АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАХІДНИХ КРАЇН ЩОДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: держава, добробут людини, людський капітал, освіта, охорона здоров’я, управління розвитком

Анотація

У статті з’ясовано сутність та необхідність управління розвитком людського капіталу. Визначено, що пріоритетними напрямами управління мають виступати основні характеристики людського капіталу, а саме: рівень здоров’я людини; освіта, знання, вміння, навички, здібності, тип мислення; морально-духовні цінності, рівень культури особистості та добробут людини в цілому. Особливу увагу у дослідженні приділено вивченню досвіду високорозвинутих країн у питанні управління розвитком людського капіталу, завдяки чому досягається соціально-економічний ефект, який визначається: доступом населення до якісних медичних та освітніх послуг; збільшенням тривалості життя; низьким рівнем безробіття; високим рівнем професійної підготовки; розвитком системи соціального захисту; відносно слабкою диференціацією населення. Проте, іноземний досвід щодо управління розвитком людського капіталу обов’язково необхідно враховувати лише на основі адаптації до реалій суспільно-економічного розвитку нашої країни.

Посилання

Безробіття в єврозоні трохи знизилося. Економічна правда: веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685000 (дата звернення 08.09.2022).

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Знання, 2001. 254 c.

Медична допомога в країнах ЄС, США та в Україні. Голос України: веб-сайт. URL: http://www.golos.com.ua/article/334485 (дата звернення 25.09.2022).

Назарко С.О., Канцур І.Г., Познанська І.В. Управління людським капіталом в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. С. 66–73.

Наша робота над досягненням Цілей сталого розвитку в Україні. Організація Об'єднаних Націй. Україна: веб-сайт. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs (дата звернення 16.09.2022).

Точиліна Ю.Ю. Структура людського капіталу та особливості його формування. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2020. Вип. 160. С. 7–11.

Ширмер Януш. Соціальна допомога в США. URL: https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2010/12/SA_In_USA_UKR.pdf (дата звернення 25.09.2022).

Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., Rybytska O.M. Analyzing developmental problems of households. Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу. Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції (29.09 – 1.10 2016 р). Суми. 2016. С. 16–18.

Bezrobittia v yevrozoni trokhy znyzylosia [Unemployment in the Eurozone has slightly decreased]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685000 (in Ukrainian)

Hrishnova O.A. (2001) Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in education and training]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Medychna dopomoha v krainakh YeS, SShA ta v Ukraini [Medical assistance in EU countries, USA and Ukraine]. Available at: http://www.golos.com.ua/article/334485 (in Ukrainian)

Nazarko S.O., Kantsur I.H., Poznanska I.V. (2022) Upravlinnia liudskym kapitalom v umovakh viiny. [Management of human capital in conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 41, pp. 66–73.

Nasha robota nad dosiahnenniam Tsilei staloho rozvytku v Ukraini [Our work on achieving the Sustainable Development Goals in Ukraine]. Available at: https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2010/12/SA_In_USA_UKR.pdf (in Ukrainian)

Tochylina Yu.Yu. (2020). Struktura liudskoho kapitalu ta osoblyvosti yoho formuvannia [The structure of human capital and features of its formation] Ekonomichnyi prostir. Zbirnyk naukovykh prats – Economic space. Collection of scientific works, vol. 160, pp. 7–11.

Shyrmer Yanush (n.d.). Sotsialna dopomoha v SShA. [Social assistance in the USA]. Available at: https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2010/12/SA_In_USA_UKR.pdf (in Ukrainian)

Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., Rybytska O.M. (2016) Analyzing developmental problems of households. Proceedings from X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Marketynh innovatsii ta innovatsii u marketynhu» – The X International Scientific and Practical Conference «Marketing of innovations and innovations in marketing». (Sumy, 29.09 – 1.10 2016)

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Точиліна, Ю. (2022). АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАХІДНИХ КРАЇН ЩОДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-79
Розділ
ЕКОНОМІКА