ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ключові слова: інноваційність, креативність, людський капітал, національна економіка, управління розвитком

Анотація

В статті з’ясовано значення людського капіталу, що останнім часом значно зростає, тому перед Україною постала нагальна потреба розвитку людського капіталу, використання якого дозволить створювати високотехнологічну продукцію з високим вмістом доданої вартості. Вирішити таке завдання можна на основі створення ефективної моделі управління розвитком людського капіталу. В ході дослідження нами виділено три основні моделі управління розвитком людського капіталу: японську, американську та західноєвропейську. Важливою особливістю представлених моделей є використання інноваційного підходу, суттєвими перевагами якого є задоволення потреб індивіда з орієнтацією на майбутнє, заохочення інноваційності, творчого пошуку, креативності, домінування низького ступеня керованості. На противагу вітчизняна модель управління розвитком людського капіталу побудована на принципах традиційного підходу, що не дозволяє цілісно вирішити проблеми розвитку індивіда, враховуючи потреби сьогодення.

Посилання

Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 34–40.

Назарко С.О., Канцур І.Г., Познанська І.В. Управління людським капіталом в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. С. 66–73.

Точиліна Ю.Ю. Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26, Ч. 2. С. 88–91.

Шапошников К., Шапошникова І., Жаворонок А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 1(29). С. 7–13.

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y., 1964.

Derii Z., Zosymenko T., Shaposhnykov K., Tochylina Y., Krylov D., Papaika O. The Influence of Human Capital on GDP Dynamics: Modeling in the COVID-19 Conditions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 3. Рр. 67–76.

European innovation scoreboard. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf

Human development report 2021/2022. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

Hrishnova O.A. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku. [Human, intellectual and social capital of Ukraine: the essence of relationships, assessment, directions of development]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice. Vol. 1. Pp. 34–40.

Nazarko S.O., Kantsur I.H., Poznanska I.V. (2022). Upravlinnia liudskym kapitalom v umovakh viiny. [Management of human capital in conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. Vol. 41. Pp. 66–73.

Tochylina Yu.Yu. (2019). Rol liudskoho kapitalu v innovatsiinomu rozvytku natsionalnoi ekonomiky. [The role of human capital in the innovative development of the national economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series "International Economic Relations and World Economy". Vol. 26, Ch. 2. Pp. 88–91.

Shaposhnykov K., Shaposhnykova I., Zhavoronok A. (2022). Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyshchoi osvity v suchasnykh umovakh. [Directions of increasing the competitiveness of higher education in modern conditions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management. Vol. 1(29). Pp. 7–13.

Becker G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y.

Derii Z., Zosymenko T., Shaposhnykov K., Tochylina Y., Krylov D., Papaika O. (2022). The Influence of Human Capital on GDP Dynamics: Modeling in the COVID-19 Conditions. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22. No. 3. Рр. 67–76.

European innovation scoreboard. Available at: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Global Innovation Index 2021. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf

Human development report 2021/2022. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Стойка, В., & Точиліна, Ю. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-65
Розділ
ЕКОНОМІКА