ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Ключові слова: внутрішній контроль, зобов’язання, довгострокові зобов’язання, кредиторська заборгованість, бухгалтерський та управлінський облік, етапи перевірки, контрольно-перевірочні дії, суб’єкт внутрішнього контролю

Анотація

У статті розглянуто особливості внутрішнього контролю порядку відображення в бухгалтерському та управлінському обліку довгострокових зобов’язань та представлено послідовність контрольно-перевірочних дій суб’єктами внутрішнього контролю. Дослідження базувалось на використанні загальнонаукових методів: системний, логічний, аналіз, індукція, дедукція, а також із використанням методів теоретичного узагальнення, класифікації і групування. Узагальнено визначення терміну «зобов’язання» в юридичному й економічному контексті. Запропоновано додаткову класифікаційну ознаку «за відображенням у Балансі (Звіті про фінансовий стан)» при класифікації зобов’язань, у т.ч. і довгострокових, що дозволить отримувати більш точну та якісну інформацію. Наведено авторське бачення мети, завдань і джерел інформації внутрішнього контролю довгострокових зобов’язань. Представлено конкретні дії внутрішнього контролера на кожному етапі перевірки порядку відображення в бухгалтерському та управлінському обліку довгострокових зобов’язань за розрахунками із кредиторами.

Посилання

Акімова Н.С., Топоркова О.В. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості. Бізнес Інформ. 2017. № 11. C. 312–317.

Бержанір І.А., Бержанір А.Л., Ящук Т.А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 2 (19). С. 240–244.

Бондаренко Н.М. Внутрішньогосподарський контроль зобов’язань перед постачальниками та підрядниками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 1307–1315.

Волинець О.О. Використання результатів контролю в оперативному і стратегічному управлінні зобов’язаннями підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 217–221.

Корінько М.Д., Кушнір Є.О. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. 2017. № 1 (79). С. 26–30.

Крівцова Т.О. Удосконалення аудиту зобов’язань підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 201–209.

Москалюк Г.О. Система внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості: напрямки удосконалення і розвитку. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (дата звернення: 24.07.2022)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. Наказом М-ва фінансів України від 07 лют. 2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 24.07.2022)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : затв. Наказом М-ва фінансів України від 31 січ. 2000 р. № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення: 24.07.2022)

Офіційне інтернет-представництво Президента України «Електронні петиції». URL: https://petition.president.gov.ua/petition/106014 (дата звернення: 23.07.2022)

Пугаченко О.Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. випуск 16 ч. ІІ. С. 223–228.

Пугаченко О.Б., Зарудна Н.Я. Внутрішній контроль порядку відображення в обліку дебіторської заборгованості. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1244/1199 (дата звернення: 25.07.2022)

Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р. Облікові процедури контролю зобов’язань перед постачальниками та підрядниками. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2016. Том 26. № 1. С. 179–187.

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством: Монографія / за ред. Г.М. Давидова. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 200 с.

Akimova N.S., Toporkova O.V. (2017) Informatsiine zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti [Information support of internal control of receivables and payables]. Biznes Inform, 11, 312–317. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_11_48 (in Ukrainian)

Berzhanir I.A., Berzhanir A.L., Yashchuk T.A. (2020) Ekonomichna sutnist zoboviazan i rozrakhunkiv pidpryiemstva [The economic essence of the company's obligations and calculations]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 2 (19), 240–244. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-40 (in Ukrainian)

Bondarenko N.M. (2017) Vnutrishnohospodarskyi kontrol zoboviazan pered postachalnykamy ta pidriadnykamy [Internal control of obligations to suppliers and contractors]. Ekonomika i suspilstvo, 13, 1307–1315. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/218.pdf (in Ukrainian)

Volynets O.O. (2019) Vykorystannia rezultativ kontroliu v operatyvnomu i stratehichnomu upravlinni zoboviazanniamy pidpryiemstva [Use of control results in operational and strategic management of the company's obligations]. Prychornomorski ekonomichni studii, 40, 217–221. (in Ukrainian)

Korinko M.D., Kushnir Ye.O. (2017) Audyt dovhostrokovykh ta korotkostrokovykh zoboviazan [Audit of long-term and short-term liabilities]. «Visnyk ZhDTU»: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 1 (79), 26–30. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-26-30 (in Ukrainian)

Krivtsova T.O. (2019) Udoskonalennia audytu zoboviazan pidpryiemstv [Improvement of the audit of enterprises' obligations]. Biznes Inform, 6, 201–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-201-209 (in Ukrainian)

Moskaliuk H.O. (2013) Systema vnutrishnoho kontroliu debitorskoi ta kredytorskoi zaborhovanosti: napriamky udoskonalennia i rozvytku [The system of internal control of receivables and payables: areas for improvement and development]. Efektyvna ekonomika, 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1899 (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» : zatverdzheno nakazom MFU № 73 vid 07.02.2013 r. [National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting" from 07th February 2013, № 73]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed 24 July 2022) (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 «Зобов’язання» : zatverdzheno nakazom MFU № 20 vid 31.01.2000 r. [National Regulation (Standard) of Accounting 11 "Obligation" from 31th January 2000, № 20]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (accessed 24 July 2022) (in Ukrainian)

Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy «Elektronni petytsii» [Official Internet Representation of the President of Ukraine "Electronic Petitions"]. Available at: https://petition.president.gov.ua/petition/106014 (accessed 23 July 2022) (in Ukrainian)

Puhachenko O.B. (2009) Osoblyvosti audytu informatsiinykh system i tekhnolohii [Features of audit of information systems and technologies]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 16, ІІ, 223–228. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe...2009_16(2)38.pdf (in Ukrainian)

Puhachenko O.B., Zarudna N.Ia. (2022) Vnutrishnii kontrol poriadku vidobrazhennia v obliku debitorskoi zaborhovanosti [Internal control of the order of display in accounts receivable]. Ekonomika ta suspilstvo, 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-73 (in Ukrainian)

Fatenok-Tkachuk A.O., Danylko A.R. (2016) Oblikovi protsedury kontroliu zoboviazan pered postachalnykamy ta pidriadnykamy [Accounting procedures for controlling liabilities to suppliers and contractors]. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Р. 26, 1, 179–187. (in Ukrainian)

Fomina T.V., Puhachenko O.B. (2014) Vnutrishnij kontrol' protsesiv material'noho zabezpechennia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Internal control of logistics processes in the enterprise management system]. Kirovohrad: Imeks-LTD. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 347
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Пугаченко, О., & Зарудна, Н. (2022). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПОРЯДКУ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають