КОУЧИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: коучинг, коуч, методи управління, трудовий потенціал підприємства, управління в стилі коучингу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню використання коучингу в системі управління трудовим потенціалом підприємства, його значенню для ефективної реалізації та підвищення продуктивності праці персоналу. Розглянуто сутність коучингу. Підкреслено, що управління в стилі коучингу за кордоном стає складовою управління не тільки великих, але й середніх та малих підприємств. Виявлено передумови застосування коучингу в управлінні трудовим потенціалом підприємства та його переваги. Звернено увагу на ускладнення, які виникають при застосуванні коучингу в управлінні трудовим потенціалом підприємства. Доведено, що основою трудового потенціалу є професійний, мотивований працівник, з необхідним, для стратегічного розвитку підприємства, набором компетенцій, тому управління трудовим потенціалом підприємства необхідно здійснювати з застосуванням коучингу, який допомагає розкрити потенціал співробітників.

Посилання

The Future of Jobs Report 2020 / World Economic Forum. October 2020. 163 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (дата звернення: 12.07.2022).

Марценюк Л. В. Розвиток трудового потенціалу як основний елемент підвищення ресурсного потенціалу підприємства. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 2 (12). С. 102–107. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No2/102.pdf (дата звернення: 20.06.2022).

Hawkins P., Smith N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy. New York, 2015. 368 p.

Никифорак В. А., Мельник О. І., Белінська Ю. О. Коучинг як інструмент управління персоналом. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/58.pdf (дата звернення: 4.06.2022).

Марцінковська О. Фижик Н. Роль коучингу в розвитку персоналу. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 257–260.

Кармінська-Бєлоброва М. В. Коучинг як інноваційний інструмент розвитку менеджменту в Україні. Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Економічні науки. 2018. № 47 (1323). С. 3–7. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39764/1/vestnik_KhPI_2018_47_Karminska-Bielobrova_Kouchynh_iak_innovatsiinyi.pdf (дата звернення: 7.06.2022).

Tsai L., Barr J. Coaching in small and medium business sectors (SMEs): a narrative systematic review. Smoll Enterprise Research. 2021. Vol. 28, pp. 1–22. URL: https://www.tandfonline.com/toc/rser20/28/1 (дата звернення: 25.06.2022).

Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей / пер. с англ. Е. Гладкова. Москва : Издательство «Добрая книга», 2013. 288 с.

ICF Code of Ethics. ICF. URL: https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics (дата звернення: 14.05.2022).

Петровська І. Р., Бала Р. Д. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника за допомогою коучингу. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. № 20.14. С. 158–161.

Вітмор Дж. Ефективний коучинг: принципи і практика [Coaching for Performance]. Київ : КМ-Букс, 2019. 336 с.

Черненко О. В. Застосування коучинг-методу в системі управління персоналом торгової організації для підвищення продуктивності праці. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. № 2 (54). С. 159–168. URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/download/188/219/480 (дата звернення: 25.05.2022).

Невмержицька С. М., Бугас Н. В., Шміголь Т. І. Коучінг як метод професійного розвитку та реалізації кадрового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/12_2020/85.pdf (дата звернення: 17.07.2022).

Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління. Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 2011. Вип. 1. С. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2011_1_6.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Миколайчук І. Коучинг у системі управління персоналом. Вісник КНТЕУ. 2015. № 4. С. 50–67. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/04/6.pdf (дата звернення: 21.05.2022).

Тарасенко Ю. В., Чичкан-Хліповка Ю. М. Застосування методів коучингу при створенні організації, що навчається. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. Випуск 29. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/issue/view/12 (дата звернення: 19.07.2022).

The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum (2020). 163 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (accessed: June 12, 2022).

Martseniuk L. V. (2020) Rozvytok trudovoho potentsialu ya osnovnyi element pidvyshchennia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Development of labour potential as a main element of increasing the resource potential of the enterprise]. Economic journal Odessa polytechnic university, no 2 (12). pp. 102–107. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No2/102.pdf (accessed: June 20, 2022).

Hawkins P., Smith N. (2015) Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy. New York, 368 p.

Nykyforak V. A., Melnyk O. I., Belinska Yu. O. (2019) Kouchynh yak instrument upravlinnia personalom [Coaching as a personnel management tool]. Efektyvna ekonomika, no 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/58.pdf (accessed: June 4, 2022).

Marcinkovsjka O., Fyzhyk N. (2011) Rol’ kouchynhu v rozvytku personalu [The role of coaching in staff development]. Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], vol. 8, part 2. pp. 257–260.

Karminska-Bielobrova M. V. (2018) Kouchynh iak innovatsiinyi instrument rozvytku v Ukraini [Coaching as an innovation tool of development of management in Ukraine]. Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Economic Sciences, no 47 (1323). pp. 3–7. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39764/1/vestnik_KhPI_2018_47_Karminska-Bielobrova_Kouchynh_iak_i nnovatsiinyi.pdf (accessed: June 7, 2022).

Tsai L., Barr J. (2021) Coaching in small and medium business sectors (SMEs): a narrative systematic review. Smoll Enterprise Research, vol. 28, pp. 1–22. URL: https://www.tandfonline.com/toc/rser20/28/1 (accessed: June 25, 2022).

Dauni M. (2013) Effektivnyiy kouching: Uroki koucha kouchey [Effective Coaching: Lessons from the Coaches’ Coach]. Dobraja kniga, Moscow, 288 p. (in Russian)

ICF Code of Ethics. ICF. URL: https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics (accessed: May 14, 2022).

Petrovsjka, I. R., Bala, R. D. (2010) Pidvyshhennja efektyvnosti upravlinsjkoji dijaljnosti kerivnyka za dopomoghoju kouchynghu [Improving the effectiveness of management activities of the head through coaching]. Naukovyj visnyk Nacionaljnogho lisotekhnichnogho universytetu Ukrajiny, no. 20, рр. 158–161.

Witmore J. (2019) Efektyvnyi kouchynh: pryntsypy i praktyka [Coaching for Performance]. КМ-Buks, Kyiv, 336 p. (in Ukrainian)

Chernenko O. V. (2019) Zastosuvannia kouchynh-metodu v systemi upravlinnia personalom torhovoi orhanizatsii dlia pidvyshchennia produktyvnosti pratsi [Coaching method application in the personnel management system of the trade organization for growth of productivity of labor]. Vcheni zapysky Universytety «KROK», no 2 (54), pp. 159–168. URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/download/188/219/480 (accessed: May 25, 2022).

Nevmerzhitska S. M., Buhas N. V., Shmihol Т. I. (2020) Kouching yak metod profesiinoho rozvytku ta realizatsii kadrovoho potentsialu pidpryiemstva [Coaching as a method of professional development and realization of human resources of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no 12. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/12_2020/85.pdf (accessed: July 17, 2022).

Huriievska V. (2011) Kouching yak prykladna tekhnolohiia derzhavnoho upravlinnia [Coaching as an applied technology of public administration]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, no 1, pp. 32–39. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2011_1_6.pdf. (accessed: May 11, 2022).

Mykolaichuk I. (2015) Kouchyng u systemi upravlinnia personalom Coaching in a system of staff management]. Visnyk KNTEU, no 4, pp. 50–67. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/04/6.pdf. (accessed: May 21, 2022).

Tarasenko Y. V., Chichkan-Khlipovka Yu. M. (2011) Zastosuvannia metodiv kouchynhu pry stvorenni orhanizatsii, shcho navchaietsia [Application of methods of coaching when creating a learning organization]. Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury, no 29. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/issue/view/12 (accessed: July 19, 2022).

Переглядів статті: 282
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Тертична, Л., & Дегтяр, А. (2022). КОУЧИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-6
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ