterprises for 2013-2020. Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Pokaznyky balansu pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva za 2013-2020 roky. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Indicators of the balance sheet of enterprises by types of economic activity with a division into large, medium, small and micro enterprises for 2013-2020. Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy The Civil Code of Ukraine (January 16, 2003), № 435-IV. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy Tax Code of Ukraine (December 02, 2010) № 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (in Ukrainian)

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Шурпенкова, Р., & Луценко, К. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-24
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ